Middeldatabasen   29. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

DMA 600
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
DMA-600
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Dow AgroSciences Danmark A/S
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
DMA 600
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Endnu ikke markedsført
Indhold af aktivstoffer
600  g/l  2,4-D
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 2,50 l/ha  0,400 BI/l
(Græs og kløver) 3,33 l/ha  0,300 BI/l
(Majs) 0,800 l/ha  1,25 BI/l
Vintersæd 2,00 l/ha  0,500 BI/l
Vårsæd 1,33 l/ha  0,750 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,86 l/ha 0,350 B/l
Miljøadfærd 11,5 l/ha 0,0866 B/l
Miljøeffekt 9,09 l/ha 0,110 B/l
I alt 1,83 l/ha 0,546 B/l
 
Pesticidafgift: 89 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
64-90
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i foråret i hvede, byg, rug og triticale.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 32.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 31. jan. 2018 31. dec. 2031 DMA 600

Anvendelse  
Resistensrisiko
DMA-600 indeholder aktivstoffet 2,4-D, som tilhører HRAC virkningsklasse O, og som er kendetegnet ved en forholdsvis lav risiko for resistensudvikling. Dow AgroSciences anbefaler en stærk anti-resistens strategi. For at undgå resistensudvikling anbefaler Dow AgroSciences, at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
O / 4
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tankblanding Tilsætning af en egnet blandingspartner sikrer bekæmpelse af ikke følsomme ukrudtsarter eller andre skadevoldere. Ved tilsætning af blandingspartner, skal brugsvejledningen læses og følges for de aktuelle midler.
Rengøring
Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem/ afslutning af sprøjteopgave: Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle invendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser. - Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal. - Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange. - Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0.5 liter All Clear1 Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. På marken under kørsel. - Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand. - Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser Udvendig rengøring af sprøjteudstyr: Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Rug, Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede Tokimbladet frøukrudt 0,5 lAfgrødens stadium 20-29 95-100 % effekt mod agersennep.
Rug, Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede Tokimbladet frøukrudt 0,75 lAfgrødens stadium 20-29 95-100 % effekt mod agersennep, 85-95 % effekt mod kornblomst, 70-84 % effekt mod lugtløs kamille og raps.
Rug, Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede Tokimbladet frøukrudt 1,25 lAfgrødens stadium 30-32 95-100 % effekt mod agersennep, 85-95 % effekt mod kornblomst, 70-84 % effekt mod lugtløs kamille, raps og valmue.
Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 0,5 lAfgrødens stadium 20-32 95-100 % effekt mod agersennep.
Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 0,75 lAfgrødens stadium 20-32 95-100 % effekt mod agersennep, hyrdetaske og pengeurt, 85-95 % effekt mod hvidmelet gåsefod og kornblomst, 70-84 % effekt mod agertidsel, lugtløs kamille og raps.
Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 1,25 lAfgrødens stadium 20-32 95-100 % effekt mod agersennep, hyrdetaske og pengeurt, 85-95 % effekt mod hvidmelet gåsefod og kornblomst, 70-84 % effekt mod agertidsel, lugtløs kamille, raps og valmue.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Omsåning: Ved omsåning kan der etableres korn, majs og græs efter pløjning eller grundig harvning. Efterfølgende afgrøde: Der er ingen restriktioner for efterfølgende afgrøde.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10 ºC 20 ºC 25 ºC
Timers tørvejr 1      
Nattefrostrisiko   ingen frost  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Undgå at behandle når afgrøden er udsat for stress fra kulde, tørke, står i vandlidende jord, angreb af skadedyr, lider af mangel på næringsstoffer osv. Behandling kan give en forbigående påvirkning af afgrøden, som normalt ikke har nogen udbyttemæssig betydning.
Virkemåde
DMA-600 er et systemisk ukrudtsmiddel til bekæmpelse af hvidmelet gåsefod, kornblomst og korsblomstret ukrudt om foråret i hvede, byg, rug og triticale. DMA-600 kan ikke anvendes i afgrøder, hvor der er udlagt græs, kløver, lucerne eller andre bælgplanter. DMA-600 indeholder auxindanneren 2,4-D. Optagelse sker gennem ukrudtets blade. De første symptomer ses på følsomme planter få dage efter behandling. Sluteffekten ses fra ca. 4 uger efter behandling.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge (P305+P351+P338+P310). Der henvises endvidere til produktets sikkerhedsdatablad afsnit 4.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
DMA 600
Sikkerhedsdatablad
DMA 600
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.