Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Nicanor SG
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
100 g
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Nicanor SG
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
2,45 kr/g  (21. sep. 2023)
Formulering
Vandopløseligt granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
200  g/kg  metsulfuron-methyl
(~ 193  g/kg  metsulfuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 20,0 g/ha  0,0500 BI/g
Vintersæd 30,0 g/ha  0,0333 BI/g
Vårsæd 20,0 g/ha  0,0500 BI/g

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 g/ha 0,0000 B/g
Miljøadfærd 1.020 g/ha 0,0010 B/g
Miljøeffekt 1.623 g/ha 0,0006 B/g
I alt 626 g/ha 0,0016 B/g
 
Pesticidafgift: 0,228 kr. pr. g

Godkendelse  
Registreringsnummer
11-70
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 39.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder aktivstofferne iodosulfuron-methyl, tribenuron-methyl, thifensulfuron-methyl, triasulfuron eller metsulfuron-methyl (SPe1). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 28. sep. 2018 31. aug. 2027 Nicanor SG, reg.nr. 11-70 - godkendelse overført fra Du Pont Danmark ApS

Anvendelse  
Resistensrisiko
Nicanor SG indeholder aktivstoffet tribenuron-methyl, som tilhører virkemådeklasse: HRAC gruppe: B Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, er arten resistent over for alle produkter i virkemåden HRAC gruppe: B. Der er fundet flere tilfælde af resistens i alm. fuglegræs, kornvalmue, kamille, et enkelt tilfælde af hanekro, hyrdetaske, vindaks, gul okseøje og italiensk rajgræs samt flere tilfælde af agerrævehale. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men med effektiv virkning over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af midler med forskellig virkemåde.
Resistensklasse
B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ikke relevant (må kun anvendes én gang pr. vækstår.
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæsken: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr: Flydende: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Fast: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og faste præparater fyldes stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken, samtidig med at rent vand tilsættes fyldestationen. Husk: Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Nicanor SG i fyldestationen. Spredemiddel/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført. Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal. Blandinger med andre midler: Nicanor SG kan generelt blandes med relevante ukrudts- og svampemidler i korn. Nicanor SG kan endvidere blandes med chlormequat, diflufenican, florasulam, fluroxypyr og manganprodukter. Ved blanding med mangansulfat, bør der maksimalt anvendes 2 kg/100 liter vand og der må ikke blandes med sprede-/klæbemiddel. Der bør maksimalt blandes 2 produkter. Læs altid blandingspartnerens etikette.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt i tæt lukket emballage.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Broadway, Optimus Max, Trimaxx M, Zypar
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Amistar, Boxer, Cycocel 750, DFF, Lamdex, Metaxon, Orius Gold, Primus, Saracen Delta Max, Sempra SC, Stemper, Tombo, CarboMan 500, Mangan 180, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32, Pioner S Gødning 80
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Cerone, Hussar Plus OD, Primera Super
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug Tokimbladet frøukrudt 15 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 20-29 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Triticale, Vinterhvede, Vinterrug Tokimbladet frøukrudt 20 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 30-39 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Vinterbyg Tokimbladet frøukrudt 20 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 30 Max. 1 behandling pr. vækstår. Der må ikke behandles i vinterbyg efter BBCH 30.
Havre, Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 10 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 12-19 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Havre, Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 15 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 20-30 Max. 1 behandling pr. vækstår. Der må ikke behandles i vårsæd efter BBCH 30.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Begrænsning i anvendelse - efterfølgende afgrøde: Efter behandling med Nicanor SG pr. ha, kan der den følgende vækstsæson dyrkes vårraps, kartofler, majs, korn, ærter, hestebønner og hør. Hvis der er anvendt max 15 g Nicanor SG pr. ha, kan der dyrkes roer det efterfølgende år. Hvis der er anvendt max 15 g Nicanor SG, kan der dyrkes vinterraps og korn med græs/kløverudlæg mere end to måneder efter sprøjtning. Hvis der er anvendt mere end 15 g Nicanor SG, kan der dyrkes vinterraps og korn med græs/kløverudlæg mere end tre måneder efter sprøjtning. Der kan ikke dyrkes roer, grønsager eller nogen anden afgrøde end de ovenfor nævnte, hverken det år Nicanor SG er anvendt eller det følgende år. Omsåning af et areal behandlet med Nicanor SG: Hvis en behandlet mark skal omsås, må der kun sås korn. Inden for den 1. måned efter behandlingen må der kun sås vårhvede eller havre, og der bør pløjes.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-4 ºC 7-25 ºC  
Luftfugtighed 40 % >95 %  
Jordfugtighed lav høj  
Timers tørvejr 1   >4    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Enkelte nætter med nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen påvirker ikke ukrudtseffekten.
Virkemåde
Metsulfuron optages både via bladene og gennem rødderne og transporteres til plantens vækstpunkter. I følsomme planter blokeres dannelsen af aminosyrerne valin, leucin og isoleucin. Det medfører, at celledelingen og vækst i planten stopper. I tolerante planter inaktiveres metsulfuron-methyl både i rødder og blade umiddelbart efter optagelsen. Selektiviteten over for vinterbyg er mindre end hos de øvrige kornarter. Metsulfuron-methyl bindes kun svagt i jorden, og der opnås en god jordeffekt selv på humusrige jorder.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Søg læge i alvorlige tilfælde. Ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt. Hudkontakt: Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko. Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge hvis nødvendigt. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene. Søg læge, hvis symptomerne vedvarer. Nødtelefon: Giftlinjen (Bispebjerg hospital) 82121212 eller 0046 8 337043.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Nicanor SG
Sikkerhedsdatablad
Nicanor SG
Vejledning i Planteværn  2024
Side 359 til 360
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.