Middeldatabasen   24. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Oblix SC
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 og 5 l
Registreringsindehaver
UPL Holdings Coöperatief U.A.
Distributør
UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.)
Firmaets produktside
Oblix SC
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/l  ethofumesat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Roer 0,800 l/ha  1,25 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 3,35 l/ha 0,298 B/l
Miljøeffekt 22,4 l/ha 0,0446 B/l
I alt 2,91 l/ha 0,343 B/l
 
Pesticidafgift: 59 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
1046-6
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i sukker- og foderroer hvert 3. år med en maksimal dosering på 345 g ethofumesat/ha.
Behandlingsfrist
Må i sukker- og foderroer ikke anvendes senere end vækststadie 33.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. SP1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 28. nov. 2023 31. okt. 2032 Oblix SC, reg.nr. 1046-6

Anvendelse  
Resistensrisiko
Oblix SC indeholder aktivstoffet ethofumesat, som tilhører gruppen af benzofuraner, HRAC gruppe 15. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. Da Oblix SC normalt anvendes i program med midler med andre virkemekanismer, anses risikoen for resistensdannelse som meget lille.
Resistensklasse
N / 15
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af præparaterne i fyldestationen. Penetreringsolie tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført. Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.
Rengøring
Rengøring af sprøjteudstyr Indvendig rengøring for marksprøjter med præparatfyldeudstyr: Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. 1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad. 2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel. For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion. Udvendig: Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, jf. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr 1401 af 26/11/2018
Opbevaring
Opbevares frostfrit. Omrystes før brug.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Metafol 700 SE
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Betanal, Betasana 160 SE, ECP Metafol 700 SE, Goltix SC 700, Nortron SC, SweDane Betasana 160 SE, Target 700 SE
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bederoer Tokimbladet frøukrudt 0,14 lSe bemærkninger Oblix SC anvendes i blanding med et phenmedipham-produkt. Der behandles, når ukrudtet er på kimbladstadiet. Ibland f.eks. 0,07 l/ha ved 2. og 3. sprøjtning. Maks 0,142 liter pr. ha pr. vækstår. Sprøjtefrist BBCH 14.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5 ºC 15-20 ºC 25 ºC
Luftfugtighed   høj  
Jordfugtighed   høj  
Timers tørvejr 1   2    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Er systemisk og har både blad- og jordeffekt. Virker vækststandsende og svidende. Den præcise virkemekanisme er ikke kendt. I tolerante planter, som feks. bederoer inaktiveres ethofumesat umiddelbart efter optagelsen.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Førstehjælp: Ved eksponering eller ubehag: Søg omgående lægehjælp (fremvis så vidt muligt etiketten). Indånding: Søg frisk luft. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Øjenkontakt: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation. Hudkontakt: Vask straks af med rigeligt vand. Ring til en læge, hvis symptomerne varer ved. Indtagelse: Skyl munden med vand. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
ikke klass.
RID_ADR
ikke klass.
IMDG
ikke klass.
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Oblix SC
Sikkerhedsdatablad
Oblix SC
Vejledning i Planteværn  2024
Side 240 til 241
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.