Middeldatabasen   29. maj 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Roundup PowerMax XL
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
10 kg
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Roundup PowerMax XL
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug, Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
220,00 kr/kg  (14. mar. 2023)
Formulering
Vandopløseligt granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
720  g/kg  glyphosat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Areal udenfor vækstsæsonen 1,75 kg/ha  0,571 BI/kg
Vinterraps 1,75 kg/ha  0,571 BI/kg
Vintersæd 1,75 kg/ha  0,571 BI/kg
Vårraps 1,75 kg/ha  0,571 BI/kg
Vårsæd 1,75 kg/ha  0,571 BI/kg
Ærter 1,75 kg/ha  0,571 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 8,51 kg/ha 0,117 B/kg
Miljøeffekt 32,0 kg/ha 0,0313 B/kg
I alt 6,72 kg/ha 0,149 B/kg
 
Pesticidafgift: 36 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-671
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse før såning og efter såning før fremspiring jf. brugsanvisningen. Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer og bærbuske. Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker. Omlægning af brak- og græsmarker. Ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer samt juletræsplantager. Stødbehandling af fældede træer og buske. Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. Selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr. Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i raps, sennepsfrø, lupin, hør, ærter, bønner, hestebønner og græs. Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn.
Behandlingsfrist
Korn, raps, sennepsfrø, lupin, hør, ærter, bønner, hestebønner og græs må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Må under frugttræer kun anvendes indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst.
Forbehold
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Det er ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende aktivstoffet glyphosat i konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale/rughvede og spelt) efter fremspiring af afgrøden i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Afgrøder behandlet med glyphosat må ikke anvendes som foder til fjerkræ og får, da det vurderes at restindhold i animalske produkter fra disse dyr vil overskride grænseværdien. Dette gælder dog ikke for behandlede frugter og bær. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater op til og inklusiv 1.38 L produkt/ha. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 1.38 L produkt/ha op til og inklusiv 2.72 L produkt/ha. Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 2.72 L produkt/ha. (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 10. jan. 2023 15. dec. 2023 Roundup PowerMax XL (MON 79991), reg.nr. 18-671

Anvendelse  
Resistensrisiko
Produktet tilhører resistensklasse 9 (EPSP synthase hæmmer). For at forhindre eller forsinke en mulig udvikling i forbindelse med brugen af Roundup PowerMax XL bør følgende retningslinier følges: * Undgå ensidig gentagen brug af Roundup PowerMax XL eller andre glyphosatprodukter. * Etabler et sædskifte, der sikrer brugen af andre midler med en anden virkemekanisme, og som kontrollerer de samme ukrudtsplanter som Roundup PowerMax XL. * Anvend mekanisk ukrudtsbekæmpelse eller andre dyrkningsmetoder, når det er praktisk muligt. * Undgå at ukrudtsfrø fra evt. resistente planter flyttes til andre marker ved f.eks. at rengøre høstmaskiner.
Resistensklasse
G / 9
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Fremstilling af sprøjtevæsken: Produktet tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsatte middel være væk fra fyldeudstyret inden næste middel tilsættes. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og udsprøjtning. Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes kemikalieresistente handsker og beskyttelsesbriller.
Rengøring
Der skal anvendes spuledyser ved den indvendige vask af sprøjten. Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjter fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau. Da nogle afgrøder er meget følsomme overfor selv små rester Roundup PowerMax XL er grundig rengøring meget vigtig. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Må ikke opbevares ved temperaturer på over 40 °C. Emballagen må ikke opbevares på et vådt gulv. Emballagen skal altid være tør.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen effekt.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 0 ºC 15-20 ºC 30 ºC
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 1   2-4    
Nattefrostrisiko   ingen  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Roundup PowerMax XL er et ikke-selektivt ukrudtsmiddel, der bruges til at bekæmpe de fleste typer af etårigt og flerårigt rod- og frøukrudt. Produktet optages gennem grønne blade og transporteres rundt i hele planten via plantens saftstrøm. Produktets virkninger bliver synlige 5–10 dage efter sprøjtning. Ukrudtet er helt bekæmpet efter 1–3 uger

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Inhalation: Anbring personen i frisk luft, og kontakt en læge. Hudkontakt: Skyl straks berørte områder grundigt med vand og sæbe. Kontakt en læge, hvis irritationen varer ved. Øjenkontakt: Skyl straks med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis relevant, og fortsæt med at skylle. Kontakt en læge, hvis irritationen varer ved. Indtagelse af produktet: Skyl straks munden, og drik vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt straks en læge. Information til lægen: Symptomatisk behandling (afgiftning, genoprettelse af vitale funktioner). Ingen specifik modgift er tilgængelig. I tilfælde af forgiftning, kontakt da Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12 eller 112
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester kan bortskaffes sammen med dagrenovationen.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Roundup PowerMax XL
Sikkerhedsdatablad
Roundup PowerMax XL
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.