Middeldatabasen   10. december 2019   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Glotron 700 SC
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Globachem NV
Distributør
Globachem NV
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Endnu ikke markedsført
Indhold af aktivstoffer
700  g/l  metamitron
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Roer 3,00 l/ha  0,333 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 20,2 l/ha 0,0495 B/l
Miljøadfærd 2,85 l/ha 0,351 B/l
Miljøeffekt 16,0 l/ha 0,0625 B/l
I alt 2,16 l/ha 0,463 B/l
 
Pesticidafgift: 85 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
613-21
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 18.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder metamitron kun anvendes hvert 3. år (SPe1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50% afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 5. feb. 2019 31. aug. 2023 Glotron 700 SC, reg.nr. 613-21

Anvendelse  
Resistensrisiko
Aktivstoffet i Glotron 700 SC, metamitron, tilhører gruppe C1 i henhold til HRAC og påvirker fotosyntesen i PS2. Med den anbefalede anvendelse anses risikoen for udvikling af resistens for at være lille. For nærværende er der i Europa enkelte kendte tilfælde af resistent ukrudt som ikke bekæmpes af metamitron. Der er i Danmark ingen kendte tilfælde af resistent ukrudt, som ikke bekæmpes af metamitron. For at undgå udvikling af resistens hos ukrudtsarterne anbefales følgende: Anvend Glotron 700 SC i et sprøjteprogram med andre herbicider eller skift mellem herbicider med andre virkemekanismer, som har en god effekt overfor de aktuelle ukrudtsarter.
Resistensklasse
C1
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
er markedsføres forskellige produkter, hvor firmaerne angiver blandingsmuligheder. Følg disse firmaers anvisninger. Blanding med insektmidler kan øge aggressiviteten over for roerne. Brug derfor kun insektmidler, hvor blandingen angives på insektmidlets etikette. Spørg altid planteavlskonsulenten til råds. Glotron 700 SC kan f.eks. blandes med: phenmedipham, ethofumesat eller desmedipham + phenmedipham.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæsken kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark, uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel overskrides. Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrollers for urenheder og eventuelle belægninger. Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask. Aktiver alle haner/ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. Gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 Traktor og sprøjte rengøres udvendigt med vand tilsat et fedtopløsende rensemiddel, også under traktorens og sprøjtens bug.
Opbevaring
OPBEVARES FROSTFRIT. OMRYSTES KRAFTIGT FØR BRUG. BØR HØJST OPBEVARES ET ÅR.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Betanal, Betanal Power, Nortron SC
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Magnesiumsulfat 10% Mg, Mangansulfat 32, Solubor DF
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bederoer Tokimbladet frøukrudt 1 l +
0,5 l Penol 33E
Afgrødens stadium 10-18 Bekæmpelse af ukrudt der spirer fra frø, herunder enårig rapgræs. Glotron 700 SC bør anvendes i et sprøjteprogram med andre roeherbicider. Der må maksimalt anvendes 3,0 l/ha Glotron 700 SC pr. år. Første sprøjtning udføres efter roerne er fremspiret, når ukrudtet står på kimbladstadiet. Anden sprøjtning udføres 7-10 dage efter første sprøjtning. Tredje sprøjtning udføres efter behov 7-10 dage efter anden sprøjtning. Der må maksimalt anvendes 1.0 l/ha Glotron 700 SC pr behandling og maksimalt 4 behandlinger pr vækstår. (3 x 1,0 ltr per ha pr. år eller 4 x 0,75 ltr pr. ha pr. år) Glotron 700 SC må kun anvendes hvert tredje år på samme areal.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Hvis omsåning er nødvendigt kan der uden pløjning igen sås bederoer, rødbeder og plantes jordbær. Efter grundig pløjning kan der dyrkes kartofler og majs. Ved grundig jordbehandling kan der 3 måneder efter sidste behandling med Glotron 700 SC sås vintersæd. Det efterfølgende forår efter anvendelse af Glotron 700 SC er der ingen restriktioner på efterfølgende afgrøder
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur   20 ºC  
Luftfugtighed   >90 %  
Jordfugtighed   høj  
Timers tørvejr 2      
Virkemåde
Metamitron optages både via bladene og gennem rødderne. Metamitron optaget gennem rødderne transporteres op i planten, hvorimod metamitron optaget gennem bladene ikke transporteres i planten. Metamitron virker i følsomme planter ved at blokere fotosyntesen. I tolerante afgrøder inaktiveres metamitron umiddelbart efter optagelsen.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Ingen oplysninger
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation. HUDKONTAKT: Fjern forurenet tøj. Vask huden grundigt med vand og sæbe. INDTAGELSE: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN eller læge i tilfælde af ubehag (P301 + P312). INHALATION: Søg frisk luft. Medbring altid etiket og leverandørbrugsanvisning til læge. P101.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Glotron 700 SC
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.