Middeldatabasen   27. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Topik EC
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1, 5 og 10 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Topik EC
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
760,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  clodinafop-propargyl
(~ 89,1  g/l  clodinafop)
25  g/l  cloquintocet-mexyl
(~ 17,7  g/l  cloquintocet)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
Vintersæd 0,400 l/ha  2,50 BI/l
Vårsæd 0,400 l/ha  2,50 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3,66 l/ha 0,273 B/l
Miljøadfærd 55,2 l/ha 0,0181 B/l
Miljøeffekt 68,5 l/ha 0,0146 B/l
I alt 3,27 l/ha 0,306 B/l
 
Pesticidafgift: 45 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
396-74
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vår- og vinterhvede, triticale og rug.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 90 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må kun anvendes én gang om året. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 15. nov. 2018 15. dec. 2026 Topik EC, reg.nr. 396-74 - godkendelse overført fra Syngenta Nordics A/S
Mindre anvendelse / Off-label godk. 23. dec. 2019 15. dec. 2026 Godkendelse af Topik EC (396-74) til mindre anvendelse mod græsukrudt om efteråret i strandsvingel til frøproduktion
Under revurdering 16. dec. 2026 31. dec. 2099 Topik EC, reg.nr. 396-74, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Topik EC tilhører gruppen af ACCase inhibitorer (HRAC gruppe A). Sprøjtning med dårlig effekt, ensidig sædskifte og anvendelse af reduceret jordbehandling øger risikoen for opformering af mindre følsomme græsser. Overfor Agerrævehale er der specielt i udlandet men også i Danmark fundet nedsat følsomhed overfor Topik EC og andre ukrudtsmidler i samme kemiske gruppe og fra andre kemiske grupper. Topik EC må kun anvendes én gang på afgrøden. Undgå desuden gentagen anvendelse af midler med samme virkemekanisme, men skift mellem midler fra forskellige virkningsgrupper.
Resistensklasse
A / 1
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Fyld sprøjtetanken halvt med vand, tilsæt den beregnede mængde Topik EC. Tilsæt olie samt resten af vandet under omrøring. Efter 5-10 minutters omrøring er sprøjtevæsken klar til brug. Sprøjtevæsken bør udsprøjtes få timer efter opblanding. Tankblanding: Bland aldrig Topik EC sammen med mere end ét produkt for at opnå bred effekt på almindeligt forekommende ukrudtsarter/sygdomme. Ved blanding med andre produkter skal der iblandes olie. Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.
Opbevaring
Frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Lamdex
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate Max, Ally 20 SX, Boxer, CCC 750, Cossack OD, Cuadro NT, Cycocel 750, DFF, Express 50 SX, Harmony 50 SX, Hussar OD, Hussar Plus OD, Medax Max, Medax Top, Mirador 250 SC, Moddus M, Moddus Start, Sempra SC, Starane 333 HL, Stemper, Trece 750, Trimaxx M, Manganchelat 8% Mn
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Mateno Duo SC 600
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
ATR Floclopy, Broadway, Catch, Cleave, Lancelot, Mustang forte, Othello, Pixxaro EC, Primus, Primus 250 WG, Primus XL, Rexade 440, Saracen Delta Max, Saracen M, Starane XL, Tomahawk 200 EC, Tombo, Zypar, Mangansulfat 32
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Rug, Triticale, Vinterhvede Agerrævehale, alm. rajgræs, alm. rapgræs, flyvehavre, ital. rajgræs, vindaks 0,2 l +
0,5 l Olie
Efterår på afgrødens stadium 11-13 Bedste behandlingstidspunkt for vindaks, alm. rajgræs og italiensk rajgræs er om efteråret i ukrudtets 1-3 bladsstadium (BBCH 11-13).
Rug, Triticale, Vinterhvede, Vårhvede Agerrævehale, alm. rajgræs, alm. rapgræs, flyvehavre, ital. rajgræs, vindaks 0,3-0,4 l +
0,5 l Olie
Afgrødens stadium 13-39 Bedste behandlingstidspunkt for flyvehavre, alm. rapgræs, agerrævehale er om foråret fra ukrudtets 3 bladsstadium til slutningen af buskningsperioden. Der kan dog opnås god effekt helt frem til fanebladet er fuld synlig (BBCH 39).

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Behandling med Topik EC indebærer ingen begrænsning i valg af efterfølgende afgrøde, det være sig ved et normalt sædskifte eller hvis afgrøden er udvintret.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr ½-1   2    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Bladmiddel - effekt fremmes når bladene dækkes af sprøjtevæsken.
Virkemåde
Topik EC er et selektivt ukrudtsmiddel til bekæmpelse af græsukrudt i vår- og vinterhvede, triticale og rug. Topik EC indeholder aktivstoffet clodinafop-propargyl samt en såkaldt "safener", der er med til at sikre, at der ikke sker nogen skade på afgrøden. Aktivstoffet i Topik EC optages gennem græsukrudtets blade og en tilsætning af "Super" olie (33-E olie) er med til at sikre en bedre bladoptagelse - og dermed en bedre virkning. Derfor bør man ved behandling med Topik EC tilsætte f.eks 0,5 liter pr. ha. Topik EC er systemisk, og virkningshastigheden afhænger af de aktuelle vejrforhold. Generelt kan siges, at græsukrudtet stopper deres vækst efter 2-3 dage. Total nedvisning iagttages efter 2-4 uger.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agerrævehale 0,4 l/ha Variation 90-100% effekt
Alm. rajgræs 0,4 l/ha Efterårsbekæmpelse, variation 80-98% effekt
Alm. rajgræs 0,4 l/ha Forårsbekæmpelse, variation 70-95% effekt
Engrapgræs 0,4 l/ha Syngenta, Frankfurt. Tyske forsøg. Udsået i renbestand, behandlet efterår.
Engsvingel 0,4 l/ha Syngenta, Frankfurt. Tyske forsøg. Udsået i renbestand, behandlet efterår.
Flyvehavre 0,4 l/ha Variation 90-100% effekt
Ital. rajgræs 0,4 l/ha Variation 85-100% effekt
Rødsvingel 0,4 l/ha Syngenta, Frankfurt. Tyske forsøg. Udsået i renbestand, behandlet efterår.
Timothe 0,4 l/ha Syngenta, Frankfurt. Tyske forsøg. Udsået i renbestand, behandlet efterår.
Vindaks 0,4 l/ha Efterårsbekæmpelse, variation 80-100% effekt
Vindaks 0,4 l/ha Forårsbekæmpelse, variation 70-95% effekt
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333+P313). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Klasse 9, punkt 11 PG III
IMDG
Klasse 9, pakkegruppe III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Topik EC
Sikkerhedsdatablad
Topik EC
Vejledning i Planteværn  2024
Side 184
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.