Middeldatabasen   25. september 2020   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Glyphomax 360 TF
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
20 og 640 l
Registreringsindehaver
Albaugh UK Ltd.
Distributør
Albaugh UK Ltd.
Firmaets produktside
Glyphomax 360 TF
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
360  g/l  glyphosat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Areal udenfor vækstsæsonen 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vinterraps 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vintersæd 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vårraps 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vårsæd 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Ærter 3,50 l/ha  0,286 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 24,6 l/ha 0,0407 B/l
Miljøeffekt 40,3 l/ha 0,0248 B/l
I alt 15,3 l/ha 0,0655 B/l
 
Pesticidafgift: 26 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 18-03-2022, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
756-3
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til: 1) Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. 2) Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer. 3) Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr. 4) Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer. 5) Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.
Behandlingsfrist
Korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Må under frugttræer kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.
Forbehold
Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.)
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 16. nov. 2016 17. sep. 2020 Glyphomax 360 TF, reg.nr. 756-3
Afmeldt / registrering trukket 18. sep. 2020 17. mar. 2022 Glyphomax 360 TF, reg.nr. 756-3, afmeldt
På forbudsliste 18. mar. 2022 31. dec. 2099 Glyphomax 360 TF, reg.nr. 756-3, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Produktet indeholder glyphosat, der tilhører HRAC Gruppe G. Albaugh UK Ltd. Anbefaler en stærk anti-resistens strategi efter retningslinjerne udarbejdet af WRAG (Weed Resistance Action Group). For at undgå resistensudvikling anbefaler Albaugh UK Ltd., at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på, at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
G
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og Glyphomax Plus fyldes stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde produkt, som herefter suges op i sprøjtetanken samtidig med at rent vand tilsættes fyldestationen. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Glyphomax Plus i fyldestationen.
Rengøring
Rengøring af sprøjteudstyr Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem/afslutning af sprøjteopgave Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle indvendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser. - Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal. - Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange. - Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter rengøringsmiddel (eks. None-ionisk sprede/klæbemiddel 15% + Monoethanolamin 8%) eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel. - Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml rengøringsmiddel pr. 10 liter vand. - Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 min. med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser. Udvendig rengøring af sprøjteudstyr: Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1752 af 14. december 2015.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Centium 36 CS, Clomate, Command CS, DFF, Diflanil 500 SC, Kalif 360 CS, Legacy 500 SC, Reactor 360 CS
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Udyrkede arealer Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 4-6 lSe bemærkninger Kan anvendes gennem hele vækstsæsonen. Ikke på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.
Korn Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 2-3 lSenest 10 dage før høst Alle kornarter kan behandles. Korn til udsæd må ikke behandles. Der bør på behandlingstidspunktet være aktiv vækst i kvikken. Der behandles, når kernerne er hårde, og når mærket efter en fingernegl kan ses. Højeste dosering ved stor kvikmængde (> 25 skud/m2). Behandlingsfrist: 10 dage.
Ærter Kvik 2-3 lSenest 10 dage før høst Ærterne behandles når 70-75 pct. af marken har skiftet farve, gulgrøn til gulbrun. Det betyder, at ærterne fra de øverste bælge skal være til at dele med fingrene. Ærternes vandindhold: 30 pct.
Ærter Nedvisning 4 lSenest 10 dage før høst Ærterne behandles når 70-75 pct. af marken har skiftet farve, gulgrøn til gulbrun. Det betyder, at ærterne fra de øverste bælge skal være til at dele med fingrene. Ærternes vandindhold: 30 pct.
Raps Nedvisning 3 lSenest 10 dage før høst Raps behandles, når vandindholdet er <30%. Normalt når størstedelen af skulperne er gulgrønne med gulbrune og enkelte sorte frø. Ca. 2-4 dage før skårlægningstidspunkt, eller 14-21 dage før direkte høst.
Hestebønner Kvik 3 lSenest 10 dage før høst Behandlingsstadiet er når 2/3-3/4 af bælgene har skiftet farve dvs. normalt 10-14 dage før høst.
Hestebønner Nedvisning 4 lSenest 10 dage før høst Behandlingsstadiet er når 2/3-3/4 af bælgene har skiftet farve dvs. normalt 10-14 dage før høst.
Stub Spildkorn, tokimbladet ukrudt 1,5-2 lI stub efter høst Til bekæmpelse af græsser samt småt tokimbladet ukrudt og spiret kulturfrø. For at opnå bedste effekt skal halm og lignende fjernes. Laveste dosering ved gode vækstforhold.
Stub Kvik 3-4 lEfter høst, når kvik er i genvækst og har 3-6 aktive blade Kvikken skal have 3-6 blade og være ca. 15-20 cm høj. For at opnå bedste effekt skal halm og lignende fjernes. Laveste dosering ved gode vækstforhold.
Stub efter frøgræs Græsukrudt, kvik 4-6 lI stub efter høst Halmen og plantemateriale bør fjernes hurtigt efter høst således at der kommer en god genvækst. Der behandles, når kvikken og græsserne har 3-6 blade. Højeste dosering på smalbladede græsarter.
Græs Græsukrudt, kvik, nedvisning 4 lAfgrødens stadium 12-89 Før sidste slet behandles når græs og kvik er 10-20 cm høj (3 til 6 blade). Marken behandles mindst 10 dage før sidste slet tages. Græsset kan anvendes til afgræsning, staldfodring, ensilering og pillefremstilling, umiddelbart efter behandlingsfristen udløb.
Før såning om foråret Kvik 3-4 lForår når kvikken har 3-4 blade Forår før jordbearbejdning. Kvikken skal have 3-4 blade.
Før såning om foråret Delvis udvintret korn 1-1,5 lFør såning Forår før jordbearbejdning.
Udyrkede arealer Græsukrudt, tokimbladet frøukrudt 1,5 lSe bemærkninger Nyfremspiret ukrudt før eller umiddelbart efter direkte såning. For at opnå bedste effekt skal halm og lignende fjernes. Ved en behandling umiddelbart efter en direkte såning bør man sikre at frøene er godt dækkede.
Udyrkede arealer Kvik 3-4 lSe bemærkninger Kvikbekæmpelse før eller umiddelbart efter direkte såning. For at opnå bedste effekt skal halm og lignende fjernes. Ved en behandling umiddelbart efter en direkte såning bør man sikre at frøene er godt dækkede.
Kæmpegran (Grandis), Nordmannsgran, Rødgran Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 3-3,5 lSe bemærkninger Anvendes om efteråret, når strækningsvæksten er afsluttet, forårsskuddene er modne og endeknopperne er dannet. Tidligst når granerne er rodfæstet på blivestedet.
Frugtplantager, Trækulturer Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 3-6 lSe bemærkninger Når ukrudt er i god vækst. Kulturen og rodskud må ikke rammes. Anvend afskærmet sprøjtning for at undgå vindafdrift. Behandlingsfrist 1 måned.
Stødbehandling af fældede træer Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 0 lSe bemærkninger NB! Dosering 0,2 l pr. 0,8 l vand. Stødbehandling af fældede træer som sikring mod genvækst og rodskud. Der behandles umiddelbart efter fældning på træets snitflade med pensel eller rygsprøjte. Behandlingen foretages, når træernes saftstrøm er nedadgående dvs. fra oktober til slutningen af februar. Bemærk at der kan være risiko for, at der ved træer af samme art kan forekomme rodsammenfletninger og dermed mulighed for overførsel af Glyphomax 360 TF fra et behandlet træ til et andet. Pas endvidere på ved behandling af evt. rodskud.
Udyrkede arealer Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 0 lSe bemærkninger NB! Dosering 0.2-0.3 l pr. 10-15 l vand for 500m2. Behandling med rygprøjte, mindre arealer, fx under hegn, omkring buske og lignende. Sprøjt kun på det, der ønskes bekæmpet. Undgå vindafdrift ved behandlingen.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 0 ºC >15 ºC  
Luftfugtighed   >70 % 100 %
Timers tørvejr 4-6   4-6    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Glyphosat er et systemisk middel, der alene optages gennem bladene. Virker ved at blokere dannelsen af visse aminosyrer, så væksten går i stå. Transporteres i sivævet til alle vækstpunkter - også i planternes rødder og udløbere. Behandlede planter gulfarves og nedvisner efter en periode afhængig af vejrforholdene.

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Glyphomax 360 TF
Sikkerhedsdatablad
Glyphomax 360 TF
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.