Middeldatabasen   1. oktober 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Roundup PowerMax
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
10 kg
Registreringsindehaver
Monsanto Crop Sciences Danmark A/S
Distributør
Monsanto Crop Sciences Danmark A/S
Firmaets produktside
Roundup PowerMax
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug, Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
220,00 kr/kg  (20. sep. 2022)
Formulering
Vandopløseligt granulat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
720  g/kg  glyphosat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Areal udenfor vækstsæsonen 1,75 kg/ha  0,571 BI/kg
Vinterraps 1,75 kg/ha  0,571 BI/kg
Vintersæd 1,75 kg/ha  0,571 BI/kg
Vårraps 1,75 kg/ha  0,571 BI/kg
Vårsæd 1,75 kg/ha  0,571 BI/kg
Ærter 1,75 kg/ha  0,571 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 12,3 kg/ha 0,0814 B/kg
Miljøeffekt 20,1 kg/ha 0,0497 B/kg
I alt 7,63 kg/ha 0,131 B/kg
 
Pesticidafgift: 53 kr. pr. kg

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-01-2024, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
48-47
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til: 1) Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. 2) Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer. 3) Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr. 4) Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer. 5) Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.
Behandlingsfrist
Korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Må under frugttræer kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.
Forbehold
Må ikke anvendes til ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 22. jul. 2015 30. jun. 2022 Roundup PowerMax, reg.nr. 48-47
Afmeldt / registrering trukket 1. jul. 2022 31. dec. 2023 Roundup PowerMax, reg.nr. 48-47, godkendelse trukket af Miljøstyrelsen
På forbudsliste 1. jan. 2024 31. dec. 2099 Roundup PowerMax, reg.nr. 48-47, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Alle ukrudtspopulationer kan indeholde planter, der er mere tolerante eller resistente over for visse herbicider, hvilket kan føre til utilstrækkelig bekæmpelse. Glyphosat er et gruppe G-herbicid baseret på virkningsklassificeringer tildelt af Herbicide Resistance Action Commitee (HRAC). Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. Der skal indføres en strategi mod ukrudt der tilgodeser alternative muligheder for bekæmpelse for at undgå herbicidresistens. Dette omfatter den korrekte brug af herbicider samt benyttelse af herbicider med forskellige virkningsmekanismer eller brug af mekaniske metoder til ukrudtsbekæmpelse. Følg anbefalingerne på etiketten, navlig for at sikre, at behandlingen foretages i ukrudtets korrekte vækstfase under passende klimatiske forhold og ved korrekt dossering. Brug et bredt udsnit af de værktøjer, der udgør en del af de normale progammer for bekæmpelse af ukrudt i afgrøder eller landskaber (f.eks. sædskifte, såtidspunkt, mekanisk bekæmpelse). Minimer risikoen for spredning af ukrudt. Sørg for at redskaber er renset for jord og planter når det flyttes mellem markerne. Følg altid god sprøjtepraksis for at opnå en effektiv ukrudtsbekæmpelse: 1) Sprøjteudstyret skal kontrolleres regelmæssigt (f.eks. af auturiserede personer). 2) Dosér og sprøjt præsist – kalibrer sprøjten og klargør den korrekte mængde sprøjteblanding til det område, der skal behandles. 3) Brug de rigtige dyser for at optimere dækningen af planterne. Det anbefales at anvende lowdriftsdyser eller brug af dyser med mindst mulig afdrift. 4) Følg ukrudtet efter en behandling for at kontrollere bekæmpelseseffekten og for tidligt at identificere eventuel resistensudvikling. 5) Fjern eventuelt overlevende ukrudt mekanisk eller med andre effektive metoder end glyphosat før de producerer frø. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til HRAC, din forhandler, din officielle supporttjeneste eller din lokale Monsanto repræsentant.
Resistensklasse
G / 9
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. December 2014.
Opbevaring
Må ikke opbevares ved temperaturer på over 40 °C. Emballagen må ikke opbevares på et vådt gulv. Emballagen skal altid være tør.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Centium 36 CS, Mateno Duo SC 600
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Før såning om foråret Kvik 1,5 kgFør såning Kvikbekæmpelse kan foretages om foråret inden etablering af en ny afgrøde. Ofte vil kvikken dog ikke være så veludviklet, som den er før høst eller i stub, og der må derfor regnes med en lidt lavere effekt i visse tilfælde. Det er vigtigt, at jorden får lov til at ligge uberørt længst muligt om foråret inden behandlingen. Som minimum skal kvikken have 3 blade, før den sprøjtes. Maksimalt 1 behandling pr. sæson.
Før såning om foråret Frøukrudt, spildkorn 0,5-1 kgFør såning Nyfremspiret småt enårigt ukrudt kan bekæmpes med Roundup PowerMax indtil 6 timer før jordbearbejdning/såning. Maksimalt 1 behandling pr. sæson.
Hestebønner, Korn, Raps, Rybs, Sennep, Ærter Kvik 1-1,5 kgSenest 10 dage før høst Under 10 kvikskud pr. m2. Senest 10 dage før høst. Maksimalt 1 behandling pr. sæson.
Hestebønner, Korn, Raps, Rybs, Sennep, Ærter Kvik 1,5-2 kgSenest 10 dage før høst Over 10 kvikskud pr. m2. Senest 10 dage før høst. Maksimalt 1 behandling pr. sæson.
Korn, Raps, Rybs, Sennep Nedvisning 1,5 kgSenest 10 dage før høst Nedvisning. Senest 10 dage før høst. Maksimalt 1 behandling pr. sæson.
Hestebønner, Ærter Nedvisning 2 kgSenest 10 dage før høst Nedvisning. Senest 10 dage før høst. Maksimalt 1 behandling pr. sæson.
Stub Frøukrudt, kvik 2 kgEfter høst, når kvik er i genvækst og har 3-6 aktive blade Maksimalt 1 behandling pr. sæson.
Stub Engrapgræs, rødsvingel 2,5-3 kgI stub efter høst Maksimalt 1 behandling pr. sæson.
Stub Kvik 1,5-2 kgEfter høst, når kvik er i genvækst og har 3-6 aktive blade Maksimalt 1 behandling pr. sæson.
Brakarealer, Udyrkede arealer Flyvehavre, græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 2-3 kgNår ukrudtet er i god vækst Maksimalt 1 behandling pr. sæson.
Skovkulturer Flyvehavre, græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 1,5-3 kgNår ukrudtet er i god vækst Må ikke komme i kontakt med træer. Sprøjt med jordbaseret, afskærmet udstyr, der kan retningsstyres. Kan bruges om efteråret, når den årlige vækst er afsluttet, og forårsskuddene er modne, og endeknopperne er dannet. Nåletræer kan behandles, når de er veletablerede på det permanente sted. Maksimalt 3 behandlinger pr. sæson.
Kæmpegran (Grandis), Nordmannsgran, Rødgran Flyvehavre, græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 1,75 kgSeptember Sprøjtning over toppen. Behandlingen gennemføres når juletræets nye skud er modnet (forveddet), normalt i september og tidligst, når grantræerne er groet godt fast på det permanente voksested. Vigtigt: Vandmængde: 400-500 l/ha. Må kun udføres ved hjælp af en traktorsprøjte for at få en ensartet dosering.. Maksimalt 1 behandling pr. sæson.
Græs Flyvehavre, græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 2-3 kgSe bemærkninger Enten skal behandling foretages mindst 10 dage før græsslåning i juni/oktober, eller behandling af genvækst skal foretages efter græsning / græsslåning. Efter den sidste høst, eller når græsmarken ikke længere bruges til græsning, skal almindelig kvik og græs have lov til at gro, indtil der er 3-4 grønne blade. Derefter kan sprøjtning foretages. Maksimalt 1 behandling pr. sæson.
Græs Flyvehavre, græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 2 kgSe bemærkninger Før sidste slæt: Behandling skal foretages 10 dage før høst af græsset. Afgrøden kan anvendes til afgræsning, foder, fremstilling af ensilage, hø eller foderpiller. Maksimalt 1 behandling pr. sæson.
Under frugttræer Flyvehavre, græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 1,5-3 kgSe bemærkninger Sprøjtevæsken må ikke komme i kontakt med træer, løvhang eller rodskud. Kun frugttræer, der mindst er 2 år gamle, må sprøjtes. Mellemplanter (rodskud) bør sprøjtes efter høst og i foråret før knopskydning. Maksimalt 3 behandlinger pr. sæson.
Industrielle områder, Jernbaner, Udyrkede arealer, Veje Flyvehavre, græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 1,5-3 kgSe bemærkninger Ikke-landbrugsmæssige områder som f.eks. højspændingsledninger, olieledninger, gasforsyningsledninger, vejsider og jernbaner. Rygsprøjter er velegnede, når små områder skal holdes fri for ukrudt. F.eks. omkring haven, ved hække og buske, omkring elmaster, etc... NB: Sprøjt kun på det, der skal bekæmpes. Pas på vinddrift. Brug afskærmet sprøjtning, hvis det er muligt. Maksimalt 3 behandlinger pr. sæson.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen effekt.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 0 ºC 15-20 ºC 30 ºC
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 1   2-4    
Nattefrostrisiko   ingen  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Roundup PowerMax er et ikke-selektivt ukrudtsmiddel, der bruges til at bekæmpe de fleste typer af etårigt og flerårigt rod- og frøukrudt. Produktet optages gennem grønne blade og transporteres rundt i hele planten via plantens saftstrøm. Produktets virkninger bliver synlige 5–10 dage efter sprøjtning. Ukrudtet er helt bekæmpet efter 1–3 uger

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Inhalation: Anbring personen i frisk luft, og kontakt en læge. Hudkontakt: Skyl straks berørte områder grundigt med vand og sæbe. Kontakt en læge, hvis irritationen varer ved. Øjenkontakt: Skyl straks med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis relevant, og fortsæt med at skylle. Kontakt en læge, hvis irritationen varer ved. Indtagelse af produktet: Skyl straks munden, og drik vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt straks en læge. Information til lægen: Symptomatisk behandling (afgiftning, genoprettelse af vitale funktioner). Ingen specifik modgift er tilgængelig. I tilfælde af forgiftning, kontakt da Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12 eller 112
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester kan bortskaffes sammen med dagrenovationen.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Roundup PowerMax
Sikkerhedsdatablad
Roundup PowerMax
Vejledning i Planteværn  2021
Side 295 til 309
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.