Middeldatabasen   13. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Roundup Dynamic
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
15 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Roundup Dynamic
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Landbrug, Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Endnu ikke markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/l  glyphosat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Areal udenfor vækstsæsonen) 2,52 l/ha  0,397 BI/l
(Vinterraps) 2,52 l/ha  0,397 BI/l
(Vintersæd) 2,52 l/ha  0,397 BI/l
(Vårraps) 2,52 l/ha  0,397 BI/l
(Vårsæd) 2,52 l/ha  0,397 BI/l
(Ærter) 2,52 l/ha  0,397 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 12,3 l/ha 0,0816 B/l
Miljøeffekt 46,0 l/ha 0,0217 B/l
I alt 9,68 l/ha 0,103 B/l
 
Pesticidafgift: 25 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-674
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til: - Ukrudtsbekæmpelse før såning, herunder nedvisning af efterafgrøder og efter såning før fremspiring jf. brugsanvisningen. - Bekæmpelse af flerårigt ukrudt i raps, korn, lupin, ærter, bønner, hestebønner, hør og græs, ved pletsprøjtning på mindre områder af marken. - Selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved brug af weed wiper. - Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker. - Omlægning af brak- og græsmarker. - Ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer samt juletræsplantager. - Stødbehandling af fældede træer og buske. - Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. - Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer og bærbuske.
Behandlingsfrist
Raps, korn, lupin, ærter, bønner, hestebønner, hør, græs og sennep må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Må mellem og under frugttræer og bærbuske kun anvendes indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst.
Forbehold
I følgende foderafgrøder: raps, korn, lupin, ærter, bønner, hestebønner, hør og græs, er det efter fremspiring kun tilladt at bekæmpe flerårigt ukrudt ved pletsprøjtning på mindre områder af marken. Det er ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat til nedvisning i foderafgrøder før høst i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. I følgende konsumafgrøder: konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale og spelt), er det efter fremspiring ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Frugter og bær, fra et areal, der er behandlet med glyphosat må anvendes som foder til husdyr. Øvrige behandlede afgrøder må anvendes til foder til husdyr – dog ikke fjerkræ og får. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater op til og inklusiv 1,99 L produkt/ha (SPe3). Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 1,99 L produkt/ha op til og inklusiv 3,92 L produkt/ha (SPe3). Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 3,92 L produkt/ha (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 13. nov. 2023 31. dec. 2025 Roundup Dynamic (MON 76952), reg.nr. 18-674

Anvendelse  
Resistensrisiko
Produktet tilhører resistensklasse 9 (EPSP synthase-hæmmer). Gentagen anvendelse af samme præparat eller præparat med samme virkningsmekanisme kan føre til udvikling af resistens. For at undgå dette anbefales det regelmæssigt at anvende et præparat med en anden virkningsmekanisme, enten i form af en tankblanding eller ved at skifte præparat med jævne mellemrum. Derudover anbefales det at anvende dyrkningsteknikker, såsom pløjning, afgrøderotation m.m. for at modvirke udviklingen af resistens.
Resistensklasse
G / 9
Afstand mellem behandlinger
Se brugsanvisningen.
Opblandingsanvisninger
Tankblandinger: For at opnå bred effekt på almindeligt forekommende ukrudt kan der evt. blandes med et egnet godkendt middel. Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere. Ved blandbarhed med andre produkter testes der ikke for eventuelle afgrødeskade, nedsat effekt eller andre påvirkninger af afgrøden. Kontakt din lokale konsulent hvis du har spørgsmål.
Rengøring
Indvendig rengøring for marksprøjter med præparatfyldeudstyr: Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. 1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad. 2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel. For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion. Udvendig rengøring: Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig. Brug ikke samme sted i marken gentagne gange til den udvendige rengøring. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, jf. senest gældende bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler
Opbevaring
Roundup Dynamic må kun opbevares i den originale emballage. Produktet bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 0 ºC 15-20 ºC 30 ºC
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 1   2-4    
Nattefrostrisiko   ingen  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Glyphosat er et systemisk middel, der alene optages gennem bladene. Virker ved at blokere dannelsen af visse aminosyrer, så væksten går i stå. Transporteres i sivævet til alle vækstpunkter - også i planternes rødder og udløbere. Behandlede planter gulfarves og nedvisner efter en periode afhængig af vejrforholdene.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Øjenkontakt: Skyl omgående med store mængder vand. Kontaktlinser fjernes, hvis det kan gøres nemt. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj, armbåndsur og smykker. Vask angrebet hud med store mængder vand. Vask tøj før genbrug. Indånding: Anbring i frisk luft. Indtagelse: Opkastning må ikke fremtvinges. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Råd tll læger: Behandles symptomatisk. Undersøg for pulmonal dysfunktion. Mål blodtrykket. Ingen diagnostiske symptomer på systemisk forgiftning med dette produkt. Hold patienten under observation, indtil tilstanden er tilfredsstillende og stabil. Antldot: Behandling med atropin og oximer er uegnet Gilftlinjen Ring: +45 8212 1212
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Roundup Dynamic
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.