Middeldatabasen   24. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

ATR Clopyralid
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
STEFES GmbH
Distributør
ATR Landhandel GmbH & Co. KG
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
720  g/kg  clopyralid
Parallelprodukt, identisk med Matrigon 72 SG
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,208 kg/ha  4,80 BI/kg
(Græs og kløver) 0,208 kg/ha  4,80 BI/kg
(Majs) 0,208 kg/ha  4,80 BI/kg
(Roer) 0,208 kg/ha  4,80 BI/kg
(Vinterraps) 0,167 kg/ha  6,00 BI/kg
(Vintersæd) 0,139 kg/ha  7,20 BI/kg
(Vårraps) 0,139 kg/ha  7,20 BI/kg
(Vårsæd) 0,139 kg/ha  7,20 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 0,296 kg/ha 3,38 B/kg
Miljøeffekt 11,7 kg/ha 0,0857 B/kg
I alt 0,289 kg/ha 3,47 B/kg
 
Pesticidafgift: 500 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
826-11
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, bederoer, rødbeder, kål og skovkulturer hvert 4. år.
Behandlingsfrist
Må i raps ikke anvendes senere end vækststadie 55. Må i sukkerroer, foderroer, rødbeder, hovedkål, blomkål og rosenkål ikke anvendes senere end maj.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 13. feb. 2017 1. okt. 2022 ATR Clopyralid, reg.nr 826-11
På forbudsliste 2. apr. 2024 31. dec. 2099 ATR Clopyralid, reg.nr 826-11, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
ikke farligt gods
RID_ADR
ikke farligt gods
IMDG
ikke farligt gods
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
ATR Clopyralid
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.