Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Express 50 ST
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Brusetablet
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  tribenuron-methyl
(~ 482  g/kg  tribenuron
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 2,00 tab./ha  0,500 BI/tab.
(Vintersæd) 2,00 tab./ha  0,500 BI/tab.
(Vårsæd) 2,00 tab./ha  0,500 BI/tab.

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2.020 tab./ha 0,0005 B/tab.
Miljøadfærd 105 tab./ha 0,0095 B/tab.
Miljøeffekt 743 tab./ha 0,0013 B/tab.
I alt 88,0 tab./ha 0,0114 B/tab.
 
Pesticidafgift: 1,41 kr. pr. tab.

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
11-74
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn samt korn med udlæg af frøgræsser.
Behandlingsfrist
Må i korn samt korn med udlæg af frøgræsser ikke anvendes senere end 6 uger før høst, for helsæd dog ikke senere end 4 uger før høst.
Forbehold
For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Den maksimale dosis i vårafgrøder i vækststadie 12-27 er 1,33 tablet Express ST/ha og i vækststadie 28-39 er den 2,0 tablet Ex-press ST/ha. For vinterafgrøder er den maksimale dosis om efteråret 1,0 tablet Express ST/ha i vækststadier over 11. Om foråret er den maksimale dosis 1,8 tablet Express ST/ha i vækststadie 12-29 og 2,0 tablet Express ST/ha i vækststadie 30-39. Der må højest anvendes de i brugsanvisningens angivne doseringer i de angivne vækststadier. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Initial godkendelse 1. jun. 2018 31. okt. 2018 Express 50 ST, reg.nr. 11-74 - godkendelse overført fra Du Pont Danmark ApS
På forbudsliste 1. nov. 2018 31. dec. 2099 Express 50 ST, reg.nr. 11-74, på forbudsliste (godkendt etiket findes ikke)

Sikkerhed  
Fareklasse
Xi
Lokalirriterende
Lokalirriterende
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S24 Undgå kontakt med huden.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
Klasse 9, 3.
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.