Middeldatabasen   6. december 2022   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Gallup Hi-Aktiv
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1, 5, 10 og 20 l
Registreringsindehaver
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.
Distributør
LFS Kemi
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
490  g/l  glyphosat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Areal udenfor vækstsæsonen 2,57 l/ha  0,389 BI/l
Vinterraps 2,57 l/ha  0,389 BI/l
Vintersæd 2,57 l/ha  0,389 BI/l
Vårraps 2,57 l/ha  0,389 BI/l
Vårsæd 2,57 l/ha  0,389 BI/l
Ærter 2,57 l/ha  0,389 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 18,1 l/ha 0,0554 B/l
Miljøeffekt 29,6 l/ha 0,0338 B/l
I alt 11,2 l/ha 0,0892 B/l
 
Pesticidafgift: 36 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
357-14
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til: 1) Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. 2) Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer. 3) Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr. 4) Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer.
Behandlingsfrist
Korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Må under frugttræer kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.
Forbehold
Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.)
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 15. jul. 2022 30. apr. 2023 Gallup Hi-Aktiv, reg.nr. 357-14

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger.
Resistensklasse
G / 9
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Jordbehandling kan gennemføres 10 dage efter sprøjtning.
Opblandingsanvisninger
Tanken fyldes 3/4 med rent vand. Midlet tilsættes under omrøring, og der fyldes op med vand. Der bør være konstant omrøring under tilberedning og sprøjtning. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes samme dag, den er tilberedt.
Rengøring
Rengør sprøjteudstyret grundigt umiddelbart efter brug. Sprøjten tømmes helt i marken og skylles grundigt med rent vand både indvendigt og udvendigt. Tanken tømmes ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den behandlede afgrøde. Restsprøjtevæsken skal være fortyndet 50 gange før den må tømmes ud i marken. Husk at skyllevandet ikke må komme i kontakt med brønde, dræn eller kloakker. Hvis der ikke findes en egnet vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, rengøres sprøjten bedst i marken.
Opbevaring
Tørt, køligt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Korn Kvik, <25 skud pr. kvadratmeter 1,5 lSenest 10 dage før høst Der må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Korn til udsæd må ikke behandles.
Korn Kvik, >25 skud pr. kvadratmeter 2,2 lSenest 10 dage før høst Der må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Korn til udsæd må ikke behandles.
Hestebønner, Ærter Kvik, <25 skud pr. kvadratmeter 1,5 lSenest 10 dage før høst Der må ikke sprøjtes senere end 10 dage før høst. Fremavlsarealer må ikke behandles.
Hestebønner, Ærter Kvik, >25 skud pr. kvadratmeter 2,2 lSenest 10 dage før høst Der må ikke sprøjtes senere end 10 dage før høst. Fremavlsarealer må ikke behandles.
Raps Kvik, <25 skud pr. kvadratmeter 1,5 lSenest 10 dage før høst Der må ikke sprøjtes senere end 10 dage før høst. Fremavlsarealer må ikke behandles.
Raps Kvik, >25 skud pr. kvadratmeter 2,2 lSenest 10 dage før høst Der må ikke sprøjtes senere end 10 dage før høst. Fremavlsarealer må ikke behandles.
Hestebønner, Korn, Raps, Ærter Nedvisning 2,2-2,9 lSenest 10 dage før høst Behandling i korn udføres når vandindholdet er under 30 %, når kærnerne er vanskelige at dele med en fingernegl. Behandling i ærter udføres når ca. 75% af marken har skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun. Ærterne fra de øverste bælge bør være faste og kunne flækkes med 2 fingre. På dette tidspunkt er ærternes nederste bælge mellembrune, de midterste bælge lysebrune og den øverste bælg er lysegrøn til lysegul. Behandling i hestebønner udføres 10-14 dage før planlagt høst. Det rette sprøjtetidspunkt finder man lettest ved at følge bælgenes udvikling. Sprøjt når ca. ¾ af bælgene har skiftet farve til helt sort. Nedvisning af hestebønner kan strække sig udover det ovennævnte antal dage. Behandling i raps udføres, når vandindholdet i frøene er under 30 %. Dette stadie indtræffer normalt, når størsteparten af skulperne er gulgrønne med gulbrune og enkelte sorte frø. Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2-4 dage før normal skårlægning. Der må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Fremavlsarealer må ikke behandles.
Stub Frøukrudt, spildkorn 1,1-1,5 lEfter høst på småt ukrudt i vækst Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nyfremspiret korn. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst. Der sprøjtes, når kvikken har 3-6 blade. Sprøjtning efter høst bør altid foretages på ubearbejdet jord. Sprøjtning i stub kan foretages til langt hen på året, så længe klimaforholdene tillader det. Enkelte frostnætter med temperaturer ned til -3 °C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på virkningen. Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen.
Stub Kvik 2,2-2,9 lEfter høst, når kvik er i genvækst og har 3-6 aktive blade Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nyfremspiret korn. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst. Der sprøjtes, når kvikken har 3-6 blade. Sprøjtning efter høst bør altid foretages på ubearbejdet jord. Sprøjtning i stub kan foretages til langt hen på året, så længe klimaforholdene tillader det. Enkelte frostnætter med temperaturer ned til -3 °C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på virkningen. Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen.
Stub efter frøgræs Genvækst af frøgræs, kvik 2,9-4,4 lEfter høst, når kvik er i genvækst og har 3-6 aktive blade Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nyfremspiret korn. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst. Der sprøjtes, når kvikken har 3-6 blade. Sprøjtning efter høst bør altid foretages på ubearbejdet jord. Sprøjtning i stub kan foretages til langt hen på året, så længe klimaforholdene tillader det. Enkelte frostnætter med temperaturer ned til -3 °C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på virkningen. Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen.
Græs Græsukrudt, kvik 2,9 lSe bemærkninger Der kan sprøjtes mod kvik i forbindelse med omlægning eller destruktion af græsmarker. Kvikken skal have 3-6 blade for at opnå en tilfredsstillende effekt, dog kan græsset pletvist dække kvikken og forringe effekten. En forøgelse af doseringen kan til dels afhjælpe dette. Efter 10 dage kan græsset enten bruges til afgræsning eller tages til slæt.
Græs Nedvisning 2,9-4,4 lSe bemærkninger Der kan sprøjtes mod kvik i forbindelse med omlægning eller destruktion af græsmarker. Kvikken skal have 3-6 blade for at opnå en tilfredsstillende effekt, dog kan græsset pletvist dække kvikken og forringe effekten. En forøgelse af doseringen kan til dels afhjælpe dette. Efter 10 dage kan græsset enten bruges til afgræsning eller tages til slæt.
Udyrkede arealer Frøukrudt, rodukrudt 1,1-4,4 lIntet særligt tidspunkt Der kan sprøjtes gennem hele vækstsæsonen. Ukrudtet bør være veludviklet og i god vækst ved sprøjtning. Ved tæt og kraftig ukrudtsbestand anvendes 4,4 l/ha. 10 dage efter sprøjtning kan jorden bearbejdes og tilplantes. Sprøjt ikke under hække, da hækken kan tage skade. Vandmængde 200 l/ha. Pas på vinddrift.
Stødbehandling af fældede træer Genvækst fra træstubbe 0 lSe bemærkninger NB! Dosering i sprøjtevæsken 20 procent. Stød efter nyfældede træer behandles straks efter fældning med en 20% opløsning af Barclay Gallup Hi-Aktiv som sikring mod genvækst og rodskud. Produktet kan påføres med pensel eller rygsprøjte på selve snitfladen. Behandling er bedst når saftstrømmen er nedadgående (oktober-februar). Nært beslægtede arter af træer kan have rodsammenvoksninger og der er derfor en risiko for, at nabotræer kan skades.
Under frugttræer Frøukrudt, rodukrudt 2,2-4,4 lSe bemærkninger Indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst. Produktet må ikke komme i berøring med træernes løv eller rodskud, idet træerne da kan skades betydeligt. Anvend afskærmet sprøjtning.
Kæmpegran (Grandis), Nordmannsgran, Rødgran Frøukrudt, rodukrudt 2,2-4,4 lEfterår I Rødgran, Nordmannsgran og Kæmpegran kan produktet anvendes om efteråret, når strækningsvæksten er afsluttet, årsskuddene er modne og endeknopperne er dannet.
Udvintret vintersæd Kvik 2,2-2,9 lFør såning Ikke udvintrede kornplanter i en ellers udvintret vintersædsmark kan bekæmpes, så snart vækstpunktet grønnes. Doseringen afpasses efter ukrudtsflora og størrelse. Jordbehandling eller direkte såning kan foretages få dage efter sprøjtning.
Udvintret vintersæd Spildkorn 0,7-1,1 lFør såning Ikke udvintrede kornplanter i en ellers udvintret vintersædsmark kan bekæmpes, så snart vækstpunktet grønnes. Doseringen afpasses efter ukrudtsflora og størrelse. Jordbehandling eller direkte såning kan foretages få dage efter sprøjtning.
Udvintret vinterraps Raps 1,1-1,5 lFør såning Ikke udvintrede rapsplanter i en ellers udvintret vinterrapsmark kan bekæmpes, så snart vækstpunktet grønnes. Doseringen afpasses efter ukrudtsflora og størrelse. Jordbehandling eller direkte såning kan foretages få dage efter sprøjtning.
Udyrkede arealer Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 0 lSe bemærkninger Anvendelse af rygsprøjte vil være formålstjenlig, når mindre arealer skal renholdes for ukrudt. Brug evt. skærm ved sprøjtning tæt på kulturplanter. 0,15-0,22 liter Gallup Hi-Aktiv i 10-15 liter vand er passende til 500 m2.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen eftervirkning.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 0 ºC >15 ºC  
Luftfugtighed   >70 % 100 %
Timers tørvejr 4-6   24    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Glyphosat er et systemisk middel, der alene optages gennem bladene. Virker ved at blokere dannelsen af visse aminosyrer, så væksten går i stå. Transporteres i sivævet til alle vækstpunkter - også i planternes rødder og udløbere. Behandlede planter gulfarves og nedvisner efter en periode afhængig af vejrforholdene.

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger.
Førstehjælp
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Gallup Hi-Aktiv
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.