Middeldatabasen   20. oktober 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Harmonix Leaf Active
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
15 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer Environmental Science
Firmaets produktside
Harmonix Leaf Active
Anvendes indenfor
Industriel anvendelse
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
240  g/l  eddikesyre
Parallelprodukt, identisk med No Weed Special 1+3
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 5,88 l/ha 0,170 B/l
Miljøadfærd 167 l/ha 0,0060 B/l
Miljøeffekt 333 l/ha 0,0030 B/l
I alt 5,59 l/ha 0,179 B/l
 
Pesticidafgift: 33 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-630
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 6. nov. 2017 31. aug. 2022 Harmonix Leaf Active

Anvendelse  
Resistensrisiko
Harmonix Leaf Active har en uspecifik virkemekanisme. Risikoen for at ukrudtsarter udvikler resistens overfor midlet anses for at være lav.
Resistensklasse
Z / 0
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
7 dage
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Skyl sprøjteudstyret rent efter brug.
Opbevaring
Opbevares i original beholder på et godt ventileret og sikkert sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233).
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Fortove, Havegange, Indkørsler, Parkeringsarealer, Terrasser, Udyrkede arealer, Veje Frøukrudt 150-250 lEfter ukrudtets fremspiring (småt ukrudt) Opblanding: 1 del Harmonix Leaf Active blandes med 3 dele vand i sprøjten. Max. dosering 25 ml. pr. m2 svarende til 250 liter pr. ha. Maks. 6 behandlinger pr. år. Mindst 7 dage mellem behandlinger.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Der er ingen resteffekt af Harmonix Leaf Active i jorden. Såning eller plantning kan foretages så snart mosset eller ukrudtet er visnet.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr   6    
Andet Harmonix Leaf Active udsprøjtes med low-drift dyse således at mosset eller ukrudtets blade og stængler er helt dækket. Harmonix Leaf Active bør udsprøjtes på tørre planter.
Virkemåde
Harmonix Leaf Active er en ikke-selektiv ukrudts- og mosdræber, som er aktiv mod de fleste bløde plantedele, som det kommer i kontakt med. Ukrudt og mos bekæmpes ved at dække bladene helt og jævnt med sprøjtningen. Kort tid efter sprøjtningen begynder bladene på ukrudt og mos at visne og dø. Planternes rødder dræbes ikke og ny vækst kan forekomme, særligt fra rødderne på flerårigt ukrudt. Etårigt ukrudt og mos kan dø helt, men genbehandling vil typisk være nødvendig, særlig for at holde flerårigt ukrudt nede. På ukrudt opnås de bedste resultater på spinkelt, småt ukrudt, der er mindre end 10 cm. Højt. Det ideelle er, at sprøjte i foråret og gentage behandlingerne i løbet af vækstsæsonen om nødvendigt.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Overtræksbukser eller forklæde
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Harmonix Leaf Active
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  2021
Side 246
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.