Middeldatabasen   2. december 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Lentagran 45
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 kg
Registreringsindehaver
Certis Belchim B.V.
Distributør
Nordisk Alkali
Firmaets produktside
Lentagran 45
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
520,00 kr/kg  (20. sep. 2023)
Formulering
Vanddispergerbart pulver
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
450  g/kg  pyridat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Majs) 2,00 kg/ha  0,500 BI/kg
Ærter 1,00 kg/ha  1,00 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 15,2 kg/ha 0,0660 B/kg
Miljøadfærd 11,2 kg/ha 0,0893 B/kg
Miljøeffekt 18,8 kg/ha 0,0531 B/kg
I alt 4,80 kg/ha 0,208 B/kg
 
Pesticidafgift: 39 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
631-9
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hovedkål, rosenkål, broccoli, blomkål, glaskål (kålrabi), majroer, kålroer og andre foderkål, grønkål og andre bladkål, porre, kepaløg, skalotteløg, forårsløg, hvidløg, etablerede asparges, ærter til modenhed og grønne ærter med og uden bælg.
Behandlingsfrist
Må i broccoli, blomkål, rosenkål, grønkål, hovedkål, kålrabi, majroe og kålroe ikke anvendes senere end 42 dage før høst. Må i løg, skalotteløg og hvidløg ikke anvendes senere end 56 dage før høst. Må i forårsløg og porre ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i asparges kun anvendes under bladene efter høst eller før fremspiring. Må i tørrede ærter og friske ærter med og uden bælg anvendes senest i vækststadium 16.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Sprøjteførere skal anvende handsker ved blanding og påfyldning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 30. jan. 2023 31. dec. 2031 Lentagran 45, reg. no. 631-9
Mindre anvendelse / Off-label godk. 30. jan. 2023 31. dec. 2031 Godkendelse af Lentagran 45 (reg.nr. 631-9) til mindre anvendelse mod ukrudt i gulerødder, kikærter, linser og lupiner på friland. Brugsanvisning findes på Lentagran 45-etiketten

Anvendelse  
Resistensrisiko
Lentagran 45 tilhører gruppen phenyl-pyridaziner (HRAC gruppe 6) og hæmmer fotosyntesen. Virkningsmekanismen er den samme som for bentazon, så ved anvendelse af denne gruppe midler i sædskiftet skal der drages omsorg for, at der ikke sker ensidigt brug af midlerne.
Resistensklasse
C3 / 6
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Blandinger og afstand til andre sprøjtninger: Lentagran 45 anbefales ikke blandet med andre produkter, der kan skade vokslaget. Må ikke blandes med næringsstoffer. Hvis der forudgående er anvendt et produkt som påvirker vokslaget, anbefales sprøjtning med Lentagran 45 udsat i 14 dage. Tilberedning af sprøjtevæske: Af hensyn til opløseligheden af de vandopløselige poser skal Lentagran 45 opbevares ved stuetemperatur (18-20 °C) i mindst et døgn før anvendelsen. 1. Fyld tanken halvt med rent vand og start omrøring. 2. Tilsæt de vandopløselige poser direkte i fyldeudstyret. 3. Fyld tanken med den resterende vandmængde 4. Start sprøjtning når de vandopløselige poser er helt opløst (5-10 minutter afhængig af vandtemperatur). 5. En eventuel blandingspartner må først tilsættes efter fuldstændig opløsning af de vandopløselige poser. Vandtemperaturen bør være over 10 °C, så poserne kan opløses hurtigt. Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling.
Rengøring
Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 eller eventuel senere udgave.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit. Opbevaringstemperatur maksimalt 22 °C.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bladkål, Blomkål, Broccoli, Grønkål, Hovedkål, Kålroer, Rosenkål Tokimbladet frøukrudt 1-2 kgSe bemærkninger 2-4 uger efter såning eller plantning, når kålen har 4-6 blade. Plantede kål skal være rodfæstede. Eventuelt kan doseringen splittes, med den opfølgende behandling 1-2 uger efter 1. behandling. Maksimalt 2 behandlinger med i alt 2 kg/ha. Sidste behandling når afgrøden har 6 blade. For broccoli og blomkål må doseringen maksimalt være 1 kg pr. behandling. Behandlingsfrist 42 dage.
Glaskål, Majroe, Turnips Tokimbladet frøukrudt 1 kgSe bemærkninger 2-4 uger efter såning eller plantning, når kålen har 4-6 blade. Plantede kål skal være rodfæstede. Maksimalt 1 behandling med i alt 1 kg/ha.. Behandlingsfrist 42 dage.
Hvidløg, Porrer Tokimbladet frøukrudt 1-2 kgSe bemærkninger Efter plantning når 3. blad er større end 3 cm, Planterne skal være rodfæstede og have dannet vokslag. Eventuelt kan doseringen splittes, med den opfølgende behandling 1-2 uger efter 1. behandling. Maksimalt 2 behandlinger med i alt 2 kg/ha. Behandlingsfrist 28 dage i porrer og 56 dage i hvidløg.
Forårsløg, Kepaløg, Skalotteløg Tokimbladet frøukrudt 0,5-1 kgSe bemærkninger Efter såning eller plantning. Kepaløg og skalotteløg skal have mindst 1 blad men maksimalt 4 blade. Forårsløg skal have mindst 3 blivende blade (3. blad >3 cm). Kulturplanterne skal være rodfæstede og have dannet vokslag. Behandling kan gentages efter 1-2 uger. Maksimalt 3 behandlinger i kepaløg og skalotteløg og 2 behandlinger i forårsløg med i alt 2 kg/ha. Behandlingsfrist: 28 dage i forårsløg - ellers 56 dage.
Ærter med bælg, Ærter til modenhed, Ærter uden bælg Tokimbladet frøukrudt 0,75-1 kgAfgrødens stadium 13-16 Der må maksimalt anvendes 1 kg/ha i alt pr. vækstår. Behandlingsfrist følger af anvendelsestidspunktet.
Ærter med bælg, Ærter til modenhed, Ærter uden bælg Tokimbladet frøukrudt 0,5 kg1. sprøjtning Behandling gennemføres i afgrødens vækststadie 11-16. Der må maksimalt anvendes 1 kg/ha i alt pr. vækstår. Behandlingsfrist følger af anvendelsestidspunktet.
0,5 kg Lentagran 45 WP2. sprøjtning
Asparges Tokimbladet frøukrudt 2 kgSe bemærkninger A) Under bladene efter høst. B) Før fremspiring. Selektiv i både hvide og grønne varianter. Maksimalt 2 behandlinger med i alt 2 kg/ha. Behandlingsfrist følger af anvendelsestidspunkt.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Der er ingen restriktioner for efterfølgende afgrøde.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8 ºC 12-18 ºC  
Timers tørvejr 1-2   3-4    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Sprøjt tidligt på dagen, så der bliver flest mulige soltimer efter behandlingen. For at sikre at kulturplanterne er beskyttet af vokslag, bør behandling først foretages efter et par dage med højt, solrigt vejr. Risikoen for svidningsskader er størst efter en kold, fugtig periode og når nattemperaturen er under 2 °C. Tørre og blæsende vejrforhold kan forsinke eller nedsætte effekten.
Virkemåde
Lentagran 45 er et kontaktvirkende bladmiddel mod tokimbladet ukrudt. Det anvendes på et tidligt stadium, inden ukrudtet har udviklet mange løvblade. Der er ingen langtidsvirkende ukrudtseffekt. Under visse vækstforhold som bevirker dårlig vækst af afgrøden og tyndt vokslag, kan Lentagran 45 give svideskader langs bladkanterne. Skaden er forbigående og påvirker ikke udbyttet. Lentagran 45 anvendes fortrinsvis mod ukrudt som har overlevet et tidligere anvendt jordvirkende ukrudtsmiddel. Eventuelt kan doseringen af et sådant middel reduceres, hvis behandling med Lentagran 45 er planlagt. Virkningen ses, ved at ukrudtet visner efter 5-10 dage. Den bedste virkning opnås ved sprøjtning på nyfremspiret ukrudt i god vækst. De ukrudtsarter som Lentagran 45 har god virkning mod, bliver normalt bekæmpet med et godt resultat frem til 2-4 løvbladsstadiet. Ved dårlige sprøjteforhold, specielt forsommertørke, kan effekten på visse ukrudtsarter være svingende.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge (P308+P311). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). ØJNENE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i fl ere minutter. Kontakt læge. INDTAGELSE: Rens munden med vand hvis personen er ved bevidsthed. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge ved ildebefi ndende. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P260 Indånd ikke pulver.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Lentagran 45
Sikkerhedsdatablad
Lentagran 45
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.