Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Roundup Flex XL
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
15 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Roundup Flex XL
Anvendes indenfor
Frugtavl, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
144,00 kr/l  (14. mar. 2023)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
480  g/l  glyphosat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Areal udenfor vækstsæsonen 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Vinterraps 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Vintersæd 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Vårraps 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Vårsæd 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Ærter 2,63 l/ha  0,381 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 12,8 l/ha 0,0783 B/l
Miljøeffekt 48,0 l/ha 0,0209 B/l
I alt 10,1 l/ha 0,0992 B/l
 
Pesticidafgift: 24 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-01-2025, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-670
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til: - Ukrudtsbekæmpelse før såning og efter såning før fremspiring jf. brugsanvisningen. - Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer og bærbuske. - Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker. - Omlægning af brak- og græsmarker. - Ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer samt juletræsplantager. - Stødbehandling af fældede træer og buske. - Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. - Selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr. - Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korsblomstrede afgrøder, lupin, hør, ærter, bønner, hestebønner og græs. - Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn.
Behandlingsfrist
Må ved ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, hør lupin, ærter, bønner, hestebønner og græs ikke anvendes senere end 10 dage før høst. Må ved ukrudtsbekæmpelse under frugttræer og bærbuske kun anvendes indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst.
Forbehold
Det er ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende aktivstoffet glyphosat i konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale/rughvede og spelt) efter fremspiring af afgrøden i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Afgrøder behandlet med glyphosat må ikke anvendes som foder til fjerkræ og får, da det vurderes at restindhold i animalske produkter fra disse dyr vil overskride grænseværdien. Dette gælder dog ikke for behandlede frugter og bær. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater op til og inklusiv 2.1 L produkt/ha. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 2.1 L produkt/ha op til og inklusiv 4.1 L produkt/ha. Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 4.1 L produkt/ha (Spe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 14. okt. 2022 30. sep. 2023 Roundup Flex XL (MON 79351), reg.nr. 18-670
Mindre anvendelse / Off-label godk. 14. jul. 2023 31. dec. 2024 Godkendelse af Roundup Flex XL (reg.nr. 18-670) til mindre anvendelse mod ukrudt på og omkring spor og skinner på jernbaner
Afmeldt / registrering trukket 1. okt. 2023 31. dec. 2024 Roundup Flex XL, reg.nr. 18-670, godkendelse trukket i forbindelse med forbud mod anvendelse af glyphosat i foderafgrøder. Må lovligt anvendes i foderafgrøder hvor det er godkendt frem til 30. juni 2024.
På forbudsliste 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Roundup Flex XL, reg.nr. 18-670, anvendelses- og opbevaringsforbud som følge af forbud mod anvendelse af glyphosat i foderafgrøder.

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
G / 9
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Korn Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 1,5 lSenest 10 dage før høst Til bekæmpelse af kvik, andre græsser samt tokimbladet ukrudt. Dosering rettet mod kvikmængde lavere end 25 skud pr. m2. Korn til udsæd må ikke behandles. Sprøjtning udføres, når kernerne er hårde og vanskelige at dele med en fingernegl. (vandpct. under 30). Kvikken bør på sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst. Behandlingsfrist: 10 dage. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Korn Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 2,25 lSenest 10 dage før høst Til bekæmpelse af kvik, andre græsser samt tokimbladet ukrudt. Dosering rettet mod kvikmængde højere end 25 skud pr. m2. Korn til udsæd må ikke behandles. Sprøjtning udføres, når kernerne er hårde og vanskelige at dele med en fingernegl. (vandpct. under 30). Kvikken bør på sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst. Behandlingsfrist: 10 dage. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Korn Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 3 lSenest 10 dage før høst Til bekæmpelse af kvik, andre græsser samt tokimbladet ukrudt. Dosering rettet mod bredbladet ukrudt, f.eks. tidsler. Korn til udsæd må ikke behandles. Sprøjtning udføres, når kernerne er hårde og vanskelige at dele med en fingernegl. (vandpct. under 30). Kvikken bør på sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst. Behandlingsfrist: 10 dage. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Korn Nedvisning 1,5-3 lSenest 10 dage før høst Til bekæmpelse af kvik, andre græsser samt tokimbladet ukrudt. Dosering rettet mod nedvisning af korn. Korn til udsæd må ikke behandles. Sprøjtning udføres, når kernerne er hårde og vanskelige at dele med en fingernegl. (vandpct. under 30). Behandlingsfrist: 10 dage. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Raps Kvik, nedvisning, tokimbladet ukrudt 2,25 lSenest 10 dage før høst Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning. Afgrøder til udsæd må ikke behandles. Sprøjtning udføres, når vandindholdet i frøene er under 30 %. Dette stadie indtræffer normalt, når størsteparten af skulperne er gulgrønne med gulbrune og enkelte sorte frø. Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2 - 4 dage før normal skårlægning. Behandlede afgrøder høstes direkte mellem 14 og 21 dage efter sprøjtning. Behandlingsfrist: 10 dage. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Ærter Kvik, nedvisning, tokimbladet ukrudt 1,5 lSenest 10 dage før høst Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning. Dosering rettet mod kvikmængde lavere end 25 skud pr. m2. Afgrøder til udsæd må ikke behandles. Ærterne behandles, når 70 - 75 % af marken har skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun. - Vandindholdet i frøene er da under 30%. Ærterne fra de øverste bælge bør være faste og kunne flækkes med 2 fingre. På dette tidspunkt er ærternes nederste bælge mellembrune, de midterste bælge lysebrune; den øverste bælg er lysegrøn til lysegul. Specielt til anvendelse af den lave dosering (1,5 liter/ha) er det meget vigtigt at sprøjtebetingelser og -teknik er de bedst mulige. Behandlingsfrist: 10 dage. Maks. 1 behandling pr. vækstår. Nedvisningsperioden kan - afhængig af temperaturen - strække sig udover 10 dage.
Ærter Kvik, nedvisning, tokimbladet ukrudt 2,25 lSenest 10 dage før høst Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning. Dosering rettet mod kvikmængde højere end 25 skud pr. m2. Afgrøder til udsæd må ikke behandles. Ærterne behandles, når 70 - 75 % af marken har skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun. - Vandindholdet i frøene er da under 30%. Ærterne fra de øverste bælge bør være faste og kunne flækkes med 2 fingre. På dette tidspunkt er ærternes nederste bælge mellembrune, de midterste bælge lysebrune; den øverste bælg er lysegrøn til lysegul. Specielt til anvendelse af den lave dosering (1,5 liter/ha) er det meget vigtigt at sprøjtebetingelser og -teknik er de bedst mulige. Behandlingsfrist: 10 dage. Nedvisningsperioden kan - afhængig af temperaturen - strække sig udover 10 dage. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Ærter Kvik, nedvisning, tokimbladet ukrudt 2,25-3 lSenest 10 dage før høst Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning. Afgrøder til udsæd må ikke behandles. Ærterne behandles, når 70 - 75 % af marken har skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun. - Vandindholdet i frøene er da under 30%. Ærterne fra de øverste bælge bør være faste og kunne flækkes med 2 fingre. På dette tidspunkt er ærternes nederste bælge mellembrune, de midterste bælge lysebrune; den øverste bælg er lysegrøn til lysegul. Specielt til anvendelse af den lave dosering (1,5 liter/ha) er det meget vigtigt at sprøjtebetingelser og -teknik er de bedst mulige. Behandlingsfrist: 10 dage. Nedvisningsperioden kan - afhængig af temperaturen - strække sig udover 10 dage.
Ærter Kvik, nedvisning, tokimbladet ukrudt 3 lSenest 10 dage før høst Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning. Dosering rettet mod nedvisning af ærter. Afgrøder til udsæd må ikke behandles. Ærterne behandles, når 70 - 75 % af marken har skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun. - Vandindholdet i frøene er da under 30%. Ærterne fra de øverste bælge bør være faste og kunne flækkes med 2 fingre. På dette tidspunkt er ærternes nederste bælge mellembrune, de midterste bælge lysebrune; den øverste bælg er lysegrøn til lysegul. Specielt til anvendelse af den lave dosering (1,5 liter/ha) er det meget vigtigt at sprøjtebetingelser og -teknik er de bedst mulige. Behandlingsfrist: 10 dage. Nedvisningsperioden kan - afhængig af temperaturen - strække sig udover 10 dage.
Hestebønner Kvik, nedvisning, tokimbladet ukrudt 2,25 lSenest 10 dage før høst Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning. Dosering rettet mod bekæmpelse af kvik og andet ukrudt. Afgrøder til udsæd må ikke behandles. Behandling i hestebønner udføres 10 - 14 dage før planlagt høst. Det rette sprøjtetidspunkt finder man lettest ved at følge bælgenes udvikling. Sprøjt når ca. 3/4 af bælgene har skiftet farve til helt sort. Vandindholdet i frøene er da under 30% .Nedvisningen kan dog strække sig udover det ovennævnte antal dage. Behandlingsfrist: 10 dage. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Hestebønner Kvik, nedvisning, tokimbladet ukrudt 3 lSenest 10 dage før høst Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning. Dosering rettet mod nedvisning af hestebønner. Afgrøder til udsæd må ikke behandles. Behandling i hestebønner udføres 10 - 14 dage før planlagt høst. Det rette sprøjtetidspunkt finder man lettest ved at følge bælgenes udvikling. Sprøjt når ca. 3/4 af bælgene har skiftet farve til helt sort. Vandindholdet i frøene er da under 30% .Nedvisningen kan dog strække sig udover det ovennævnte antal dage. Behandlingsfrist: 10 dage. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Stub Kvik, spildkorn, tokimbladet ukrudt 1,1-1,5 lEfter høst, når kvik er i genvækst og har 3-6 aktive blade Anvendes til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt genspiret korn. Dosering rettet mod spildkorn og småt enårigt ukrudt. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst. Når kvikken har 3 - 6 aktive blade, kan der behandles med Roundup Flex XL. I tilfælde af at halmen snittes efter høst, må den snittes fint og fordeles godt for at opnå optimal effekt over hele marken. Behandling med Roundup Flex XL bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst, og har en passende udvikling. Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe genvæksten af kvikken. En stubbehandling kan foretages til langt hen på året, så længe klimaforholdene tillader det. Enkelte frostnætter med temperaturer ned til -3° C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på virkningen. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Stub Kvik, spildkorn, tokimbladet ukrudt 2,5-3 lEfter høst, når kvik er i genvækst og har 3-6 aktive blade Anvendes til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt genspiret korn. Dosering rettet mod kvik. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst. Når kvikken har 3 - 6 aktive blade, kan der behandles med Roundup Flex XL. I tilfælde af at halmen snittes efter høst, må den snittes fint og fordeles godt for at opnå optimal effekt over hele marken. Behandling med Roundup Flex XL bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst, og har en passende udvikling. Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe genvæksten af kvikken. En stubbehandling kan foretages til langt hen på året, så længe klimaforholdene tillader det. Enkelte frostnætter med temperaturer ned til -3° C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på virkningen. Doseringen på 2,25 l/ha kan anvendes, når følgende betingelser er tilstede: Høj luftfugtighed, Temperaturer over 15° C, Højt vejr (solskin) fra sprøjtetidspunkt (formiddag) til aften. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Stub efter frøgræs Engrapgræs, græsukrudt, kvik, rødsvingel, tokimbladet ukrudt 3-4,5 lEfter høst, når kvik er i genvækst og har 3-6 aktive blade Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvik og græsserne kan komme i god vækst. Når kvikken har 3 - 6 aktive blade, kan der behandles med Roundup Flex XL. Behandlingen med Roundup Flex XL bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst og har en passende udvikling. Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe den aktive genvækst af kvikken og græsserne. Generelt anvendes 3,0 liter/ha mod kvik og genvækst af frøgræsser. 4,0 - 4,5 liter/ha anvendes til bekæmpelse af rødsvingel, engrapgræs eller andre smalbladede frøgræsarter. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Græs Græsukrudt, kvik, nedvisning, tokimbladet ukrudt 3-4,5 lNår kvikken har 3-6 blade Omlægning af græs. For effektiv kvikbekæmpelse skal planterne være i aktiv vækst med 3 - 6 blade. Før en eventuel direkte såning bør græsset samt andet plantemateriale altid fjernes fra marken. Dosering: Kvik og andre bredbladede græsser: 3,0 l/ha, Smalbladede græsarter: 3,75 - 4,5 l/ha. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Græs Græsukrudt, kvik, nedvisning, tokimbladet ukrudt 3 lNår kvikken har 3-6 blade Græs før sidste slæt: Roundup Flex XL anvendes til bekæmpelse af kvik og kulturgræsser inden høst af sidste slæt. Afgrøden kan anvendes til hø, afgræsning, staldfodring, ensilering eller pillefabrikation. Græsset og kvikken (kvik 3 - 6 aktive blade) bør være veludviklet, i god vækst og 15 - 20 cm på sprøjtetidspunktet. Vær sikker på, at kvikken ikke er dækket af afgrøden. Snarest muligt efter behandlingsfristens udløb (10 dage) høstes græsset. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Før såning af afgrøder Græsukrudt, kvik, nedvisning, tokimbladet ukrudt 2,25-3 lNår kvikken har 3-6 blade Roundup Flex XL anvendes mod kvik samt andet fremspiret ukrudt. 2,25 liter anvendes på lettere kvikbefængte marker, 3,0 liter på kraftigere kvikforekomster. Effekten afhænger dog meget af udviklingsstadiet på kvikken. Kvikken skal have 3 - 4 blade på sprøjtetidspunktet. Om foråret vil kvikken normalt ikke være så veludviklet, hvorfor der må påregnes lavere effekt. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Før såning af afgrøder Delvis udvintret korn 0,75-1,1 lFør såning Ikke udvintrede kornplanter i en ellers udvintret vintersædmark kan bekæmpes, så snart vækstpunktet grønnes. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring Enårig rapgræs, spildkorn, tokimbladet frøukrudt 1,1 lEfter såning men før fremspiring Direkte såning. Anvendes direkte såning i forbindelse med en behandling med Roundup Flex XL, fjernes halm og andet plantemateriale inden sprøjtningen.Ved sprøjtning umiddelbart efter en direkte såning kræves det, at udsæden er godt dækket. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring Kvik 2,25-3 lEfter såning men før fremspiring Direkte såning. Anvendes direkte såning i forbindelse med en behandling med Roundup Flex >XL, fjernes halm og andet plantemateriale inden sprøjtningen.Ved sprøjtning umiddelbart efter en direkte såning kræves det, at udsæden er godt dækket.
Under frugttræer Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 2,25-4,5 lNår kvikken har 3-6 blade Bedste behandlingstidspunkt er om foråret/forsommeren, når ukrudtet er i god vækst. Roundup Flex XL må ikke komme i berøring med træernes løv eller rodskud, idet træerne da kan skades betydeligt, især i midten af juni vil der være større risiko for skade på træerne pga. fremkomne rodskud. Anvend afskærmet sprøjtning. Pas på vinddrift. Kvik og andre bredbladede græsser bekæmpes med 2,25 liter/ha. Mod tokimbladet flerårigt rodukrudt og smalbladede græsser anvendes højeste dosering. Maks. 3 behandlinger pr. vækstår. Ved 1 behandling maks. 4,5 liter/ha pr. vækstår. Ved 2 behandlinger maks. 6,75 liter/ha pr. vækstår. Ved 3 behandlinger maks. 7,5 liter/ha pr. vækstår. Mindst 28 dage mellem gentagne sprøjtninger.
Bærbuske Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 1,25-4,5 lNår kvikken har 3-6 blade Bedste behandlingstidspunkt er om foråret/forsommeren, når ukrudtet er i god vækst. Roundup Flex XL må ikke komme i berøring med buskenes løv eller rodskud, idet buskene da kan skades betydeligt, især i midten af juni vil der være større risiko for skade på buske pga. fremkomne rodskud. Anvend afskærmet sprøjtning. Pas på vinddrift. Kvik og andre bredbladede græsser bekæmpes med 2,25 liter/ha. Mod tokimbladet flerårigt rodukrudt og smalbladede græsser anvendes højeste dosering. Bemærk: Planter som danner udløbere (f.eks. jordbær) eller rodskud (f.eks. hindbær, blommer eller bærbuske) tilhører en særlig risikogruppe, fordi glyphosat kan transporteres fra udløberne eller rodskuddene til forældreplanterne. Med sådanne planter kan sprøjtning mellem rækkerne kun foretages, når udløbere eller rodskud imellem rækkerne er afskåret fra moderplanterne. Maks. 3 behandlinger pr. vækstår. Ved 1 behandling maks. 4,5 liter/ha pr. vækstår. Ved 2 eller 3 behandlinger maks. 7,5 liter/ha pr. vækstår. Mindst 28 dage mellem gentagne sprøjtninger.
Kæmpegran (Grandis), Nordmannsgran, Rødgran Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 1,5-2,27 lNår kvikken har 3-6 blade I kulturer af rødgran, Nordmannsgran og Kæmpegran kan Roundup Flex XL anvendes om efteråret, når strækningsvæksten er afsluttet og forårsskuddene er modne og endeknopperne er dannede. Tidligst når granerne er groet fast på blivende sted. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Skovbrug, Trækulturer Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 1,25-4,5 lSe bemærkninger Klargøring af areal inden såning, prikling eller plantning: Inden såning, prikling eller plantning behandles arealet med Roundup Flex XL. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingstidspunktet. Mod tokimbladet flerårigt rodukrudt og kvik anvendes den højeste dosering. Afskærmet sprøjtning: Behandling med Roundup Flex XL foretages afskærmet i ukrudtets vækstperiode med udstyr, som afskærmer sprøjtevæsken, således at kulturtræet ikke rammes på blade, nåle eller bark. Pas på afdrift. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingstidspunktet. Det anbefales kun at gentage behandlingen, hvis der er genvækst af ukrudtet 28 dage efter den foregående behandling. Mod tokimbladet flerårigt rodukrudt og kvik anvendes den højeste dosering. Bedst effekt opnås, når ukrudtet er i aktiv vækst. Kulturtræarterne skal være rodfæstede. Bemærk: Der kan være risiko for, at der i specielt løvtræer (asp og poppel) kan forekomme rodsammenfletninger, og dermed mulighed for overførsel af Roundup Flex XL fra et behandlet træ til nabotræet. Maks. 3 behandlinger pr. vækstår. Ved 1 behandling maks. 4,5 liter/ha pr. vækstår. Ved 2 eller 3 behandlinger maks. 7,5 liter/ha pr. vækstår. Mindst 28 dage mellem gentagne sprøjtninger.
Stødbehandling af fældede træer Genvækst fra træstubbe 0 lOktober-februar NB! Dosering 20% i væsken, se nedenfor. Nyfældede træer behandles straks efter fældning med Roundup Flex XL som sikring mod genvækst og rodskud. Roundup Flex XL kan f.eks. påføres med pensel eller rygsprøjte. Behandlingen foretages på selve snitfladen, men dog især på de vedagtige dele nærmest barken. Behandlingen foretages, når træernes saftstrøm er nedadgående, dvs. fra ca. oktober til slutningen af februar. Behandling i træernes saftstigningsperiode har ringere effekt. Bemærk at der kan være risiko for, at der i en bestand af samme træarter kan forekomme rodsammenfletninger, og dermed mulighed for overførsel af Roundup Flex XL fra et behandlet træ til nabotræet. Pas endvidere på ved behandling af evt. rodskud. Vejledende dosering: Blanding ved temperatur over -5° C: 200 ml Roundup Flex XL plus 800 ml vand. Blanding ved temperatur under -5° C: 200 ml Roundup Flex XL plus 200 ml antifrostvæske (kølervæske) plus 600 ml vand. Antifrostvæske tilsættes for at lette udbringningen af blandingen i perioder med lave temperaturer.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 0 ºC >15 ºC  
Luftfugtighed   >70 % 100 %
Timers tørvejr 1   4-6    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Glyphosat er et systemisk middel, der alene optages gennem bladene. Virker ved at blokere dannelsen af visse aminosyrer, så væksten går i stå. Transporteres i sivævet til alle vækstpunkter - også i planternes rødder og udløbere. Behandlede planter gulfarves og nedvisner efter en periode afhængig af vejrforholdene.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Øjenkontakt: Skyl omgående med store mængder vand. Kontaktlinser fjernes, hvis det kan gøres nemt. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj, armbåndsur og smykker. Vask angrebet hud med store mængder vand. Vask tøj før genbrug. Indånding: Anbring i frisk luft. Indtagelse: Opkastning må ikke fremtvinges. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Råd til læger: Behandles symptomatisk. Undersøg for pulmonal dysfunktion. Mål blodtrykket. Ingen diagnostiske symptomer på systemisk forgiftning med dette produkt. Hold patienten under observation, indtil tilstanden er tilfredsstillende og stabil. Antidot: Behandling med atropin og oximer er uegnet.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Roundup Flex XL
Sikkerhedsdatablad
Roundup Flex XL
Vejledning i Planteværn  2023
Side 292 til 306
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.