Middeldatabasen   29. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Safari 50 WG
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
120 g
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Safari 50 WG
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
9,17 kr/g  (21. sep. 2023)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  triflusulfuron-methyl
(~ 486  g/kg  triflusulfuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Roer 90,0 g/ha  0,0111 BI/g
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2.146 g/ha 0,0005 B/g
Miljøadfærd 207 g/ha 0,0048 B/g
Miljøeffekt 4.566 g/ha 0,0002 B/g
I alt 182 g/ha 0,0055 B/g
 
Pesticidafgift: 0,781 kr. pr. g

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 20-08-2024, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
11-76
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, cikorie og julesalat.
Behandlingsfrist
Må i rødbeder og bederoer ikke anvendes senere end i vækststadium 11-31. Må i julesalat og cikorierødder ikke anvendes senere end i vækststadium 11-39.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder triflusulfuron-methyl ikke anvendes tidligere end de i brugsanvisningen angivne vækststadier (Spe1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 4. okt. 2018 19. feb. 2024 Safari 50 WG, reg.nr. 11-76 - godkendelse overført fra Du Pont Danmark ApS
Afmeldt / registrering trukket 20. feb. 2024 19. aug. 2024 Safari 50 WG, reg.nr. 11-76, godkendelse trukket af Miljøstyrelsen
På forbudsliste 20. aug. 2024 31. dec. 2099 Safari 50 WG, reg.nr. 11-76, opbevarings- og anvendelsesforbud pga. manglende fornyet godkendelse af aktivstoffet triflusulfuron-methyl i EU

Anvendelse  
Resistensrisiko
Safari tilhører virkemåde gruppen: HRAC gruppe: B Der er krydsresistens mellem alle midler indenfor samme virkemåde gruppe, derfor skal der ved konstanteret resistens anvendes et middel fra en anden virkemåde gruppe. Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, f.eks. Safari, Ally SX, Express SX, eller Harmony Plus SX, så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er i Danmark fundet tilfælde af resistens i alm. fuglegræs, hanekro, hyrdetaske, kamille og kornvalmue over for sulfonylurea produkter.
Resistensklasse
B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Fyld tanken 3/4 med vand. Tilsæt den beregnede mængde Safari direkte i tanken under omrøring og først derefter en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand. Lige før sprøjtetanken er helt fuld, tilsættes evt. olie. Se endvidere etiketten for blandingspartneren. Fortsæt omrøringen, indtil udsprøjtningen er afsluttet. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes straks. Blandinger med andre midler: Græsukrudtsmidler bør udbringes separat, da deres effekt forringes ved blanding med andre roeukrudtsmidler.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Agil 100 EC, Betasana 160 SE, ECP Metafol 700 SE, Goltix SC 700, Nortron SC, SweDane Betasana 160 SE, Target 700 SE, UPL Metafol, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Cliophar 600
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bederoer, Rødbeder Tokimbladet frøukrudt 15 g +
0,5 l Olie
Afgrødens stadium 10-31 1 x 15 g/ha eller 2 x 7,5 g/ha med 7-14 dages interval. Max. 15 g Safari pr. ha pr. sæson. Behandlingsfrist senest 90 dage før høst.
Cikorie, Julesalat Tokimbladet frøukrudt 15 g +
0,5 l Olie
Afgrødens stadium 10-39 1 x 15 g/ha eller 2 x 7,5 g/ha med 7-14 dages interval. Max. 15 g Safari pr. ha pr. sæson. Behandlingsfrist senest 90 dage før høst.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
I tilfælde af at en sukkerroe, foderroe eller rødbede skal omsås kan der sås sukkerroer, foderroer, rødbeder, vårbyg eller linser indenfor 4 måneder efter en behandling med Safari, forudsat det er i overensstemmelse med en eventuel partners etikette. I tilfælde af at en cikorie eller julesalat skal sås om, så gælder der, baseret på nuværende viden, at kun sukkerroer kan sås indenfor 4 måneder efter en behandling med Safari, forudsat det er i overensstemmelse med en eventuel partners etikette. Efterfølgende afgrøde: Kun korn kan sås i sammen kalenderår. Det følgende år er der ingen begrænsninger I hvad der kan sås, forudsat det er i overensstemmelse med en eventul partners etikette. Plantning / Såning af blomster, buske, træer eller anden specialafgrøde skal dog ikke ske indenfor 12 måneder fra en Safari behandling.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 7-8 ºC 12-24 ºC  
Luftfugtighed 40 % 80-95 %  
Jordfugtighed lav høj  
Timers tørvejr 1   4    
Andet Safari virker bedst ved høj relativ luftfugtighed og når temperaturen er over 12°C. Afgrøden skal være sunde og i god vækst. Behandling i perioder med nattefrost eller temperaturer under 9°C frarådes, da der på kulde-stressede roer er risiko for kortvarig væksthæmning af afgrøden. Safari må først udsprøjtes 2-3 dage efter en frostperiode, når afgrøden igen er i god vækst. Midlertidig vækststandsning kan optræde ved udsprøjtning på dage med store temperaturudsving, d.v.s. udsving på mere end 15°C mellem dag- og nattemperatur. Gulfarvning/marmorering kan forekomme ved temperaturer over 22- 24°C.
Virkemåde
Triflusulfuron-methyl er systemisk og optages hovedsageligt gennem bladene og transporteres til vækstpunkterne, hvor det hæmmer dannelsen af aminosyrerne valin og isoleucin. Det medfører at celledelingen i vækstpunkterne stopper. I tolerante planter inaktiveres triflusulfuron-methyl umiddelbart efter optagelsen.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agersennep 3 x 20 g/ha  
Agersennep 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Agerstedmoder 3 x 20 g/ha  
Agerstedmoder 3 x 30 g/ha Safari etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Agersvinemælk (rodukrudt) 3 x 30 g/ha Safari etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Agertidsel (frøfremspiret) 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Agertidsel (rodukrudt) 3 x 30 g/ha Safari etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Alm. brandbæger 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Alm. pengeurt 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Bleg pileurt 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Blød storkenæb 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Burresnerre 3 x 20 g/ha  
Burresnerre 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Enårig rapgræs 3 x 20 g/ha  
Ferskenpileurt 3 x 20 g/ha  
Fliget brøndsel 3 x 20 g/ha  
Forglemmigej 3 x 20 g/ha  
Fuglegræs 3 x 20 g/ha  
Fuglegræs 3 x 30 g/ha Safari etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Gul okseøje 3 x 20 g/ha  
Gulurt 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Hanekro 3 x 20 g/ha  
Hanekro 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Haremad 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Hundepersille 3 x 20 g/ha  
Hundepersille 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Hvidmelet gåsefod 3 x 20 g/ha  
Hvidmelet gåsefod 3 x 30 g/ha Safari etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Hyrdetaske 3 x 20 g/ha  
Hyrdetaske 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Kamille 3 x 20 g/ha  
Liden nælde 3 x 20 g/ha  
Liden nælde 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Lugtløs kamille 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Lægejordrøg 3 x 20 g/ha  
Lægejordrøg 3 x 30 g/ha Safari etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Markforglemmigej 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Markærenpris 3 x 30 g/ha Safari etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Raps 3 x 20 g/ha  
Raps 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Rød tvetand 3 x 20 g/ha  
Rød tvetand 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Skivekamille 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Snerlepileurt 3 x 20 g/ha  
Snerlepileurt 3 x 30 g/ha Safari etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Sort natskygge 3 x 20 g/ha  
Sort natskygge 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Storkenæb 3 x 20 g/ha  
Storkronet ærenpris 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Vedbendærenpris 3 x 30 g/ha Safari etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Vejpileurt 3 x 20 g/ha  
Vejpileurt 3 x 30 g/ha Safari etiketten God virkning ifølge etiketten
Vortemælk 3 x 30 g/ha Safari etiketten God virkning ifølge etiketten
Ærenpris 3 x 20 g/ha  
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P3
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge (P305+P351+P338+P310). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313). Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene. Søg læge, hvis symptomerne vedvarer. Nødtelefon: Giftlinjen (Bisperbjerg Hospital) 82121212.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9.12 (c)
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Safari 50 WG
Sikkerhedsdatablad
Safari 50 WG
Vejledning i Planteværn  2024
Side 456
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.