Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Cliophar 600 SL
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.)
Distributør
UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.)
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.710,00 kr/l  (3. sep. 2019)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
600  g/l  clopyralid
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Græs og kløver) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Majs) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Roer) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Vinterraps) 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Vintersæd) 0,167 l/ha  6,00 BI/l
(Vårraps) 0,167 l/ha  6,00 BI/l
(Vårsæd) 0,167 l/ha  6,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 0,355 l/ha 2,82 B/l
Miljøeffekt 13,7 l/ha 0,0729 B/l
I alt 0,346 l/ha 2,89 B/l
 
Pesticidafgift: 358 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
361-31
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, sukkeroer, foderroer, rødbede, hovedkål, etablerede trækulturer og gran- og ædelgranarter hvert 4. år
Behandlingsfrist
Må i raps ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 55. Må i sukkeroer, foderroer, rødbede og hovedkål ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 15.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 21. jan. 2019 31. dec. 2022 Cliophar 600 SL, reg.nr. 361-31
På forbudsliste 1. nov. 2023 31. dec. 2099 Cliophar 600 SL, reg.nr. 361-31, forbud mod opbevaring og anvendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Cliophar 600 SL
Sikkerhedsdatablad
Cliophar 600 SL
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.