Middeldatabasen   22. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Express Gold 33 SX
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
100 og 10x100 g
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Express Gold 33 SX
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
4,75 kr/g  (20. sep. 2023)
Formulering
Vandopløseligt granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
222,2  g/kg  tribenuron-methyl
(~ 214  g/kg  tribenuron)
111,1  g/kg  metsulfuron-methyl
(~ 107  g/kg  metsulfuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 17,4 g/ha  0,0574 BI/g
Vintersæd 20,8 g/ha  0,0481 BI/g
Vårsæd 17,4 g/ha  0,0574 BI/g

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4.292 g/ha 0,0002 B/g
Miljøadfærd 902 g/ha 0,0011 B/g
Miljøeffekt 2.366 g/ha 0,0004 B/g
I alt 567 g/ha 0,0018 B/g
 
Pesticidafgift: 0,254 kr. pr. g

Godkendelse  
Registreringsnummer
11-66
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn.
Behandlingsfrist
Må i havre ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 30. Må i hvede, rug, triticale og byg ikke anvendes senere end BBCH 39.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder aktivstofferne iodosulfuron-methyl, tribenuron-methyl, thifensulfuron-methyl, triasulfuron eller metsulfuron-methyl (SPe1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 4. okt. 2018 30. nov. 2024 Express Gold 33 SX, reg.nr. 11-66 - godkendelse overført fra Du Pont Danmark ApS
Under revurdering 1. dec. 2024 31. dec. 2099 Express Gold 33 SX, reg.nr. 11-66, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Virkemåde gruppe: Express Gold SX indeholder aktivstofferne metsulfuron-methyl og tribenuronmethyl, som begge tilhører virkemådeklasse: HRAC gruppe: B Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt fra HRAC gruppe: B, er der krydsresistens overfor andre midler i samme virkemåde. Der er fundet flere tilfælde af resistens over for sulfonylureamidlerne på ukrudtsarterne alm. fuglegræs, kornvalmue, lugtløs kamille, enkelte tilfælder af hyrdetaske, hanekro og gul okseøje, samt flere tilfælde af agerrævehale. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men med samme effekt over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af disse to midler. Anbefalinger 1) Hvis der er konstateret resistens over for Express Gold SX, genbehandles marken hurtigst muligt med et andet, effektivt middel mod denne ukrudtsart. Se nedenfor under forebyggelse. 2) For at forebygge, at der opstår resistens, anvendes Express Gold SX i tankblanding efter følgende retningslinjer: For nuværende anbefales det at udsprøjte Express Gold SX i tank mix med anbefalet dosering af fluroxypyr-holdige produkter (f.eks. Lodin, Tomahawk eller Starane) eller Oxitril CM/Briotril/Duotril. Valg af middel og dosering tilpasses efter ukrudt, afgrødevalg og sprøjteforhold.
Resistensklasse
B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Blandinger med andre midler Husk altid også at læse etiketten for de produkter der blandes med, det gælder især for evt. tilsætning af olie eller sprede/klæbemiddel og mulige restriktioner i anvendelsen. Express Gold SX kan generelt blandes med relevante ukrudts og svampemidler i korn. Der bør maksimalt blandes 2 produkter. Express Gold SX kan endvidere blandes med manganchelat og mangansulfat. Ved blanding med mangansulfat, bør der maksimalt anvendes 2 kg/100 liter vand og der anvendes ikke sprede-/klæbemiddel. Praktisk erfaring og forsøg har vist at Express Gold SX kan blandes med, Agropol, Aproach, Amistar, Bell, Comet®, CCC, DFF, Folicur, Lodin, Opus, Proline, Prosaro, Primus, Starane, Tomahawk, samt visse manganprodukter. For yderligere information kontakt venligt rådgivningen hos DuPont Danmark ApS.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Entargo, Zypar
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Amistar, CCC 750, DFF, Moddus M, Primus, Proline EC 250, Sempra SC, Starane XL, Talius EC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Express 50 SX, Hussar Plus OD, Nuance Max 75 WG, Trimmer SG
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede uden udlæg, Vinterrug uden udlæg, Vintertriticale uden udlæg Tokimbladet frøukrudt 18 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 23-39 Behandling foretages bedst i det tidlige forår, når afgrøden er i god aktiv vækst. Max. 1 behandling pr. vækstår.
Vinterbyg uden udlæg Tokimbladet frøukrudt 18 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 23-30 Behandling foretages bedst i det tidlige forår, når afgrøden er i god aktiv vækst. Ingen behandling efter BBCH 30 i vinterbyg. Max. 1 behandling pr. vækstår.
Havre uden udlæg, Vårbyg uden udlæg, Vårhvede uden udlæg, Vårrug uden udlæg Tokimbladet frøukrudt 13,5 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 11-19 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Vårbyg uden udlæg, Vårhvede uden udlæg, Vårrug uden udlæg Tokimbladet frøukrudt 18 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 20-39 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Havre uden udlæg Tokimbladet frøukrudt 18 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 20-30 Ingen behandling efter BBCH 30 i havre. Max. 1 behandling pr. vækstår.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Begrænsning i anvendelse - efterfølgende afgrøde Efter behandling med Express Gold SX, kan der efter 2 måneder sås korn med eller uden græs/kløverudlæg samt vinterraps*. Det følgende forår kan der dyrkes vårraps, kartofler*, majs, korn, roer*, ærter, hestebønner og hør. *) På jord med 50 % sand og pH>8, kan der opstå gulfarvning af sukkerroer, raps og kartofler. Der kan ikke dyrkes grønsager, frugt, bær samt prydplanter eller nogen anden afgrøde end de ovenfor nævnte, hverken det år Express Gold SX er anvendt eller det følgende år. Hvis Express Gold SX, er anvendt i blandning med et andet produkt læs altid blandningspartnerens etikette samt kontakt din firma-repræsentant for råd. Omsåning af et areal behandlet med Express Gold SX: Hvis en behandlet mark skal omsås, må der kun sås korn. Inden for den 1. måned efter behandlingen må der kun sås vårhvede eller havre, og der bør pløjes. Til ukrudtsbekæmpelse i det omsåede korn må der ikke anvendes et sulfonylurea produkt f.eks. et produkt der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuronmethyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl eller andet sulfonylurea produkt.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-4 ºC 7-25 ºC  
Luftfugtighed 40 % 95 %  
Jordfugtighed lav høj  
Timers tørvejr 1   4    
Andet Express Gold SX kan anvendes på alle jordtyper. Under særlige forhold (frost, store temperaturudsving mellem dag/nat temperatur i forbindelse med sprøjtning) kan afgrøden i visse tilfælde få en vis lysfarvning. Lysfarvningen er dog midlertidig og forsvinder under normale forhold. Desuden kan der opstå mindre stråforkortning. Dette er normalt og påvirker ikke udbyttet. Vårsæd kan være mere følsom end vintersæd.
Virkemåde
Tribenuron-methyl og metsulfuron-methyl er systemiske og optages hovedsageligt gennem bladene og transporteres til vækstpunkterne hvor det hæmmer dannelsen af aminosyrerne valin og isoleucin. Det medfører at celledelingen i vækstpunkterne stopper. I tolerante planter inaktiveres aktivstofferne umiddelbart efter optagelsen.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P3
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
ndånding: Bring personen ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Søg læge i alvorlige tilfælde. Ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt. Hudkontakt: Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko. Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge hvis nødvendigt. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene. Søg læge, hvis symptomerne vedvarer. Nødtelefon: Giftlinjen (Bisperbjerg Hospital) 82121212
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder tribenuron-methyl. Kan udløse en allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P260 Indånd ikke pulver.
P260 Indånd ikke spray.
P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077 (forbehold for limited quantity)
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Express Gold 33 SX
Sikkerhedsdatablad
Express Gold 33 SX
Vejledning i Planteværn  2021
Side 461 til 462
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.