Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Sempra SC
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
UPL Holdings Coöperatief U.A.
Distributør
UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.)
Firmaets produktside
Sempra SC
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/l  diflufenican
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,150 l/ha  6,67 BI/l
(Majs) 0,0750 l/ha  13,3 BI/l
Vintersæd 0,200 l/ha  5,00 BI/l
Vårsæd 0,150 l/ha  6,67 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 0,956 l/ha 1,05 B/l
Miljøeffekt 3,94 l/ha 0,254 B/l
I alt 0,770 l/ha 1,30 B/l
 
Pesticidafgift: 192 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
1046-5
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug, triticale, vårbyg og vårhvede.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end afgrødens vækststadium 28.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 1. dec. 2023 15. jan. 2027 Sempra SC, reg.nr. 1046-5

Anvendelse  
Resistensrisiko
HRAC gruppe: 12 (tidligere F1) Der kan ske en udvælgelse af naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter efter sprøjtning med ukrudtsbekæmpelsesmiddel med samme virkemekanisme flere år i træk på samme mark, så ukrudtet opformeres og dominerer. Risikoen for resistensudvikling over for diflufenican vurderes at være lav. Forebyggelse mod resistens Forebyggelse af resistens sker ved skifte mellem Sempra SC og produkter med forskellig virkemekanisme, men med samme virkning over for ukrudtsarten. I øjeblikket anbefales det at bruge Sempra SC i tankblanding med den anbefalede dosering af f.eks. minimidler, Boxer.
Resistensklasse
F1 / 12
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Må kun anvendes én gang pr. vækstsæson.
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af præparaterne i fyldestationen. Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal. Blandinger Sempra SC kan blandes med Boxer, minimidler (SU-produkter), Saracen M, Mustang Forte og Hussar OD.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengørings-midler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. nov. 2018.
Opbevaring
Skal opbevares frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Saracen M
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate Max, Ally 20 SX, Boxer, CCC 750, Cycocel 750, Express 50 SX, Express Gold 33 SX, Fidox EC, Hussar OD, Hussar Plus OD, Mustang forte, Nicanor SG, Nuance Max 75 WG, Primus, Primus XL, Roxy EC, Starane 333 HL, Starane XL, Stomp CS, Tomahawk 200 EC, Topik EC, Trimmer SG, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug, Vårbyg, Vårhvede Agerstedmoder, enårig rapgræs, tokimbladet frøukrudt 0,06-0,25 lSe bemærkninger Detaljeret vejledende doseringsanvisning afhængig af ukrudtsart og -størrelse findes på etiketten. Maks. 1 behandling pr. vækstår.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ved omsåning i foråret af en afgrøde, hvor der er anvendt Sempra SC i efteråret, kan alle afgrøder sås efter pløjning. Korn kan sås efter en grundig harvning. Det skal tilføjes, at ved såning af vinterraps efter en afgrøde der er behandlet med Sempra SC, anbefales det at pløje.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2 ºC    
Jordfugtighed   høj  
Nattefrostrisiko   ingen risiko  
Andet På humusjorde kan der være nedsat effekt.
Virkemåde
Sempra optages gennem ukrudtets blade og virker også som et kontaktmiddel. Når midlet er sprøjtet ud, lægger det sig som en film på jordoverfladen og herfra vil det optages af det fremspirede ukrudt. Ved sen sprøjtning kan Sempra give hvide pletter på afgrøden. Pletterne forsvinder i løbet af få dage. Det påvirker ikke udbyttet af afgrøden. Effekten af behandlingen ses normalt efter 2-5 dage, hvor ukrudtet fremstår afbleget og afsvedet, eller ukrudtet hvidfarves. Nyt ukrudt vil ofte spire normalt, senere hvidfarves og til sidst gå ud.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Sørg for frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ubehag.
Indtagelse: Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Kontakt altid læge.
Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og vask huden grundigt med store mængder vand og sæbe.
Øjenkontakt: Skyl straks med vand i mindst 20 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Kontakt læge ved fortsat ubehag. Ved lægekontakt medbring etiket/dunk eller leverandørbrugsanvisning.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ikke klassificeret
RID_ADR
Ikke klassificeret
IMDG
Ikke klassificeret
IATA
Ikke klassificeret

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Sempra SC
Sikkerhedsdatablad
Sempra SC
Vejledning i Planteværn  2024
Side 225 til 230
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.