Middeldatabasen   24. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Nuance Max 75 WG
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
100 g
Registreringsindehaver
Nufarm Deutschland GmbH
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Firmaets produktside
Nuance Max 75 WG
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
3,57 kr/g  (20. sep. 2023)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
750  g/kg  tribenuron-methyl
(~ 723  g/kg  tribenuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 10,00 g/ha  0,100 BI/g
Vintersæd 10,00 g/ha  0,100 BI/g
Vårsæd 10,00 g/ha  0,100 BI/g
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4.292 g/ha 0,0002 B/g
Miljøadfærd 525 g/ha 0,0019 B/g
Miljøeffekt 3.682 g/ha 0,0003 B/g
I alt 415 g/ha 0,0024 B/g
 
Pesticidafgift: 0,353 kr. pr. g

Godkendelse  
Registreringsnummer
347-36
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 6 uger før høst, for helsæd dog ikke senere end 4 uger før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Den maksimale dosis i vårafgrøder i vækst stadie 11-28 er 5,0 g Nuance Max 75 WG/ha og i vækststadier over 28 er den 10,0 g Nuance Max 75 WG/ha. For vinterafgrøder er den maksimale dosis om efteråret 5,0 g Nuance Max 75 WG/ha i vækststadie 11-29. Om foråret er den maksimale dosis 10,0 g Nuance Max 75 WG/ha i vækststadier over 30. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Der må højest anvendes de i brugsanvisningens angivne doseringer i de angivne vækststadier. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 19. dec. 2018 30. nov. 2024 Nuance Max 75 WG, reg.nr. 347-36 - godkendelse overført fra Cheminova A/S
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. apr. 2019 30. nov. 2024 Godkendelse af Nuance Max 75 WG (reg.nr. 347-36) til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner
Mindre anvendelse / Off-label godk. 19. aug. 2019 30. nov. 2024 Godkendelse af Nuance Max 75 WG (reg.nr. 347-36) til mindre anvendelse mod bredbladet ukrudt i flerårige frøgræsmarker om efteråret
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. okt. 2019 30. nov. 2024 Godkendelse af Nuance Max 75 WG (reg.nr. 347-36) til mindre anvendelse mod bredbladet ukrudt i i korn med udlæg af alm. rajgræs, italiensk rajgræs, hundegræs, rødsvingel og engrapgræs til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. dec. 2019 30. nov. 2024 Godkendelse af Nuance Max 75 WG (347-36) til bekæmpelse af kæmpebjørneklo på udyrkede arealer
Mindre anvendelse / Off-label godk. 11. mar. 2020 30. nov. 2024 Godkendelse af Nuance Max 75 WG (347-36) til mindre anvendelse i korn med udlæg af græs til foder/ grønne marker
Mindre anvendelse / Off-label godk. 11. mar. 2020 30. nov. 2024 Godkendelse af Nuance Max 75 WG (347-36) til mindre anvendelse i frøgræs om efteråret efter høst af dæksæd
Under revurdering 1. dec. 2024 31. dec. 2099 Nuance Max 75 WG, reg.nr. 347-36, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Balaya, Foxtrot, Kaiso Sorbie, Lenvyor, Metaxon, Optimus Max, Primera Super, Saracen M, Stabilan Extra, Tomahawk 200 EC, Trimaxx M, U46 M
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Amistar, Cycocel Extra, DFF, Himalaya Pro, Lamdex, Orius Gold, Proline Xpert EC 240, Sempra SC, Starane 333 HL, Starane XL, Mangansulfat 32, Pioner S Gødning 80
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Accurate Max, Ally 20 SX, Atlantis OD, Express 50 SX, Express Gold 33 SX, Harmony 50 SX, Harmony Plus 50 SX, Hussar OD, Hussar Plus OD, Othello
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vårsæd Tokimbladet frøukrudt 5 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 13-27 Behandling foretages bedst på fugtig jord og saftspændte ukrudtsplanter i stadie 10 til 14, dvs. fra kimbladsstadiet til ukrudtet har fået 4 løvblade. I vårsæd må Nuance Max 75 WG bruges fra afgrødens stadie 13 til stadie 27, dvs. fra kornet har 3 udfoldede blade indtil begyndende strækning.
Vårsæd Tokimbladet frøukrudt 10 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Fra afgrødens stadium 28  
Vintersæd Tokimbladet frøukrudt 5 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 11-29 Behandling foretages bedst i det tidlige efterår, når væksten er begyndt. Nuance Max 75 WG kan med god virkning bruges fra vækststadie 11 frem til stadie 29, dvs. indtil begyndende strækning, i vinterhvede, vinterbyg, triticale og rug.
Vintersæd Tokimbladet frøukrudt 10 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 30 Behandling foretages bedst i det tidlige forår, når væksten er begyndt. Nuance Max 75 WG kan med god virkning bruges fra vækststadie 30 i vinterhvede, vinterbyg, triticale og rug.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-4 ºC 7-25 ºC  
Luftfugtighed 40 % 95 %  
Jordfugtighed lav høj  
Timers tørvejr 1   4    
Virkemåde
Tribenuron-methyl er systemisk og optages hovedsageligt gennem bladene og transporteres til vækstpunkterne hvor det hæmmer dannelsen af aminosyrerne valin og isoleucin. Det medfører at celledelingen i vækstpunkterne stopper. I tolerante planter inaktiveres tribenuron methyl umiddelbart efter optagelsen.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P3
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder tribenuron-methyl. Kan udløse en allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Nuance Max 75 WG
Sikkerhedsdatablad
Nuance Max 75 WG
Vejledning i Planteværn  2024
Side 446 til 449
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.