Middeldatabasen   28. november 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Flurostar XL
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Globachem NV
Distributør
Nordisk Alkali
Firmaets produktside
Flurostar XL
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspoemulsion
Status
Endnu ikke markedsført
Indhold af aktivstoffer
2,5  g/l  florasulam
100  g/l  fluroxypyr
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,973 l/ha  1,03 BI/l
(Græs og kløver) 1,64 l/ha  0,611 BI/l
(Majs) 1,15 l/ha  0,870 BI/l
Vintersæd 0,837 l/ha  1,19 BI/l
Vårsæd 0,773 l/ha  1,29 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,43 l/ha 0,698 B/l
Miljøadfærd 7,15 l/ha 0,140 B/l
Miljøeffekt 108 l/ha 0,0093 B/l
I alt 1,18 l/ha 0,847 B/l
 
Pesticidafgift: 101 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
613-17
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 45.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 24. jun. 2021 31. dec. 2025 Flurostar XL, reg.nr. 613-17

Anvendelse  
Resistensrisiko
Fluroxypyr tilhører gruppen auxindannere (HRAC gruppe 4). Florasulam tilhører gruppen ALS-hæmmere (HRAC gruppe 2). Da Flurostar XL består af to aktivstoffer med forskellig virkemekanisme, vurderes risikoen for udvikling af resistens som reduceret. For at forebygge problemer med resistens anbefales generelt et varieret sædskifte. Det anbefales at skifte mellem produkter med forskellig virkningsmekanisme fra sæson til sæson og benytte ikke-kemisk bekæmpelse hvor det er muligt.
Resistensklasse
B / 2 + O / 4
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ikke relevant.
Opblandingsanvisninger
Tankblanding: Fremstilling af sprøjtevæsken: Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begynder. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende produkter påfyldes den ønskede mængde produkt, som suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/ beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventilen til der ikke er synlige spor af Cleave i fyldestationen. Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede produkt automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit. Midlet må kun opbevares i originalemballagen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Amistar, CCC 750, Cycocel 750, Cycocel Extra, DFF, Hussar OD, M-750, Medax Top, Metaxon, Moddus M, NF-M 750, Primus, SweDane MCPA 750, CarboMan 500, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32, Mantrac 500
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Cerone, Foxtrot, LFS Clodinafop, LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr, Primera Super, Serrate, Terpal
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Havre, Vårbyg, Vårhvede Agersennep, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hundepersille, hyrdetaske, kiddike, kornblomst, kornvalmue, lugtløs kamille, snerlepileurt, sort natskygge 1 lSe bemærkninger God til meget god virkning (85-100 pct.) på de nævnte arter. NB! Maksimaldosering er afhængig af afgrødens udviklingstrin: BBCH 13-19: 0,36 liter/ha, BBCH 20-29: 0.8 liter/ha, BBCH 30-45: 1,0 liter/ha, Maksimalt 1 behandling pr. sæson.
Rug, Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede Agersennep, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hundepersille, hyrdetaske, kiddike, kornblomst, kornvalmue, lugtløs kamille, snerlepileurt, sort natskygge 1,2 lSe bemærkninger God til meget god virkning (85-100 pct.) på de nævnte arter. NB! Maksimaldosering er afhængig af afgrødens udviklingstrin: BBCH 23-29: 0.8 liter/ha, BBCH 30-45: 1,2 liter/ha, Maksimalt 1 behandling pr. sæson.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Der er ingen restriktioner for efterfølgende afgrøder. Ved omsåning kan der etableres korn, majs og græs. Halm fra Flurostar XL behandlede afgrøder må ikke anvendes i drivhuse eller til kompost.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5 ºC 12-15 ºC  
Jordfugtighed   god  
Timers tørvejr 0,5   1    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Tidspunkt, afgrøde og dosering af Flurostar XL er relativt uafhængig af temperaturen på behandlingstidspunktet, hvorfor behandlinger kan foretages fra 5°C. I vintersæd og græsser kan der behandles, så snart planterne er i vækst om foråret. Dog er virkningen af fluroxypyr-komponenten bedst ved temperaturer på over 12-15 grader, hvorfor der anbefales gode temperaturer, hvor effekten af dette aktivstof er væsentlig for produktes samlede effekt.
Virkemåde
Blandingsprodukt der er sammensat af aktivstofferne fluroxypyr og florasulam. Fluroxypyr har auxinvirkning og fremkalder en ukontrolleret kraftig vækst i følsomme planter. Florasulam er beslægtet med sulfonylureamidlerne og er som disse en ALS hæmmer. Det medfører, at følsomme planter ikke kan producere vigtige aminosyrer.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Ingen oplysninger
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag (P304 + P340+P312). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til GIFTLINJEN eller en læge (P305 + P351 + P338 + P310). Indtagelse: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Flurostar XL
Sikkerhedsdatablad
Flurostar XL
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.