Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Harmony Plus 50 SX
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
250 g
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Harmony Plus 50 SX
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
167  g/kg  tribenuron-methyl
(~ 161  g/kg  tribenuron)
333  g/kg  thifensulfuron-methyl
(~ 321  g/kg  thifensulfuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vintersæd 19,3 g/ha  0,0519 BI/g
Vårsæd 15,0 g/ha  0,0667 BI/g
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4.292 g/ha 0,0002 B/g
Miljøadfærd 141 g/ha 0,0071 B/g
Miljøeffekt 2.265 g/ha 0,0004 B/g
I alt 129 g/ha 0,0078 B/g
 
Pesticidafgift: 1,098 kr. pr. g

Godkendelse  
Registreringsnummer
11-64
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden græsudlæg.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end 2 måneder før høst, for helsæd dog ikke senere end 4 uger før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 5. okt. 2018 31. mar. 2025 Harmony Plus 50 SX, reg.nr. 11-64 - godkendelse overført fra Du Pont Danmark ApS
Under revurdering 1. apr. 2025 31. dec. 2099 Harmony Plus 50 SX, reg.nr. 11-64, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Tilhører en gruppe af midler med risiko for udvikling af resistens hos ukrudtet, hvis det anvendes alene på det samme areal flere år i træk. Sædskifte samt blanding af- eller skiften imellem midler minimerer dette problem.
Resistensklasse
B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Må kun bruges 1 gang pr. vækstsæson.
Opblandingsanvisninger
Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Fyld tanken 3/4 med vand. Tilsæt det beregnede antal Harmony Plus SX direkte i tanken under omrøring og først derefter en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand. Lige før sprøjtetanken er helt fuld, tilsættes eventuelt sprede/klæbemiddel. Fortsæt omrøringen, indtil udsprøjtningen er afsluttet. Opløsningstiden vil normalt være 5-8 minutter. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med andre midler udsprøjtes dog straks.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Den uåbnede emballage skal opbevares tørt. Anbrudt emballage skal holdes tæt tillukket. Holdbarhed max. 2 år.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Entargo, Optimus Max, Trimaxx M, Zypar
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Amistar, Boxer, CCC 750, Cycocel 750, DFF, Lamdex, Orius Gold, Primera Super, Primus, Saracen Delta Max, Saracen M, Starane XL, Stemper, CarboMan 500, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32, NitraMan 235, Pioner S Gødning 80
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Accurate Max, Atlantis OD, Hussar OD, Hussar Plus OD, Nuance Max 75 WG
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vintersæd Tokimbladet ukrudt 15-22,5 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 25-39 Forårsanvendelse. Alm. Fuglegræs, Lugtløs Kamille, Mark-Forglemmigej, Spildraps, Hyrdetaske, Korn-Valmue, Snerle-Pileurt og andre nævnt under effektiv virkning. Behandling foretages bedst i det tidlige forår, når væksten er begyndt og temperaturen er over 12°C., men kan anvendes med god virkning, indtil fanebladet er fuldt udviklet stadie 39. Højeste dosering anvendes ved stort ukrudtstryk. Max. 1 behandling pr. vækstår.
Vårsæd Tokimbladet ukrudt 11,25-18 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 12-39 Alm. Fuglegræs, Lugtløs Kamille, Snerle-Pileurt, Bleg Pileurt, Fersken-Pileurt, Spildraps, Agersennep, Hyrdetaske, Hvidmelet Gåsefod samt andre arter nævnt under effektiv virkning. Behandling foretages på ukrudtets kimblad - 4 bladstadium. Højeste dosering ved stort ukrudtstryk, samt til bekæmpelse af Ager-Stedmoderblomst. Max. 1 behandling pr. vækstår.
Korn med udlæg af græs til foder/grønne marker Tokimbladet ukrudt 11,25-18 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 12-29 Bekæmpelsesspektrum som for korn uden udlæg. Behandling foretages når græsset er fuldt fremspiret med 1-2 blade. Højeste dosering ved stort ukrudtstryk. Bemærk: Engsvingel udlæg kan hæmmes i væksten, men vil som regel vokse og udvikle sig normalt efter høst. Max. 1 behandling pr. vækstår.
Korn med udlæg af alm. rajgræs til frø, Korn med udlæg af rødsvingel til frø Tokimbladet ukrudt 7,5-11,25 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 12-39 Bekæmpelsesspektrum som for korn uden udlæg. Behandling foretages når græsset er fuldt fremspiret med 1-2 blade. Højeste dosering ved stort ukrudtstryk. Der er primært udført forsøg med "Pernille" rødsvingel, samt "Belinda" alm. rajgræs. Der tages derfor forbehold for andre sorter. Der er dog ikke set varig negativ effekt på andre sorter af rødsvingel og alm rajgræs i landsforsøgene. Max. 1 behandling pr. vækstår.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8-9 ºC 12-24 ºC  
Luftfugtighed 40 % 80-95 %  
Jordfugtighed lav høj  
Timers tørvejr 1   4    
Virkemåde
ALS-hæmmer, dvs. blokerer/hæmmer dannelsen af de nødvendige aminosyrer isoleucin og valin i planternes vækstpunkter, og væksten standses.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aftenpragtstjerne 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Agersennep 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Agerstedmoder 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten God virkning ifølge etiketten (hvis bekæmpelse sker på kimbladstadiet)
Agersvinemælk (frøfremspiret) 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Agertidsel (frøfremspiret) 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Alm. pengeurt 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Alm. spergel 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Bleg pileurt 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Blød storkenæb 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten God virkning ifølge etiketten (hvis bekæmpelse sker på kimbladstadiet)
Burresnerre 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Ferskenpileurt 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Fuglegræs 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Gul okseøje 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Gulurt 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Hanekro 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Haremad 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Hvidmelet gåsefod 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Hyrdetaske 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Kornvalmue 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Krumhals 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Kruset skræppe 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Liden nælde 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Lugtløs kamille 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Lægejordrøg 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Markforglemmigej 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Natlimurt 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Raps 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Rød tvetand 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten God virkning ifølge etiketten (hvis bekæmpelse sker på kimbladstadiet)
Snerlepileurt 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Sort natskygge 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Vejpileurt 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten God virkning ifølge etiketten (hvis bekæmpelse sker på kimbladstadiet)
Ærenpris 15 g/ha Harmony Plus SX etiketten Svag virkning ifølge etiketten
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P3
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene. Søg læge, hvis symptomerne vedvarer. Nødtelefon: Giftlinjen (Bispebjerg hospital) 82121212.
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester kan bortskaffes sammen med dagrenovationen.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder tribenuron-methyl. Kan udløse en allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Harmony Plus 50 SX
Sikkerhedsdatablad
Harmony Plus 50 SX
Vejledning i Planteværn  2020
Side 464 til 466
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.