Middeldatabasen   2. marts 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Border 100 SC
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
20 l
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Border 100 SC
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
275,00 kr/l  (3. sep. 2019)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  mesotrion
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Majs 1,50 l/ha  0,667 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,871 l/ha 1,15 B/l
Miljøadfærd 24,0 l/ha 0,0417 B/l
Miljøeffekt 28,2 l/ha 0,0354 B/l
I alt 0,817 l/ha 1,22 B/l
 
Pesticidafgift: 174 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
11-57
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs.
Behandlingsfrist
Border 100 SC må anvendes i majsens stadie BBCH 11-18, se brugsanvisningen.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 30. maj 2018 31. maj 2033 Border 100 SC, reg.nr. 11-57

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. Producenten kan ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse. Mesotrion tilhører resistensklasse HRAC gruppe F2. Risikoen for udvikling af resistens overfor mesotrion anses for at være meget lille. Der findes ingen andre aktivstoffer på det danske marked, som har samme virkningsmekanisme, og man kender ikke til resistens eller krydsresistens i ukrudt som er resistent over for andre ukrudtsmidler. Majs i sædskiftet bringer andre virkemekanismer ind i sædskiftet, og derved være med til at forebygge udviklingen af resistent ukrudt.
Resistensklasse
F2 / 27
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Sprøjtebeholderen skal være rengjort før Border 100 SC fyldes i. Fyld 75 % af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Border 100 SC, og tilsæt resten af den ønskede vandmængde. Sæt gang i returløb og omrøring. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præperatfyldningsudstyr eller udstyr til direkte injektion. Påfyldning af marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal, hvor Border 100 SC skal udbringes. Ved anvendelse af Border 100 SC i tankblandinger, tilsættes Border 100 SC først. Lad omrøringen køre under den fortsatte opfyldning med vand. Blandingen udsprøjtes straks. Border 100 SC kan under normale omstændigheder tankblandes med Thifensulfuron-holdige produkter (f.eks. Harmony SX, Harass 750 WG), Fluroxypyr-holdige produkter (f.eks.: Lodin, Tomahawk 180 EC, Starane 180S), Bentazon-holdige produkter (f.eks. Fighter 480), Iodosulfuron- og Foramsulfuron-holdige produkter (f.eks. MaisTer). Tankblanding med produkter, som indeholder Bentazon (f.eks. Fighter 480), kan give risiko for skade på majsen. Risiko for evt. skade af tankblandinger er størst når vejret er koldt og majsafgrøden er stresset.
Rengøring
Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes med mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau. 2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gemmen bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. 3. Fyld tanken med 10-15 % af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l ALL CLEAR Extra pr. 100 l vand. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet. 4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR EXTRA pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen. 5. Sprøjten fyldes igen med 10-15 % af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal. Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor Border 100 SC er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson. Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18.12.2014.
Opbevaring
I uåbnet emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Fighter 480, MaisTer
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Catch, Starane 333 HL, Tomahawk 200 EC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Majs Agerstedmoder, alm. hanespore, amarant, burresnerre, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, håret kortstråle, kamille, lægejordrøg, pileurt, sort natskygge, svinemælde 0,75 l1. sprøjtning, ukrudt max. 2 løvblade Effektiv bekæmpelse af de nævnte arter. Der behandles på afgrødens vækststadium 11-18. Splitbehandling med Border 100 SC giver den mest sikre effekt. Imod let bekæmpelige arter som fuglegræs, hvidmelet gåsefod, sort natskygge og rød tvetand, vil 2 x 0,5 l/ha Border 100 SC ofte være tilstrækkeligt.
0,75 l2. sprøjtning 7-10 dage senere, når næste hold ukrudt er spiret frem
Majs Agerstedmoder, agertidsel, alm. hanespore, amarant, burresnerre, fuglegræs, gråbynke, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, håret kortstråle, kamille, lægejordrøg, pileurt, sort natskygge, spildkartofler, svinemælde 0,5 l1. sprøjtning, ukrudt max. 2 løvblade Effektiv bekæmpelse af de nævnte arter. Der behandles på afgrødens vækststadium 11-18. Splitbehandling med Border 100 SC giver den mest sikre effekt. 3 x 0,5 l/ha Border 100 SC anvendes imod f. eks. spildkartofler, tidsler og gråbynke. Tidsler og gråbynke sprøjtes, når de er 10-15 cm høje.
0,5 l2. sprøjtning 7-10 dage senere, når næste hold ukrudt er spiret frem
0,5 l3. sprøjtning
Majs Agerstedmoder, alm. hanespore, amarant, burresnerre, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, håret kortstråle, kamille, lægejordrøg, pileurt, sort natskygge, svinemælde 1,5 lAfgrødens stadium 11-18 Effektiv bekæmpelse af de nævnte arter. Enkeltbehandling anvendes når ukrudtet har 3-4 løvblade. Enkeltbehandling kan anvendes, BBCH 11-18, når vejrliget har udskudt behandlingerne, så tidspunktet for splitbehandling er forpasset. Hvis majsen er væksthæmmet og gul, bør enkeltbehandling først udføres når majsen er blevet grøn igen.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Efterfølgende afgrøde: Efter høst af en majsmark behandlet med Border 100 SC, må der det efterfølgende år ikke sås/plantes følsomme afgrøder/kulturer, så som roer, spinat, ærter, salat, kål og andre grønsager. Før såning af vårraps bør jorden pløjes. Lettere jordbearbejdning som harvning er tilstrækkelig før såning af korn og rajgræs. Omsånig: Ved omsåning af en mark behandlet med Border 100 SC kan der om foråret kun sås majs.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 0,5   1   2  
Lysintensitet   høj  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Effekten af Border 100 SC er uafhængig af temperaturen. Synlige symptomer på, at midlet har virket, ses hurtigere, når ukrudtet er i god vækst. Flest mulige solskinstimer øger også effekten, hvorfor morgensprøjtninger på ikke dugvåde planter er at foretrække. Det frarådes at sprøjte når afgrøden er under stress pga. tørke, vandlidende jord eller meget stor forskel mellem dag- og nattemperatur. Det anbefales, at vente med at behandle gule væksthæmmede majs, indtil der igen er vækst i majsen.
Virkemåde
Border 100 SC indeholder det aktive stof Mesotrion. Mesotrion tilhører den kemiske gruppe kaldet triketoner. Mesotrion er et systemisk aktivstof, der inhiberer dannelsen af 4-hydroxyphenyl-pyruvat-dioxygenase (4-HPPD) i carotinoid syntesen i plantens celler, hvorved dannelsen af klorofyl forhindres. Border 100 SC har både blad og jord-effekt. Det betyder, at der også sker en bekæmpelse af ukrudt der fremspirer efter sprøjtningen. Jordeffekten vil ikke give tilfredsstillende effekt på sent fremspirede grøn skærmaks (2. eller 3. fremspiring). Følsomme planter afbleges og dør hurtigt efter behandlingen. Virkningen ses efter en lille uges tid med efterfølgende visning, startende fra vækstpunktet. Væksten ophører umiddelbart efter kontakt med aktivstoffet.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge (P305+P351+P338+P310). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P260 Indånd ikke spray.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
ikke klass.
RID_ADR
ikke klass.
IMDG
ikke klass.
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Border 100 SC
Sikkerhedsdatablad
Border 100 SC
Vejledning i Planteværn  2021
Side 356 til 362
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.