Middeldatabasen   18. oktober 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Cliophar 600 SL
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.)
Distributør
Nordisk Alkali
Firmaets produktside
Cliophar 600 SL
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.710,00 kr/l  (3. sep. 2019)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
600  g/l  clopyralid
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Græs og kløver) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Majs) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Roer 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Vinterraps 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Vintersæd) 0,167 l/ha  6,00 BI/l
Vårraps 0,167 l/ha  6,00 BI/l
(Vårsæd) 0,167 l/ha  6,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 0,355 l/ha 2,82 B/l
Miljøeffekt 13,7 l/ha 0,0729 B/l
I alt 0,346 l/ha 2,89 B/l
 
Pesticidafgift: 358 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
361-31
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, sukkeroer, foderroer, rødbede, hovedkål, etablerede trækulturer og gran- og ædelgranarter hvert 4. år
Behandlingsfrist
Må i raps ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 55. Må i sukkeroer, foderroer, rødbede og hovedkål ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 15.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 21. jan. 2019 1. okt. 2022 Cliophar 600 SL, reg.nr. 361-31
Under revurdering 2. okt. 2022 31. dec. 2099 Cliophar 600 SL, reg.nr. 361-31, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Cliophar 600 SL indeholder clopyralid som er et auxin-virkende stof. Clopyralid tilhører HRAC gruppe 0 og risikoen for resistens vurderes at være lav. For at undgå udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter.
Resistensklasse
O / 4
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Blanding: Der kan blandes med andre herbicider med samme anvendelsestidspunkt. Undgå dog blanding med Safari (nedsætter effekt i blanding og ved anvendelse op til 14 dage før anvendelse af Cliophar 600 SL) samt mikronæringsstoffer (risiko for udfældning).
Rengøring
Rengøring af sprøjteudstyret: Sprøjten rengøres indvendigt og udvendigt straks efter brug - enten direkte i marken eller på vaskeplads med opsamling. Restsprøjtevæske skal fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler vedr. fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse 1401 af 26/11 2018 eller eventuel senere udgave.
Opbevaring
Cliophar 600 SL bør opbevares frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Agil 100 EC, Boxer, Fastac 50, Goltix SC 700, Lamdex, Orius Max 200 EW
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Betanal Classic, Focus Ultra, Folicur Xpert, Nortron SC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Safari 50 WG, Magnesiumsulfat 10% Mg, Mangansulfat 32, Solubor DF
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps, Vårraps Agertidsel, alm. brandbæger, fliget brøndsel, gråbynke, gul okseøje, haremad, kamille, kløver, kornblomst, mælkebøtte, svinemælk 0,13 lAfgrødens stadium 31-55 Mindst 90 pct. effekt mod de nævnte arter. Tilsætning af olie (Renol) anbefales. Vinterraps behandles senest i vækststadie BBCH 55. På det tidspunkt er hovedskuddets blomsteranlæg synlige men lukkede og uden synlige gule kronblade. Max 1 behandling hvert 4. år.
Etablerede trækulturer, Granarter, Ædelgranarter Agertidsel, alm. brandbæger, fliget brøndsel, gråbynke, gul okseøje, haremad, kamille, kløver, kornblomst, mælkebøtte, svinemælk 0,2 lSe bemærkninger Ukrudt 10-30 cm. Mindst 90 pct. effekt mod de nævnte arter. Kun som pletsprøjtning i max 20 pct. af marken. Max 1 behandling hvert 4. år.
Fodersukkerroer, Hovedkål, Rosenkål, Rødbeder, Sukkerroer Agertidsel, alm. brandbæger, fliget brøndsel, gråbynke, gul okseøje, haremad, kamille, kløver, kornblomst, mælkebøtte, svinemælk 0,16 lUkrudt 2-4 løvblade Mindst 90 pct. effekt mod de nævnte arter. Behandling ikke senere end maj og senest i afgrødens vækststadie BBCH 15. Kun som rækkebehandling i 12,5 cm bånd med 50 cm rækkeafstand. Tilsætning af olie (Renol) anbefales. Max 1 behandling hvert 4. år.
Fodersukkerroer, Hovedkål, Rosenkål, Rødbeder, Sukkerroer Kamille, snerlepileurt 0,04 lUkrudt 2-4 løvblade Behandling ikke senere end maj og senest i afgrødens vækststadie BBCH 15. Anvendes i blanding med andre ukrudtsmidler for at forstærke effekten på kamille og snerlepileurt. Tilsætning af olie (Renol) anbefales. Max 1 behandling hvert 4. år.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Omsåning og efterfølgende afgrøder: Hvis behandlet jord skal omsås, kan korn, raps, majs og græs sås. For efterfølgende afgrøder gælder, at følgende planter er følsomme over for rester af clopyralid: - Kartofler og andre natskyggeplanter - Ærter, bønner og andre bælgplanter - Gulerod og andre skærmblomstrede - Salat og andre kurvblomster Hvis plantematerialet fra den foregående behandlede afgrøde ikke er fuldstændigt nedbrudt, kan ovenstående afgrøde skades. Vær derfor opmærksom ved etablering af disse afgrøder. Plantemateriale fra behandlede afgrøder må ikke anvendes i drivhuse eller som uomsat kompost.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10-12 ºC 15-18 ºC  
Luftfugtighed   høj  
Jordfugtighed   god  
Timers tørvejr   6    
Nattefrostrisiko   ingen frost  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Optimale vækstforhold fremmer effekten. Benyt derfor morgensprøjtning på saftspændte planter i god vækst.
Virkemåde
Clopyralid er et systemisk herbicid, der primært optages via bladene. Det transporteres i sivævet rundt i hele planten, dvs. også ned i rodsystemet på flerårige ukrudtsarter. Clopyralid har auxinvirkning, og fremkalder en ukontrolleret kraftig vækst i følsomme arter. Følsomme arter findes specielt inden for de kurvblomstrede såsom kamille, gul okseøje og agertidsel. I tolerante afgrøder sker der en inaktivering af clopyralid.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Ingen oplysninger
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Cliophar 600 SL
Sikkerhedsdatablad
Cliophar 600 SL
Vejledning i Planteværn  2021
Side 204 til 207
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.