Middeldatabasen   26. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Rexade 440
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
GF-3337
Pakningsstørrelse
500 g
Registreringsindehaver
Dow AgroSciences Danmark A/S
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Rexade 440
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
4,60 kr/g  (20. sep. 2023)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
100  g/kg  florasulam
240  g/kg  pyroxsulam
104,2  g/kg  halauxifen-methyl
(~ 100,0  g/kg  halauxifen)
300,29  g/kg  cloquintocet-mexyl
(~ 212  g/kg  cloquintocet)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vintersæd 24,3 g/ha  0,0411 BI/g
Vårsæd 22,0 g/ha  0,0455 BI/g
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 15.152 g/ha 0,0001 B/g
Miljøadfærd 725 g/ha 0,0014 B/g
Miljøeffekt 4.168 g/ha 0,0002 B/g
I alt 593 g/ha 0,0017 B/g
 
Pesticidafgift: 0,245 kr. pr. g

Godkendelse  
Registreringsnummer
64-100
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, vinterrug og vintertriticale.
Behandlingsfrist
Se brugsanvisningen.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 20. nov. 2019 30. apr. 2025 Rexade 440, reg.nr. 64-100

Anvendelse  
Resistensrisiko
Rexade 440 indeholder pyroxsulam og florasulam, som begge er ALS-hæmmere (HRAC gruppe B) med høj risiko for resistensudvikling, og halauxifen-methyl, som er en auxin-analog (HRAC gruppe O) med lav risiko for resistensudvikling. Dow AgroSciences anbefaler en stærk anti-resistens strategi. Dow AgroSciences anbefaler, at der i en vækstsæson kun anvendes et ALS produkt pr. afgrøde til bekæmpelse af ukrudt. For at undgå resistensudvikling anbefaler Dow AgroSciences, at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vårog vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
B / 2 + O / 4
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Må kun anvendes en gang pr. vækstår.
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr tilsættes den ønskede mængde Rexade 440 ved at hælde granulatet kontrolleret og direkte i åbningen på bundventilen. Undgå at granulatet afsættes på de indvendige overflader ved at lade skyllesystemet køre under påfyldning. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Rexade 440 i fyldestationen. Additiv tilsættes inden den endelige tankblanding er udført. Direkte injektion: Der henvises til sprøjtefabrikantens vejledning.
Rengøring
Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem/ afslutning af sprøjteopgave Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle indvendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser. - Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal. - Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange. - Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0.5 liter All Clear1 Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel. - Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand. - Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser Udvendig rengøring af sprøjteudstyr Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. nov. 2018.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Balaya, Comet Pro, DFF, Entargo, Flexity, Lamdex, Lenvyor, Nexide CS, Pirimor 500 WG, Pixxaro EC, Proline EC 250, Saracen Delta Max, Starane 333 HL, Zypar, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Atlantis OD, Himalaya Pro, Mustang forte, Tomahawk 200 EC, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
CCC 750, Cycocel 750, Moddevo, Moddus Start, Trece 750
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Foxtrot, LFS Clodinafop, LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr, Medax Max, Medax Top, Moddus M, Moxa, Primera Super, Sonis, Topik EC, Tridus 250, Trimaxx M
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale uden udlæg, Vinterhvede uden udlæg, Vinterrug uden udlæg Agergåseurt, alm. pengeurt, burresnerre, fuglegræs, hyrdetaske, kornvalmue, lugtløs kamille, lægejordrøg, markforglemmigej, raps, snerlepileurt, storkronet ærenpris, tvetand, vedbendærenpris, vellugtende kamille, vindaks 37,5 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 23-29 95-100 pct. effekt mod: vindaks, raps, hyrdetaske, burresnerre, tvetand, vellugtende kamille og pengeurt. 85-94,9 pct effekt mod: agergåseurt, lægejordrøg, lugtløs kamille, markforglemmigej, kornvalmue, snerlepileurt, fuglegræs, vedbendærenpris. Mindre planter bekæmpes: storkronet ærenpris. 70-84,9 pct. effekt mod: flyvehavre, kornblomst og agerstedmoder.
Triticale uden udlæg, Vinterhvede uden udlæg, Vinterrug uden udlæg Agergåseurt, alm. pengeurt, burresnerre, flyvehavre, fuglegræs, hyrdetaske, kornvalmue, lugtløs kamille, lægejordrøg, markforglemmigej, raps, snerlepileurt, storkronet ærenpris, tvetand, vedbendærenpris, vellugtende kamille, vindaks 50 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 30-32 95-100 pct. effekt mod: vindaks, raps, hyrdetaske, burresnerre, tvetand, lugtløs og vellugtende kamille, snerlepileurt, fuglegræs og pengeurt. 85-94,9 pct effekt mod: flyvehavre, agergåseurt, lægejordrøg, markforglemmigej, kornvalmue, storkronet og vedbend ærenpris og agerstedmoder. 70-84,9 pct. effekt mod: markærenpris.
Vårhvede uden udlæg Alm. pengeurt, burresnerre, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, lugtløs kamille, snerlepileurt, storkronet ærenpris, tvetand 40 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 21-32 95-100 pct. effekt mod: hyrdetaske, burresnerre, tvetand, lugtløs kamille, snerlepileurt, fuglegræs og pengeurt. 85-94,9 pct effekt mod: hvidmelet gåsefod og storkronet ærenpris . 70-84,9 pct. effekt mod: flyvehavre.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Omsåning: 6 uger efter behandling kan der sås korn, græs og majs efter forudgående pløjning. Efterfølgende afgrøde: Der er ingen restriktioner for efterfølgende afgrøde. Pløjning anbefales forud for etablering af bælgplanter om efteråret.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5 ºC 8-15 ºC 25 ºC
Timers tørvejr   1    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Rexade 440 indeholder ALS-hæmmerne florasulam og pyroxsulam samt auxindanneren halauxifen-methyl. Rexade 440 optages gennem ukrudtets blade. På følsomme ukrudtsarter ses symptomer fra få dage til få uger efter behandling alt afhængig af den enkelte ukrudtsarts følsomhed for de individuelle aktivstoffer. Den fulde effekt ses fra 4-6 uger efter behandling. Den bedste effekt opnås ved at bekæmpe ukrudt, mens det er småt.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Rexade 440
Sikkerhedsdatablad
Rexade 440
Vejledning i Planteværn  2024
Side 425
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.