Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Starane 333 HL
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
3 l
Registreringsindehaver
Dow AgroSciences Danmark A/S
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Starane 333 HL
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
310,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
333  g/l  fluroxypyr
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,432 l/ha  2,31 BI/l
(Græs og kløver) 1,08 l/ha  0,925 BI/l
Majs 0,811 l/ha  1,23 BI/l
Vintersæd 0,432 l/ha  2,31 BI/l
Vårsæd 0,378 l/ha  2,64 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4,47 l/ha 0,224 B/l
Miljøadfærd 2,63 l/ha 0,380 B/l
Miljøeffekt 50,1 l/ha 0,0200 B/l
I alt 1,60 l/ha 0,623 B/l
 
Pesticidafgift: 94 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
64-82
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn og fodermajs.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end 60 dage før høst. Må i majs ikke anvendes senere end 90 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 1. jan. 2016 31. dec. 2024 Starane 333 HL, reg.nr. 64-82
Mindre anvendelse / Off-label godk. 11. apr. 2016 31. dec. 2024 Godkendelse af Starane 333 HL (64-82) til mindre anvendelse mod ukrudt i spinat og radise til frøproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 14. maj 2019 31. dec. 2024 Godkendelse af Starane 333 HL (reg.nr. 64-82) til mindre anvendelse mod ukrudt i æbler og pærer
Mindre anvendelse / Off-label godk. 4. maj 2021 31. dec. 2024 Godkendelse af Starane 333 HL (reg.nr. 64-82) til mindre anvendelse mod ukrudt i løg og hvidløg på friland

Anvendelse  
Resistensrisiko
Starane 333 HL tilhører HRAC gruppe 0. Dow AgroSciences anbefaler en stærk anti-resistens strategi, efter retningslinierne udarbejdet af WRAG (Weed Resistance Action Group). Dow AgroSciences anbefaler, at der kun anvendes et ALS produkt pr. afgrøde til bekæmpelse af ukrudt. For at undgå resistensudvikling anbefaler Dow AgroSciences, at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
O / 4
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem/ afslutning af sprøjteopgave Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle invendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser. - Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal. - Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange. - Fyld vand i tanken - 10-15 % af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear1 Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. På marken under kørsel. - Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand. - Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser Udvendig rengøring af sprøjteudstyr Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Atlantis OD, ATR Mesotrion 100 SC, Balaya, Broadway, Cossack OD, Entargo, Ergon, Hussar OD, Hussar Plus OD, Lamdex, Lenvyor, Metaxon, Mustang forte, Optimus Max, Primera Super, Primus, Primus XL, Rexade 440, Ricorso, Serrate, Stomp CS, Temsa SC, Trimaxx M, U46 M
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate Max, Border 100 SC, DFF, Himalaya Pro, Lumica, Medax Max, Mirador Forte EC, Moddevo, Moddus M, Moddus Start, Nuance Max 75 WG, Orius Gold, Othello, Proline EC 250, Proline Xpert EC 240, Ratio Super 50 SX, Saracen Delta Max, Saracen M, Savvy, Sempra 500 SC, Sempra SC, Sonis, Stemper, Tombo, Topik EC, Trimmer 500 WG, BioBor 150, Bor MEA 150, BorSupport 150F, Mangansulfat 32, NoroTec Bor, Solubor DF, YaraVita Bortrac
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Cerone, Terpal
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vintersæd Burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, snerlepileurt 0,25 lAfgrødens stadium 23-29 Over 85 pct. effekt mod de nævnte arter. Maksimalt én behandling per afgrøde per vækstsæson.
Vintersæd Burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, snerlepileurt 0,36 lAfgrødens stadium 30-39 Over 85 pct. effekt mod de nævnte arter. Maksimalt én behandling per afgrøde per vækstsæson.
Vintersæd Burresnerre, fuglegræs, snerlepileurt 0,4 lAfgrødens stadium 40-45 Over 85 pct. effekt mod de nævnte arter. Maksimalt én behandling per afgrøde per vækstsæson.
Vårsæd Burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, snerlepileurt 0,1 lAfgrødens stadium 13-19 Over 85 pct. effekt mod de nævnte arter. Maksimalt én behandling per afgrøde per vækstsæson.
Vårsæd Burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, snerlepileurt 0,25 lAfgrødens stadium 20-29 Over 85 pct. effekt mod de nævnte arter. Maksimalt én behandling per afgrøde per vækstsæson.
Vårsæd Burresnerre, fuglegræs, snerlepileurt 0,3 lAfgrødens stadium 30-45 Over 85 pct. effekt mod de nævnte arter. Maksimalt én behandling per afgrøde per vækstsæson.
Majs Burresnerre, fuglegræs, snerlepileurt 0,15 lAfgrødens stadium 13-16 Over 85 pct. effekt mod de nævnte arter. Ved båndsprøjtning er det muligt at øge doseringen i det behandlede område, forudsat den totalt anvendte mængde ikke overstiger 0.15 l/ha. Båndsprøjtning kan være aktuelt i kombination med mekanisk ukrudtsbekæmpelse.Maksimalt én behandling per afgrøde per vækstsæson.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Omsåning: Ved behov for omsåning kan der 5 uger efter behandling etableres korn, græs eller majs. Efterfølgende afgrøde: Der er ingen restriktioner for det efterfølgende afgrødevalg. Plantemateriale: Halm, fra en afgrøde som er behandlet med Starane 333 HL, bør ikke anvendes i drivhuse eller til kompost. Vær opmærksom på vinddrift til følsomme afgrøder, især læggekartofler
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10 ºC >12 ºC  
Jordfugtighed   god  
Timers tørvejr ½ 1    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Undgå sprøjtninger under meget tørre og varme forhold eller forud for frost. Undgå at behandle når afgrøden er under stress fra kulde, tørke, vandlidende jord, skadedyrsangreb, mangel på næringsstoffer etc.
Virkemåde
Fluroxypyr er et systemisk herbicid, der primært optages via bladene og transporteres rundt i hele planten i sivævet. Fluroxypyr har auxinvirkning og fremkalder en ukontrolleret kraftig vækst i følsomme planter. På følsomme arter vil virkningen vise sig efter 1-2 dage. Senere standser væksten og ukrudtsplanterne visner væk i løbet af 3-4 uger. Fluroxypyr er virksom over for forholdsvis få arter, såsom burresnerre og skræpper. I korn inaktiveres herbicidet efter optagelsen.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). Der henvises endvidere til produktets sikkerhedsdatablad afsnit 4.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Starane 333 HL
Sikkerhedsdatablad
Starane 333 HL
Vejledning i Planteværn  2024
Side 269 til 271
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.