Middeldatabasen   24. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Proman SC
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5, 10 og 20 l
Registreringsindehaver
Certis Belchim B.V.
Distributør
Nordisk Alkali
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
380,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/l  metobromuron
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Kartofler 2,00 l/ha  0,500 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,43 l/ha 0,699 B/l
Miljøadfærd 4,39 l/ha 0,228 B/l
Miljøeffekt 19,3 l/ha 0,0519 B/l
I alt 1,02 l/ha 0,978 B/l
 
Pesticidafgift: 147 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
631-10
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 09.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 26. jan. 2023 31. dec. 2025 Proman SC, reg.nr. 631-10
Mindre anvendelse / Off-label godk. 27. jan. 2023 31. dec. 2025 Godkendelse af Proman SC, reg.nr. 631-10, til mindre anvendelse mod ukrudt i nyplantede jordbær (etableringsår) på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 27. jan. 2023 31. dec. 2025 Godkendelse af Proman SC, reg.nr. 631-10, til mindre anvendelse mod ukrudt i spinat, kørvel, pastinak, gulerødder, kruspersille, Nigella, Lupin, Iberis, Gypsophila, Cynoglossum, Chrysantemum Carinatum, Chrysantemum Coronarium, Calendula, Adonis og Malva til frøproduktion

Anvendelse  
Resistensrisiko
Metobromuron tilhører gruppen urea-herbicider (HRAC klasse C2: Inhibering af fotosystem II (gruppe 2)). Da Proman SC kun anvendes én gang pr. sæson og typisk i sædskifte med andre afgrødetyper, anses risikoen for resistens for at være lav.
Resistensklasse
C2 / 5
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Blanding: Der kan blandes med andre herbicider med samme anvendelsestidspunkt. Tilberedning af sprøjtevæske: Start med en rengjort sprøjte. 1. Fyld sprøjtetanken halvt med vand og start omrøring. 2. Ryst dunken med Proman SC og tilsæt den nødvendige mængde. 3. Fyld op med vand. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes med det samme. Tilbered ikke mere sprøjtevæske, end der skal bruges.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Centium 36 CS, Command CS, Fenix, Novitron DAM TEC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kartofler Alm. brandbæger, enårig rapgræs, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, lugtløs kamille, rød tvetand, snerlepileurt 2 lAfgrødens stadium 00-09 Mindst 90 pct. effekt mod de nævnte arter. Se effekttabel for effekt på andre arter. Vandmængde 200 l/ha. Der sprøjtes før fremspiring på færdighyppede kamme.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Efterfølgende afgrøder: Året efter normal høst af behandlede afgrøder kan der sås raps, rybs eller bederoer efter forudgående pløjning. For andre afgrøder er der ikke krav til jordbearbejdning. Omsåning: Hvis behandlet jord skal omsås, kan majs, bønner, ærter og gulerødder sås efter pløjning. Det anbefales ikke at så korsblomstrede afgrøder eller bederoer samme sæson. Kartofler kan lægges efter harvning eller lignende.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Luftfugtighed   høj  
Jordfugtighed   høj  
Virkemåde
Proman SC anvendes til selektiv bekæmpelse af tokimbladet ukrudt og enårig rapgræs i kartofler. Proman SC anvendes før afgrødens fremspiring og optages fortrinsvis af ukrudtets rødder, hvorefter det transporteres til resten af planten. Virkningen fremkommer ved at fotosyntesen blokeres hos ukrudtsplanterne.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agersennep 2 l/ha Proman SC-etiketten 70-90 pct. Effekt
Agerstedmoder 2 l/ha Proman SC-etiketten 70-90 pct. Effekt
Alm. brandbæger 2 l/ha Proman SC-etiketten >90 pct. Effekt
Bleg pileurt 2 l/ha Proman SC-etiketten 70-90 pct. Effekt
Burresnerre 2 l/ha Proman SC-etiketten 40-70 pct. Effekt
Enårig rapgræs 2 l/ha Proman SC-etiketten >90 pct. Effekt
Ferskenpileurt 2 l/ha Proman SC-etiketten 70-90 pct. Effekt
Fuglegræs 2 l/ha Proman SC-etiketten >90 pct. Effekt
Hvidmelet gåsefod 2 l/ha Proman SC-etiketten >90 pct. Effekt
Lugtløs kamille 2 l/ha Proman SC-etiketten >90 pct. Effekt
Rød tvetand 2 l/ha Proman SC-etiketten >90 pct. Effekt
Snerlepileurt 2 l/ha Proman SC-etiketten >90 pct. Effekt
Sort natskygge 2 l/ha Proman SC-etiketten 70-90 pct. Effekt
Vejpileurt 2 l/ha Proman SC-etiketten 70-90 pct. Effekt
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelt: VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). INDÅNDING: Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefi ndende. HUDEN: Fjern forurenet tøj. Skyl huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbevask. ØJNENE: Kommer stoff et i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. INDTAGELSE: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Skyl munden med vand. Fremkald ikke opkastning.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder metobromuron og 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan give allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H373 Kan forårsage organskader i blod, lever, nyrer og milten, ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P260 Indånd ikke spray.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
P391 Udslip opsamles.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Proman SC
Sikkerhedsdatablad
Proman SC
Vejledning i Planteværn  2024
Side 356
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.