Middeldatabasen   10. december 2018   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Harass
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
50, 100, 250 og 500 g
Registreringsindehaver
Cheminova A/S
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Harass
Anvendes indenfor
a Produkt må kun anvendes erhvervsmæssigt, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Endnu ikke markedsført
Indhold af aktivstoffer
750  g/kg  thifensulfuron-methyl
(~ 723  g/kg  thifensulfuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Græs og kløver) 25,0 g/ha  0,0400 BI/g
Majs 10,00 g/ha  0,100 BI/g
(Vintersæd) 15,0 g/ha  0,0667 BI/g
(Vårsæd) 10,00 g/ha  0,100 BI/g

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 g/ha 0,0000 B/g
Miljøadfærd 66,6 g/ha 0,0150 B/g
Miljøeffekt 1.168 g/ha 0,0009 B/g
I alt 63,0 g/ha 0,0159 B/g
 
Pesticidafgift: 1,737 kr. pr. g

Godkendelse  
Registreringsnummer
11-60
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs.
Behandlingsfrist
Se brugsanvisningen.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli) (SPe1). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 22. jun. 2016 31. mar. 2019 Harass
Under revurdering 1. apr. 2019 31. dec. 2099 Harass under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af eventuelt naturligt forekommende resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent overfor et sulfonylurea produkt baseret på aktivstoffer såsom metsulfuron-methyl, tribenuron eller thifensulfuron, så er arten resistent over for alle disse aktivstoffer. (Krydsresistent). Der er fundet flere tilfælde af resistens over for ALS-hæmmerne på ukrudtsarterne alm. fuglegræs, kornvalmue og lugtløs kamille, og enkelte tilfælde på hanekro, hyrdetaske og gul okseøje. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men med samme effekt over for ukrudtsarten eller ved at udsprøjte en tankblanding af to midler med forskellig virkemekanisme. Udviklingen af resistens kan undgås ved at skifte mellem herbicider med forskellige virkemekanismer og overholde doseringsraterne. Harass tilhører resistensklasse HRAC: B MaisTer tilhører resistensklasse HRAC: B, og vil således ikke virke resistensbrydende i tankblanding eller sekvens med Harass. Mesotrion-holdige produkter vil virke resistensbrydende, i forhold til Harass. Anvendelse af glyphosatholdige produkter efter såning før fremspiring vil også kunne mindske resistensrisikoen i forhold til ALS-resistens. Anvendelse af et falsk såbed, samt evt. radrensning i majs vil ligeledes mindske risikoen for resistensudvikling.
Resistensklasse
B
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tankblanding Der må ikke blandes med produkter der indeholder aktivstofferne tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl, bortset fra den godkendte sekvens med MaisTer. Der kan tankblandes med mesotrion-, fluroxypyr-, basagran- og bromoxynil-produkter. Tilberedning af sprøjtevæsken Sprøjtebeholderen skal være rengjort før Harass® fyldes i. Fyld 75 % af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Harass, og tilsæt resten af den ønskede vandmængde. Sæt gang i returløb og omrøring. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præperatfyldningsudstyr eller udstyr til direkte injektion. Påfyldning af marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal, hvor Harass skal udbringes. Vaskepladsen må ikke etableres nærmere end: - 50 m. fra almen vandforsyning til drikkevandsformål. - 25 m. fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål. - 50 m. fra overfladevand (vandløb, søer, kystvand) og § 3 -naturbeskyttelsesområder. Påfyldning på arealer hvor Harass udbringes, må ikke ske nærmere end: - 300 m fra almen og ikke almen vandforsyning til drikkevandsformål og - 50 m fra overfladevand(vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rense- og samlebrønde samt § 3 - natur- beskyttelsesområder. Et areal der anvendes til påfyldning må kun benyttes én gang indenfor en vækstsæson.
Rengøring
Rengøring af sprøjte Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes med mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau. 2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gemmen bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. 3. Fyld tanken med 10-15 % af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l ALL CLEAR® Extra pr. 100 l vand. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet. 4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR® EXTRA pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen. 5. Sprøjten fyldes igen med 10-15 % af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal. Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor Harass® er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson. Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1752 af 14. december 2015.
Opbevaring
I uåbnet emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar (Syngenta Nordics A/S), Border 100 SC, Callisto, Fighter 480, Folicur Xpert, MaisTer (Bayer A/S), Riza, Riza 200 EC, Starane 333 HL, Starship, Tilt 250 EC (Syngenta Nordics A/S), Xinca
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Comet, DFF, M-750, Metaxon, NF-M 750, Opus (BASF A/S), Mangansulfat 32, Pioner S Gødning 80
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Accurate 20 WG, Ally SX, Express ST, Express SX, Harmony SX, Nuance WG
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Fodermajs Bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, snerlepileurt 7,5 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 12-16 Solobehandling. Må ved 7,5 g/ha IKKE anvendes i blanding eller sekvens med MaisTer eller tilsvarende produkter. Maksimalt 1 behandling pr. vækstår.
Fodermajs Bleg pileurt, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, korsblomstret ukrudt, rød tvetand, snerlepileurt 3,75 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 12-14 NB! Maksimalt 3,75 g/ha ved blanding eller i sekvens med MaisTer eller tilsvarende produkter. 7-14 dage senere behandles med op til 100 g MaisTer pr. ha. Maksimalt 1 behandling pr. vækstår.
Fodermajs Bleg pileurt, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, korsblomstret ukrudt, rød tvetand, snerlepileurt 3,75 g +
100 g MaisTer +
1,33 l MaisOil
Afgrødens stadium 12-14 NB! Maksimalt 3,75 g Harass pr. ha ved blanding eller i sekvens med MaisTer eller tilsvarende produkter. 7-14 dage senere kan evt. behandles opfølgende med op til 50 g MaisTer pr. ha. Maksimalt 1 behandling pr. vækstår.
Fodermajs Bleg pileurt, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, korsblomstret ukrudt, rød tvetand, snerlepileurt 3,75 g +
50 g MaisTer +
0,67 l MaisOil
Afgrødens stadium 12-14 NB! Maksimalt 3,75 g Harass pr. ha ved blanding eller i sekvens med MaisTer eller tilsvarende produkter. 7-14 dage senere kan evt. behandles opfølgende med op til 50 g MaisTer pr. ha. Maksimalt 1 behandling pr. vækstår.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Omsåning: Ved omsåning af en Harass-behandlet mark, kan der sås majs eller korn. Såning kan tidligst udføres 1 måned efter behandling.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 12 ºC 15-25 ºC  
Luftfugtighed 40 % 95 %  
Jordfugtighed lav høj  
Timers tørvejr 2   4    
Andet Det frarådes at sprøjte når afgrøden er under stress pga. tørke, vandlidende jord eller meget høj dagtemperatur.
Virkemåde
Thifensulfuron er et systemisk virkende bladherbicid. Aktivstoffet er et sulfonylurea-middel og virker som en ALS hæmmer. Det medfører at planten ikke kan producere vigtige aminosyrer. Væksten i følsomme ukrudtsarter påvirkes indenfor få timer efter sprøjtning, men der kan gå flere dage, før der ses visuelle påvirkninger af planten. Symptomerne ses først som en gulfarvning af de øverste meristemer på planten, herefter spreder symptomerne sig til resten af planten. Under perfekte forhold vil ukrudtet visne i løbet af 3 uger, men der kan gå op til 6 uger før den fulde effekt kan ses.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Ingen oplysninger
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Harass
Sikkerhedsdatablad
Harass
Vejledning i Planteværn  2018
Side 476 til 478
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.