Middeldatabasen   26. november 2022   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Korvetto
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
3 l
Registreringsindehaver
Dow AgroSciences Danmark A/S
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Korvetto
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
433,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
120  g/l  clopyralid
5  g/l  halauxifen-methyl
(~ 4,80  g/l  halauxifen)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vinterraps 0,714 l/ha  1,40 BI/l
(Vintersæd) 0,625 l/ha  1,60 BI/l
(Vårsæd) 0,625 l/ha  1,60 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 8,03 l/ha 0,125 B/l
Miljøadfærd 1,77 l/ha 0,566 B/l
Miljøeffekt 66,8 l/ha 0,0150 B/l
I alt 1,42 l/ha 0,706 B/l
 
Pesticidafgift: 87 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
64-93
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 50.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 6. aug. 2018 31. dec. 2022 Korvetto, reg.nr. 64-93
Afmeldt / registrering trukket 1. jan. 2023 31. okt. 2023 Korvetto, reg.nr. 64-93, godkendelse trukket af Miljøstyrelsen
På forbudsliste 1. nov. 2023 31. dec. 2099 Korvetto, reg.nr. 64-93, forbud mod opbevaring og anvendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Korvetto indeholder de 2 aktivstoffer clopyralid og halauxifen-methyl, der begge har auxinvirkning og derfor tilhør HRAC gruppe O. Risikoen for resistensudvikling vurderes at være lille. Dow AgroSciences anbefaler en stærk anti-resistens strategi. For at undgå resistensudvikling anbefaler Dow AgroSciences, at der anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
O / 4
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Caryx, Folicur EW 250, Folicur Xpert, Juventus 90, Kaiso Sorbie, Lamdex, Prosaro EC 250, Solubor DF
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Mavrik
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps Tokimbladet frøukrudt 0,65 lAfgrødens stadium 30-50 Der kan forventes 85-94,9 pct. effekt mod agertidsel, burresnerre, kornblomst, lægejordrøg, mark-valmue, tornet salat og tvetand, og 70-84,9 pct. effekt mod agergåseurt, alm. brandbæger, hvidmelet gåsefod, kornvalmue, lugtløs kamille, vellugtende kamille og storkenæb. Den bedste effekt mod storkenæb opnås, når der behandles mod små storkenæb i en konkurrencestærk afgrøde. Ved behandling mod store planter, på store bestande eller i afgrøder som yder svag konkurrence kan storkenæb genoptage væksten nogle uger efter behandling.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Omsåning: Ved omsåning kan der etableres korn, græs, raps og majs. Efterfølgende afgrøde: Under normale forhold er der ikke restriktioner for valg af efterfølgende afgrøde. Plantemateriale: Plantemateriale fra en behandlet afgrøde, som ikke er nedbrudt, kan skade en efterfølgende følsom afgrøde som kartoffel og andre arter af natskyggefamilien, ært, bønne, lupin og andre bælgplanter, gulerod og andre skærmplanter samt salat og andre kurvblomstrede afgrøder. Derfor bør der ikke etableres følsomme afgrøder, umiddelbart efter vækstmateriale er nedbrudt. Halm fra Korvetto-behandlet afgrøder må ikke anvendes i drivhuse eller til kompost.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10 ºC 12-15 ºC  
Timers tørvejr 1      
Nattefrostrisiko   ingen risiko  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Undgå at behandle når afgrøden er udsat for stress fra kulde, tørke, vandlidende jord, angreb af skadedyr, mangel på næringsstoffer osv.
Virkemåde
Korvetto er et systemisk ukrudtsmiddel til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i vinterraps om foråret. Korvetto bekæmper bl.a. kornblomst, burresnerre, valmue og kamille. Korvetto indeholder auxindannerne halauxifen-methyl og clopyralid. Korvetto optages primært gennem ukrudtets blade. De første symptomer ses typisk fra få dage efter behandling. Sluteffekten ses fra 4-6 uger efter behandling Optimal effekt sikres ved at behandle på mindre ukrudtsplanter i en veletableret afgrøde.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Ingen oplysninger
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Korvetto
Sikkerhedsdatablad
Korvetto
Vejledning i Planteværn  2021
Side 208
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.