Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Tomahawk 200 EC
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Tomahawk 200 EC
Anvendes indenfor
Golfbaner, idrætsanlæg mv., Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
200  g/l  fluroxypyr
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,720 l/ha  1,39 BI/l
Græs og kløver 1,80 l/ha  0,556 BI/l
Majs 1,35 l/ha  0,741 BI/l
Vintersæd 0,720 l/ha  1,39 BI/l
Vårsæd 0,630 l/ha  1,59 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,67 l/ha 0,599 B/l
Miljøadfærd 4,38 l/ha 0,228 B/l
Miljøeffekt 83,3 l/ha 0,0120 B/l
I alt 1,19 l/ha 0,839 B/l
 
Pesticidafgift: 122 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
396-60
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn med og uden udlæg af græs, fodermajs, græs til hø/ensilage, frøgræs, plæner og golfbaner.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 45. Må i fodermajs ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 16. Behandlede arealer må ikke afgræsses før 7 dage efter behandling.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i græs ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må i vintersæd ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må i græs og vintersæd ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 15. okt. 2015 31. dec. 2024 Tomahawk 200 EC, reg.nr. 396-60

Anvendelse  
Resistensrisiko
Aktivstoffet i Tomahawk 200 EC, fluroxypyr, tilhører gruppe O i henhold til HRAC og har auxinvirkning. Risikoen for udvikling af resistens anses for at være meget lille ved anvendelse af Tomahawk 200 EC. For nærværende er der ikke kendte tilfælde af resistens overfor fluroxypyr. For at undgå udvikling af resistens hos ukrudtsarterne anbefales følgende: - Følg skadetærsklen - Sprøjtning bør udføres under optimale betingelser - Ved behov for at gentage behandlingen bør der bruges et produkt med en anden virkningsmekanisme - Brug den bedste sprøjte teknologi
Resistensklasse
O / 4
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tomahawk 200 EC kan blandes med andre ukrudtsmidler, hvorved antallet af ukrudtsarter, som bekæmpes, udvides. Tomahawk 200 EC kan tankblandes med de fleste almindelige svampe-, insekt- og stråforkortnings midler samt med mikronæringsstoffer som tokomponent blandinger.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæsken kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæsken skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.
Opbevaring
Tomahawk 200 EC opbevares i originale lukkede beholdere ved temperaturer over 0°C.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Accurate Max, ATR Mesotrion 100 SC, Kaiso Sorbie, Lumica, Metaxon, Nuance Max 75 WG, Optimus Max, Saracen M, Serrate, Stabilan Extra, Trimaxx M, Trimmer 500 WG, U46 M
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Amistar, Atlantis OD, Border 100 SC, Broadway, Callisto, Evure Neo, Fighter 480, Hussar OD, Hussar Plus OD, Lamdex, Mavrik, Medax Max, Mirror, Moddevo, Moddus M, Moddus Start, Orius Gold, Othello, Primera Super, Primus, Proline EC 250, Proline Xpert EC 240, Ratio Super 50 SX, Rexade 440, Ricorso, Saracen Delta Max, Savvy, Sempra 500 SC, Sempra SC, Starane XL, Stemper, Tombo, BioBor 150, Bor MEA 150, BorSupport 150F, NoroTec Bor, Solubor DF, YaraVita Bortrac
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Adimax, Cerone, Topik EC
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vintersæd med udlæg af græs, Vintersæd uden udlæg Burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, hanekro, vejpileurt 0,35-0,7 lAfgrødens stadium 30-45  
Vårsæd med udlæg af græs, Vårsæd uden udlæg Burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, hanekro, vejpileurt 0,35-0,5 lAfgrødens stadium 12-45  
Fodermajs Burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, hanekro, vejpileurt 0,3 lAfgrødens stadium 13-16 I kombination med andre herbicider.
Golfbaner, Græs, Græsplæner Burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, hanekro, vejpileurt 1,3-1,8 lAfgrødens stadium 13-45 Behandlingsfrist 7 dage før afgræsning. Må kun anvendes 1 gang årligt.
Golfbaner, Græs, Græsplæner Burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, hanekro, vejpileurt 0,75 lAfgrødens stadium 12-15 Behandlingsfrist 7 dage før evt afgræsning. Må kun anvendes 1 gang årligt. Må ikke anvendes senere end 31. august.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Strå og plantemateriale som er behandlet med Tomahawk 200 EC bør ikke anvendes i drivhuse eller til kompost. Ved udsprøjtning af Tomahawk 200 EC bør der tages hensyn til følsomme afgrøder, især læggekartofler. Det gælder også vinddrift.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 7-8 ºC >12 ºC  
Jordfugtighed   god  
Timers tørvejr   1    
Nattefrostrisiko   ingen  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Tomahawk 200 EC er relativ uafhængig af luftfugtigheden, hvilket betyder, at man opnår samme sikre effekt ved en behandling i løbet af dagen, som ved en behandling om morgenen. Tomahawk 200 EC anvendes med god virkning, når temperaturen er over 7-8°C. Behandling med Tomahawk 200 EC frarådes, når ukrudtet er under stress på grund af tørke, vandlidende jord, meget høje dagtemperaturer, samt i perioder med nattefrost omkring behandlingstidspunktet.
Virkemåde
Tomahawk 200 EC er et systemisk virkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt. Tomahawk 200 EC optages primært gennem bladene. På følsomme ukrudtsarter kan man normalt se virkningen 1-2 dage efter behandlingen. Tilvæksten stopper og ukrudtsplanterne vil visne bort i løbet af 2-3 uger.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE opkastning. (P301+P310+P331). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge (P305+P351+P338+P310).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Tomahawk 200 EC
Sikkerhedsdatablad
Tomahawk 200 EC
Vejledning i Planteværn  2019
Side 274 til 277
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.