Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Onyx
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 og 10 l
Registreringsindehaver
Belchim Crop Protection NV/SA
Distributør
Nordisk Alkali
Firmaets produktside
Onyx
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
322,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
600  g/l  pyridat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Majs 1,50 l/ha  0,667 BI/l
(Ærter) 0,750 l/ha  1,33 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4,47 l/ha 0,224 B/l
Miljøadfærd 8,40 l/ha 0,119 B/l
Miljøeffekt 14,1 l/ha 0,0709 B/l
I alt 2,42 l/ha 0,413 B/l
 
Pesticidafgift: 70 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-08-2024, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
632-6
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 16.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt (P403+P235). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og off entlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 29. jan. 2019 31. jan. 2023 Onyx, reg.nr. 632-6
Afmeldt / registrering trukket 1. feb. 2023 31. jul. 2024 Onyx, reg.nr. 632-6, afmeldt i forbindelse med skift af godkendelses-indehaver til et nyt firma.
På forbudsliste 1. aug. 2024 31. dec. 2099 Onyx, reg.nr. 632-6, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Pyridat tilhører gruppen phenyl-pyridaziner (HRAC gruppe C3) og hæmmer fotosyntesen. Risikoen for dannelse af resistens vurderes at være lav. For at forsinke resistensudvikling anbefales det, at man veksler mellem eller blander med midler med andre virkemekanismer som har god effekt på de aktuelle ukrudtsarter.
Resistensklasse
C3 / 6
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske Påfyldning skal ske på plads med opsamling eller i marken. 1. Fyld tanken med den halve vandmængde og start omrøring. 2. Tilsæt Onyx via præparatfyldeudstyret og fyld den resterende vandmængde på. Præparatfyldeudstyret skylles efter brug. 3. Hold omrøringen i gang til sprøjtearbejdet er udført.
Rengøring
Sprøjten rengøres indvendigt og udvendigt straks efter brug - enten direkte i marken eller på vaskeplads med opsamling. Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede kultur. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og fl ere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse 1401 af 26.11.2018 eller eventuel senere udgave.
Opbevaring
Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Callisto, Harmony 50 SX, MaisTer
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Fodermajs Tokimbladet frøukrudt 0,5 l1. sprøjtning Splitbehandling. Første sprøjtning tidligst i afgrødens vækststadie 12 (2 blade) og 2. sprøjtning på småt ukrudt 10-14 dage senere. Anvendes i kombination med en blandingspartner eller i et sprøjteprogram for at opnå bred effekt mod mange ukrudtsarter. Behandlingsfrist afgrødens vækststadie 16.
0,5 l2. sprøjtning
Fodermajs Tokimbladet frøukrudt 0,6 lAfgrødens stadium 12-16 Enkeltbehandling. Anvendes i kombination med en blandingspartner eller i et sprøjteprogram for at opnå bred effekt mod mange ukrudtsarter. Må ved dosering på over 0,5 liter pr. ha kun anvendes én gang pr. vækstsæson. Behandlingsfrist afgrødens vækststadie 16.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Der er ikke nogen restriktioner for følgende afgrøder - heller ikke ved omsåning. Jordbehandling er ikke nødvendig.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10 ºC 12-16 ºC 18 ºC
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 1   3-5    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Nattemperatur 2 ºC    
Andet Effekten er uafhængig af jordfugt og jordens humusindhold.
Virkemåde
Onyx indeholder aktivstoffet pyridat og er et kontaktvirkende ukrudtsmiddel mod bredbladet ukrudt i majs. Der er ingen jordvirkning eller systemisk effekt. Pyridat virker ved at forstyrre fotosyntesen. Ukrudtsplanterne visner fra bladkanterne. Processen er afhængig af temperatur og luftfugtighed – gode vækstforhold fremmer hastigheden – men effekt ses efter 3-5 dage.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agersennep ,5 l/ha Onyx-etiketten  
Bleg pileurt ,5 l/ha Onyx-etiketten (effekt gælder dog knudet pileurt)  
Hvidmelet gåsefod ,5 l/ha Onyx-etiketten  
Hyrdetaske ,5 l/ha Onyx-etiketten  
Lugtløs kamille ,5 l/ha Onyx-etiketten  
Rød tvetand ,5 l/ha Onyx-etiketten  
Sort natskygge ,5 l/ha Onyx-etiketten  
Storkenæb ,5 l/ha Onyx-etiketten  
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS02
Brandfarlig
Brandfarlig
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand (P303 + P361 + P353). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). INDTAGELSE: Rens munden med vand hvis personen er ved bevidsthed. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge ved ildebefindende. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Kontakt læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H226 Brandfarlig væske og damp.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
1993
RID_ADR
3, III
IMDG
3, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Onyx
Sikkerhedsdatablad
Onyx
Vejledning i Planteværn  2023
Side 419 til 421
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.