Middeldatabasen   17. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Trim Easyspray Plænerens
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Klarsø A/S
Distributør
SBM Developpement SAS
Anvendes indenfor
Hus og have
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, f.eks. private haveejere, og kræver ikke autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende middel
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
1,5  g/l  dichlorprop-P
0,3  g/l  dicamba
5,2  g/l  MCPA
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Vintersæd) 155 l/ha  0,0065 BI/l
(Vårsæd) 155 l/ha  0,0065 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 287 l/ha 0,0035 B/l
Miljøeffekt 556 l/ha 0,0018 B/l
I alt 189 l/ha 0,0053 B/l
 
Pesticidafgift: 1 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
49-116
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i etablerede græsplæner i private haver.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP 1). For at beskytte grundvandet må dette produkt ikke anvendes senere end 1. september (Spe 1). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperaturer på over 50 oC/122oF (P410+P412). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes senere end 1. september
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 27. jan. 2017 15. mar. 2026 Trim Easyspray Plænerens, reg.nr. 49-116

Sikkerhed  
Fareklasse
Ingen oplysninger
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P251 Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Trim Easyspray Plænerens
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.