Middeldatabasen   27. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Starship Max
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Nufarm Deutschland GmbH
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Firmaets produktside
Starship Max
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
216,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  mesotrion
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Majs 1,50 l/ha  0,667 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,43 l/ha 0,699 B/l
Miljøadfærd 24,0 l/ha 0,0417 B/l
Miljøeffekt 28,2 l/ha 0,0354 B/l
I alt 1,29 l/ha 0,776 B/l
 
Pesticidafgift: 111 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
347-46
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i majs.
Behandlingsfrist
Må i majs ikke anvendes senere end vækststadium 19
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 20. jun. 2019 31. maj 2033 Starship Max, reg.nr. 347-46

Anvendelse  
Resistensrisiko
Mesotrion tilhører gruppen 4-HPPD (HRAC F2). Risikoen for udvikling af resistens anses for at være meget lille. For nærværende findes der ingen andre produkter på markedet som har samme virkningsmekanisme, og man kender ikke til krydsresistens i ukrudt som er resistent over for andre ukrudtsmidler. Majs i sædskiftet er derfor med til at forebygge opbygningen af resistente ukrudtsarter.
Resistensklasse
F2 / 27
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tankblandinger: Ved anvendelse af Starship Max i tankblandinger, tilsættes Starship Max først. Lad omrøringen køre under den fortsatte opfyldning med vand. Blandingen udsprøjtes straks. Starship Max kan under normale omstændigheder tankblandes med Harmony SX, MaisTer, Tomahawk 180 EC og Fighter 480. Tankblanding med produkter, som indeholder bentazon f.eks. Fighter 480, kan give risiko for skade på majsen. Risko for evt. skade af tankblandinger er størst når vejret er koldt og majsafgrøden er stresset.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Fighter 480, MaisTer, BioBor 150, Bor MEA 150, NoroTec Bor, Solubor DF, YaraVita Bortrac
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Majs Agersennep, agerstedmoder, alm. hanespore, alm. pengeurt, alm. spergel, amarant, bleg pileurt, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hundepersille, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, lugtløs kamille, rød tvetand, snerlepileurt, sort natskygge, spildkartofler, svinemælde, vejpileurt, vellugtende kamille, vikke, ærenpris 0,75 l1. sprøjtning, ukrudt max. 2 løvblade Splitbehandling: 2 x 0,75 L/ha udsprøjtes med 8-10 dages interval. 1. behandling foretages, når ukrudtet har max. 1-2 løvblade. 2. behandling foretages efter fremspiring af nyt ukrudt, og dette har max. 1-2 løvblade. Typisk 10-12 dage efter 1. behandling. Med splitbehandling opnås den mest sikre virkning, og den bør altid foretrækkes, når forholdene betinger det.
0,75 l2. sprøjtning 7-10 dage senere, når næste hold ukrudt er spiret frem
Majs Agersennep, agerstedmoder, alm. hanespore, alm. pengeurt, alm. spergel, amarant, bleg pileurt, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hundepersille, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, lugtløs kamille, rød tvetand, snerlepileurt, sort natskygge, spildkartofler, svinemælde, vejpileurt, vellugtende kamille, vikke, ærenpris 1,5 lUkrudt max. 3-4 løvblade Enkeltbehandling: 1 x 1,5 L/ha når ukrudtet har max. 3-4 løvblade. Enkeltbehandling kan anvendes, hvis ugunstige vejrforhold har medført, at tidspunktet for splitbehandling er overskredet. Såfremt koldt vejr medfører vækststandsning og gulfarvning af majsen, bør sprøjtningen udsættes til majsen igen begynder at få grøn farve.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Efter anvendelse af Starship Max må der det efterfølgende år ikke sås/plantes følsomme afgrøder/kulturer, som roer, spinat, ærter, salat, kål og andre grønsager. Før såning af vårraps bør jorden pløjes. Lettere jordbearbejdning som harvning er tilstrækkelig før såning af korn og græsser. Ved omsåning kan der kun sås majs og vårbyg. Der må tidligst sås efterfølgende afgrøder 4 måneder efter sprøjtning.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 0,5   1-2   2  
Lysintensitet   høj  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Effekten af Starship Max er uafhængig af temperaturen. Synlige symptomer på, at midlet har virket, ses hurtigere, når ukrudtet er i god vækst. Flest mulige solskinstimer øger også effekten, hvorfor morgensprøjtninger på ikke dugvåde planter er at foretrække. Såfremt koldt vejr eller stor temperaturforskel mellem nat og dag, dårlig jordstruktur eller andre forhold medfører vækststandsning og gulfarvning af majsen, bør sprøjtningen udsættes til majsen igen fortsætter væksten og begynder at få grøn farve.
Virkemåde
Starship Max er et herbicid, som anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs. Aktivstoffet mesotrion optages primært gennem bladene, men også i stor udstrækning via rødderne. Det betyder, at der også sker en bekæmpelse af ukrudt, der fremspirer efter sprøjtningen. Mesotrion er et systemisk middel, der virker ved at forhindre dannelsen af klorofyl. Følsomme planter afbleges og dør hurtigt efter behandlingen. Virkningen ses efter en lille uges tid med efterfølgende visning, startende fra vækstpunktet. Væksten ophører umiddelbart efter kontakt med aktivstoffet. Den bedste og hurtigste virkning opnås, når de klimatiske forhold betinger god vækst af ukrudtet.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelt Indånding: Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning. Hudkontakt: Fjern straks forurenet tøj, og vask umiddelbart herefter huden med rigeligt vand. Forurenet tøj bør vaskes, før det anvendes igen. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning. Øjenkontakt: Skyl straks med øjenskyller eller rent vand i mindst 15 minutter med adskilte øjenlåg. Søg straks lægehjælp. Indtagelse: Skyl munden med vand, hvis personen er ved bevidsthed. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P260 Indånd ikke spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
ikke klass.
IMDG
ikke klass.
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Starship Max
Sikkerhedsdatablad
Starship Max
Vejledning i Planteværn  2024
Side 345 til 347
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.