Middeldatabasen   2. december 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Maya
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Nufarm Deutschland GmbH
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Firmaets produktside
Maya
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
260,00 kr/l  (23. sep. 2020)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
401,6  g/l  bromoxynil
Parallelprodukt, identisk med Xinca
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,996 l/ha  1,00 BI/l
(Græs og kløver) 0,996 l/ha  1,00 BI/l
(Majs) 0,951 l/ha  1,05 BI/l
(Vintersæd) 0,996 l/ha  1,00 BI/l
(Vårsæd) 0,996 l/ha  1,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,75 l/ha 0,573 B/l
Miljøadfærd 99,6 l/ha 0,0100 B/l
Miljøeffekt 2,36 l/ha 0,424 B/l
I alt 0,993 l/ha 1,01 B/l
 
Pesticidafgift: 135 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
347-28
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden græs udlæg og fodermajs.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 60 dage høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i korn kun anvendes én gang per vækstår (1. august - 31. juli). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405 + P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 15. feb. 2017 13. mar. 2021 Maya, reg.nr. 347-28, godkendelse udvidet til græsudlæg
På forbudsliste 14. sep. 2021 31. dec. 2099 Maya, reg.nr. 347-28, forbud mod opbevaring og anvendelse pga. manglende fornyet godkendelse af aktivstoffet bromoxynil i EU

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i udvikling af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme, enten i form af tankblanding eller ved at skifte mellem midler. Maya indeholder aktivstoffet bromoxynil (Nitriles, resistens gruppe C3) der påvirker ukrudtets fotosyntese. Der er ingen kendte tilfælde af ukrudtsarter med resistens over for bromoxynil i Danmark.
Resistensklasse
C3 / 6 + M / 24
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Max. 1 behandling pr. vækstår.
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Bland ikke mere sprøjtevæske, end der rent faktisk skal bruges. Det er derfor hensigtsmæssigt at beregne den nødvendige mængde sprøjtevæske helt præcist. Især ved store sprøjtemiddelbeholdere er det en god ide at bruge et måleapparat til måling af gennemstrømningsmængden ved fyldningen af tanken. Det anbefales at bruge sædvanligt beskyttelsesudstyr under blandingen. 1. Fyld tanken med halvdelen af den nødvendige vandmængde. 2. Tænd for omrøring. 3. Ryst produktet kraftigt inden påfyldning! 4. Påfyld produktet gennem et påfyldningsfilter eller direkte i tanken. 5. Skyl den tomme præparatbeholder grundigt, og tilsæt skyllevandet til sprøjtevæsken. 6. Påfyld den resterende mængde vand. 7. Anvend sprøjtevæsken umiddelbart efter blandingen og med tændt omrøring.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares under kølige, tørre forhold.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Adimax, Boxer, Callisto, DFF, Diflanil 500 SC, Legacy 500 SC, MaisTer, Sempra 500 SC, Starane 333 HL
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ergon, Express Gold 33 SX, Mirador Forte EC, Sempra SC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Fodermajs Alm. pengeurt, amarant, brandbæger, hvidmelet gåsefod, lægejordrøg, raps, rød tvetand, skræppe, sort natskygge, svinemælde 0,95 lAfgrødens stadium 12-16 Meget god effekt mod de nævnte ukrudtsarter. Max 1 behandling per vækstår. Behandlingsfrist 60 dage.
Fodermajs Alm. pengeurt, amarant, brandbæger, hvidmelet gåsefod, lægejordrøg, raps, rød tvetand, skræppe, sort natskygge, svinemælde 0,45 lAfgrødens stadium 12-16 Meget god effekt mod de nævnte ukrudtsarter. Max 2 behandlinger per vækstår. Behandlingsfrist 60 dage.
0,45 l2. sprøjtning
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug Kornvalmue, lugtløs kamille, markforglemmigej, ærenpris 0,65 lFra afgrødens stadium 11 Gælder vintersæd med eller uden græsudlæg. Efterårsanvendelse. Meget god effekt mod de nævnte ukrudtsarter. Max 1 behandling per vækstår.
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug Alm. brandbæger, alm. pengeurt, bleg pileurt, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kornblomst, lugtløs kamille, lægejordrøg, markforglemmigej, rød tvetand, snerlepileurt, sort natskygge, vejpileurt 0,65 lIndtil afgrødens stadium 32 Gælder vintersæd med eller uden græsudlæg. Forårsanvendelse. God effekt på småt ukrudt af de nævnte arter. Max 1 behandling per vækstår. Behandlingsfrist 60 dage.
Havre, Vårbyg, Vårhvede Alm. brandbæger, alm. pengeurt, bleg pileurt, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kornblomst, lugtløs kamille, lægejordrøg, markforglemmigej, rød tvetand, snerlepileurt, sort natskygge, vejpileurt 0,65 lAfgrødens stadium 12-32 Gælder vårsæd med eller uden græsudlæg. God effekt på småt ukrudt af de nævnte arter. Max 1 behandling per vækstår. Behandlingsfrist 60 dage.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen forbehold
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr   3    
Nattefrostrisiko   ingen risiko  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Maya indeholder det aktive stof bromoxynil, der optages som kontaktherbicid af bladet, og udelukkende virker på den del af planten der rammes af sprøjtevæsken. Produktet hæmmer ukrudtsplantens fotosyntese. Maya bekæmper fremspiret ukrudt. For at opnå en optimal virkning bør Maya anvendes på et tidspunkt, hvor der er gode vækstbetingelser.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agersennep 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA 85-90 pct. effekt
Agerstedmoder 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA < 85 pct. effekt
Alm. hanespore 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA < 85 pct. effekt
Alm. pengeurt 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA > 90 pct. effekt
Alm. svinemælk 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA > 90 pct. effekt (frøplanter)
Brandbæger 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA > 90 pct. effekt
Burresnerre 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA < 85 pct. effekt
Ferskenpileurt 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA 85-90 pct. effekt
Fuglegræs 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA < 85 pct. effekt
Grøn skærmaks 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA < 85 pct. effekt
Hanekro 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA < 85 pct. effekt
Haremad 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA < 85 pct. effekt
Hejrenæb 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA < 85 pct. effekt
Hundepersille 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA < 85 pct. effekt
Hvidmelet gåsefod 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA > 90 pct. effekt
Hyrdetaske 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA < 85 pct. effekt
Kruset skræppe 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA > 90 pct. effekt (frøplanter)
Lægejordrøg 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA > 90 pct. effekt
Rød arve 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA < 85 pct. effekt
Rød tvetand 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA > 90 pct. effekt
Snerlepileurt 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA < 85 pct. effekt
Sort natskygge 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA > 90 pct. effekt
Storkenæb 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA < 85 pct. effekt
Svinemælde 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA > 90 pct. effekt
Vejpileurt 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA < 85 pct. effekt
Vellugtende kamille 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA < 85 pct. effekt
Vikke 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA < 85 pct. effekt
Ærenpris 1 l/ha Effektivitetsvurdering DCA < 85 pct. effekt
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. For yderligere oplysninger om førstehjælp se sikkerhedsdatablad punkt 4.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H332 Farlig ved indånding.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Maya
Sikkerhedsdatablad
Maya
Vejledning i Planteværn  2021
Side 189 til 191
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.