Middeldatabasen   30. november 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Matrigon 600 SL
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
Dow AgroSciences Danmark A/S
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Matrigon 600 SL
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug, Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Endnu ikke markedsført
Indhold af aktivstoffer
600  g/l  clopyralid
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Græs og kløver) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Majs) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Roer 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Vinterraps 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Vintersæd) 0,167 l/ha  6,00 BI/l
Vårraps 0,167 l/ha  6,00 BI/l
(Vårsæd) 0,167 l/ha  6,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 0,355 l/ha 2,82 B/l
Miljøeffekt 13,7 l/ha 0,0729 B/l
I alt 0,346 l/ha 2,89 B/l
 
Pesticidafgift: 417 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-04-2024, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
64-84
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, sukkeroer, foderroer, rødbede, hovedkål, etablerede trækulturer og gran- og ædelgranarter hvert 4. år.
Behandlingsfrist
Må i raps ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 55. Må i sukkeroer, foderroer, rødbede og hovedkål ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 15.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 10. jan. 2019 1. okt. 2022 Matrigon 600 SL, reg.nr. 64-84
Afmeldt / registrering trukket 2. okt. 2022 31. mar. 2024 Matrigon 600 SL, reg.nr. 64-84, afmeldt
På forbudsliste 1. apr. 2024 31. dec. 2099 Matrigon 600 SL, reg.nr. 64-84, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Matrigon 600 SL indeholder aktivstoffet clopyralid, der har auxinvirkning og derfor tilhører gruppe O, hvor risikoen for resistensudvikling anses for lav. Det anbefales at anvende en stærk anti-resistens strategi. For at undgå resistensudvikling anbefales det, at der anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
O / 4
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Må maksimalt anvendes 1 gang hvert 4. år.
Opblandingsanvisninger
Tankblandinger: Matrigon 600 SL bør ikke blandes med mikronæringsstoffer som bl.a. Solubor samt produkter indeholdende triflusulfuron. Der bør endvidere gå mindst 14 dage fra behandling med triflusulfuron før der behandles med Matrigon 600 SL mod tidsler, da det er vigtigt at tidslerne igen er i god vækst.
Rengøring
Se etiketten.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Agil 100 EC, Boxer, Goltix SC 700, Lamdex
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Betanal Classic, Focus Ultra, Nortron SC, Orius Gold
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Safari 50 WG, Magnesiumsulfat 10% Mg, Mangansulfat 32, Solubor DF
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps, Vårraps Agertidsel, alm. brandbæger, fliget brøndsel, gråbynke, gul okseøje, haremad, kløver, kornblomst, lugtløs kamille, mælkebøtte, svinemælk, vellugtende kamille 0,13 lAfgrødens stadium 31-55 Mindst 90 pct. effekt mod de nævnte arter. Tilsætning af olie anbefales. Vinterraps behandles senest i vækststadie BBCH 55. På det tidspunkt er hovedskuddets blomsteranlæg synlige men lukkede og uden synlige gule kronblade. Max 1 behandling hvert 4. år.
Etablerede trækulturer, Granarter, Ædelgranarter Agertidsel, alm. brandbæger, fliget brøndsel, gråbynke, gul okseøje, haremad, kløver, kornblomst, lugtløs kamille, mælkebøtte, svinemælk, vellugtende kamille 0,2 lSe bemærkninger Ukrudt 10-30 cm. Mindst 90 pct. effekt mod de nævnte arter. Kun som pletsprøjtning i max 20 pct. af marken. Max 1 behandling hvert 4. år.
Fodersukkerroer, Hovedkål, Rosenkål, Rødbeder, Sukkerroer Agertidsel, alm. brandbæger, fliget brøndsel, gråbynke, gul okseøje, haremad, kløver, kornblomst, lugtløs kamille, mælkebøtte, svinemælk, vellugtende kamille 0,16 lUkrudt 2-4 løvblade Mindst 90 pct. effekt mod de nævnte arter. Behandling ikke senere end maj og senest i afgrødens vækststadie BBCH 15. Kun som rækkebehandling i 12,5 cm bånd med 50 cm rækkeafstand. Tilsætning af olie anbefales. Max 1 behandling hvert 4. år.
Fodersukkerroer, Hovedkål, Rosenkål, Rødbeder, Sukkerroer Kamille, snerlepileurt 0,04 lUkrudt 2-4 løvblade Behandling ikke senere end maj og senest i afgrødens vækststadie BBCH 15. Anvendes i blanding med andre ukrudtsmidler for at forstærke effekten på kamille og snerlepileurt. Tilsætning af olie anbefales. Max 1 behandling hvert 4. år.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Omsåning: Ved omsåning kan der etableres korn, græs og majs. Plantemateriale og efterfølgende afgrøde: Plantemateriale fra afgrøder behandlet med Matrigon 600 SL må ikke anvendes i drivhuse eller i kompost. Planterester fra en afgrøde, som er behandlet med Matrigon 600 SL, og som ikke er nedbrudt, kan skade en efterfølgende følsom afgrøde. Året efter en behandling med Matrigon 600 SL bør der derfor ikke etableres: - kartoffel og andre arter af natskygge-familien - ært, bønne, lupin og andre bælgplanter - gulerod og andre skærmblomstrede arter - salat og andre kurvblomstrede arter.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur   10-12 ºC  
Luftfugtighed   høj  
Jordfugtighed   god  
Timers tørvejr   6    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Den bedste effekt af Matrigon 600 SL opnås, når ukrudtet er i god vækst. Undgå at sprøjte når afgrøden er stresset på grund af kulde, tørke, vandlidende jord, angrebet af skadedyr, næringsstofmangel og meget høje dagtemperaturer.
Virkemåde
Clopyralid er et systemisk herbicid, der primært optages via bladene. Det transporteres i sivævet rundt i hele planten, dvs. også ned i rodsystemet på flerårige ukrudtsarter. Clopyralid har auxinvirkning, og fremkalder en ukontrolleret kraftig vækst i følsomme arter. Følsomme arter findes specielt inden for de kurvblomstrede såsom kamille, gul okseøje og agertidsel. I tolerante afgrøder sker der en inaktivering af clopyralid.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Matrigon 600 SL
Sikkerhedsdatablad
Matrigon 600 SL
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.