Middeldatabasen   1. december 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Pistol ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 og 5 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Pistol ukrudtsmiddel
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug, Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
405,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  glyphosat
40  g/l  diflufenican
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Vintersæd) 1,67 l/ha  0,598 BI/l
(Vårsæd) 1,37 l/ha  0,732 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 8,94 l/ha 0,112 B/l
Miljøeffekt 26,6 l/ha 0,0376 B/l
I alt 6,69 l/ha 0,149 B/l
 
Pesticidafgift: 33 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 31-12-2023, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
19-241
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i prydplanter, juletræer, skovbrug, planteskoler og læhegn samt til ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 12. feb. 2019 30. jun. 2022 Pistol ukrudtsmiddel, reg.nr. 19-241
Afmeldt / registrering trukket 1. jul. 2022 30. dec. 2023 Pistol ukrudtsmiddel, reg.nr. 19-241, afmeldt
På forbudsliste 31. dec. 2023 31. dec. 2099 Pistol ukrudtsmiddel, reg.nr. 19-241, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Diflufenican tilhører gruppen af PDS-hæmmere (HRAC gruppe F1), som vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens. Glyphosat tilhører gruppen af EPSPS-hæmmere (HRAC gruppe G), som vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter.
Resistensklasse
G / 9 + F1 / 12
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Sprøjten fyldes med 2/3 af den vandmængde, der skal anvendes. Den afmålte mængde Pistol tilsættes under omrøring. Fyld op med den resterende vandmængde.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Fortove, Gårdspladser, Havegange, Indkørsler, Industrielle områder, Jernbaner, Parkeringsarealer, Terrasser, Veje Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 3,1 lForår på nyfremspiret ukrudt På fugtig overflade tidligt forår på nyfremspiret ukrudt. Undgå at ramme planter, der ikke ønskes bekæmpet. Der anvendes 200-500 liter vand pr. ha. Ved anvendelse af rygsprøjte anvendes 31 ml Pistol ukrudtsmiddel i 2,5-10 liter sprøjtevæske pr. 100 m2. Maks. 1 behandling pr. år.
Energipil, Juletræer, Skovkulturer Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 3,1 lMarts-juni På fugtig jord fra marts til juni, når ukrudtet er i vækst og temperaturen er over 2-4 °C. Behandling kan ske med uskærmet sprøjtning indtil 10 dage før knopbrydning. Efter knopbrydning skal behandlingen ske med afskærmet sprøjtning. Der anvendes 200-500 liter vand pr. ha. Ved anvendelse af rygsprøjte anvendes 31 ml Pistol ukrudtsmiddel i 2,5-10 liter sprøjtevæske pr. 100 m2. Maks. 1 behandling pr. år.
Ikke spiselige havebrugskulturer, Ikke spiselige planteskolekulturer, Læhegn Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 3,1 lMarts-juni På fugtig jord fra marts til juni, når ukrudtet er i vækst og temperaturen er over 2-4 °C. Alle behandlinger skal ske med skærmet sprøjtning. Kulturer, herunder rodskud af planter, der ikke ønskes bekæmpet, må ikke rammes. Der anvendes 200-500 liter vand pr. ha. Ved anvendelse af rygsprøjte anvendes 31 ml Pistol ukrudtsmiddel i 2,5-10 liter sprøjtevæske pr. 100 m2. Maks. 1 behandling pr. år.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur   15 ºC  
Luftfugtighed   høj  
Jordfugtighed   høj  
Timers tørvejr 4   6    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet  
Virkemåde
Pistol ukrudtsmiddel indeholder 2 aktivstoffer. Diflufenican er et jordmiddel, der lægger sig som en tynd ”film” på jordoverfladen og forhindrer fremspiringen af nyt ukrudt. Glyphosat optages gennem bladene og transporteres rundt i planten til vækstpunkterne i løbet af 10 dage. Kombinationen af disse 2 aktivstoffer betyder, at Pistol ukrudtsmiddel både er et totalt ukrudtsmiddel mod det allerede eksisterende ukrudt, samt et langtidsvirkende ukrudtsmiddel med effekt overfor endnu ikke fremspiret ukrudt i 3-4 måneder. Nedvisning sker efter 1-2 uger.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelt: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, øjne eller åndedræt søges straks læge. Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft (undgå afkøling). Huden: Fjern gennemvædet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes med vand og sæbe. Øjnene: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med rigelige mængder vand. Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Pistol ukrudtsmiddel
Sikkerhedsdatablad
Pistol ukrudtsmiddel
Vejledning i Planteværn  2021
Side 310
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.