Middeldatabasen   23. februar 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Boom Efekt
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1, 5, 20, 200, 640 og 1000 l
Registreringsindehaver
Albaugh TKI d.o.o.
Distributør
Albaugh TKI d.o.o.
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Landbrug, Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
360  g/l  glyphosat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Areal udenfor vækstsæsonen 3,50 l/ha  0,286 BI/l
(Vinterraps) 3,50 l/ha  0,286 BI/l
(Vintersæd) 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vårraps 3,50 l/ha  0,286 BI/l
(Vårsæd) 3,50 l/ha  0,286 BI/l
(Ærter) 3,50 l/ha  0,286 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 17,0 l/ha 0,0587 B/l
Miljøeffekt 63,9 l/ha 0,0156 B/l
I alt 13,4 l/ha 0,0744 B/l
 
Pesticidafgift: 18 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
756-6
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse før såning, herunder nedvisning af efterafgrøder, og efter såning men før fremspiring jf. brugsanvisningen. Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer og bærbuske indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst. Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker. Omlægning af brak- og græsmarker. Ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer. Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. Nedvisning i sennepsfrø. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst. I følgende konsumafgrøder: konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale og spelt), er det efter fremspiring ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Frugter og bær fra et areal, der er behandlet med glyphosat, må anvendes som foder til husdyr. Afgrøder behandlet med glyphosat må ikke anvendes som foder til fjerkræ og får, da det vurderes, at restindhold i animalske produkter vil overskride grænseværdien. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Behandlingsfrist
Se godkendelsestekst.
Forbehold
I følgende konsumafgrøder: konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale og spelt), er det efter fremspiring ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Frugter og bær fra et areal, der er behandlet med glyphosat, må anvendes som foder til husdyr. Afgrøder behandlet med glyphosat må ikke anvendes som foder til fjerkræ og får, da det vurderes, at restindhold i animalske produkter vil overskride grænseværdien. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater op til og inklusiv 2,77 L produkt/ha (SPe3). Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 2,77 L produkt/ha op til og inklusiv 5,44 L produkt/ha (SPe3). Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 5,44 L produkt/ha (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 14. dec. 2023 31. dec. 2025 Boom Efekt (PMG360BEFTKI), reg.nr. 756-6

Anvendelse  
Resistensrisiko
Boom efekt indeholder aktivstoffet Glyphosat, som tilhører HRAC gruppe 9/G. Risikoen for udvikling af resistens vurderes som værende lav. Albaugh TK d.o.o. anbefaler en stærk anti-resistens strategi efter retningslinjerne udarbejdet af HRAC (Herbicide Resistance Action Committee). For at undgå resistensudvikling anbefaler Albaugh TKI d.o.o., at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på, at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
G / 9
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Se brugsanvisningen.
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for, at sprøjten er rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedningen af sprøjtevæsken startes. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr fyldes stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde produkt, som herefter suges op i sprøjtetanken samtidig med at rent vand tilsættes fyldestationen. Efter fyldning skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke for at fjerne pesticidrester. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Boom efekt i fyldestationen. Direkte injektion: Der henvises til sprøjtefabrikantens anbefalinger
Rengøring
Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem/afslutning af sprøjteopgave: Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle indvendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengørings-processer. - Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal. - Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange. - Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter rengøringsmiddel (eks. None-ionisk sprede/klæbemiddel 15% + Monoethanolamin 8%) eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel. - Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml rengøringsmiddel pr. 10 liter vand. - Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 min. med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser. Udvendig rengøring af sprøjteudstyr: Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Opbevares tørt og frost frit. Midlet må kun opbevares i originalemballagen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 0 ºC >15 ºC  
Luftfugtighed   >70 % 100 %
Timers tørvejr 4   6    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Boom efekt virker ved at hindre dannelsen af flere vigtige aminosyrer, hvilket slår planten ihjel. Boom efekt indeholder 360 g/l glyphosat i form af 486 g/l glyphosat-isopropylaminsalt. Boom efekt optages gennem bladene og fordeler sig med plantens saftstrøm ud i hele planten inklusiv rodsystemet. Efter ca. 10 dage vil denne transport normalt være tilendebragt og jorden kan bearbejdes og tilplantes. Effekten vil normalt kunne ses efter 10-14 dage.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden, fjern kontamineret tøj og vask straks med store mængder vand. Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Boom Efekt
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.