Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Roundup Flex 450
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
450  g/l  glyphosat
Parallelprodukt, identisk med Roundup Gold XL
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Areal udenfor vækstsæsonen 2,80 l/ha  0,357 BI/l
Vinterraps 2,80 l/ha  0,357 BI/l
Vintersæd 2,80 l/ha  0,357 BI/l
Vårraps 2,80 l/ha  0,357 BI/l
Vårsæd 2,80 l/ha  0,357 BI/l
Ærter 2,80 l/ha  0,357 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 5,75 l/ha 0,174 B/l
Miljøadfærd 13,6 l/ha 0,0734 B/l
Miljøeffekt 51,2 l/ha 0,0196 B/l
I alt 3,75 l/ha 0,267 B/l
 
Pesticidafgift: 47 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-686
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse før såning, herunder nedvisning af efterafgrøder, og efter såning men før fremspiring jf. brugsanvisningen. Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer og bærbuske indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst. Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker. Omlægning af brak- og græsmarker. Ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer. Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i sennepsfrø. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst. I følgende foderafgrøder: raps, korn, lupin, ærter, bønner, hestebønner, hør og græs er det efter fremspiring kun tilladt at bekæmpe flerårigt ukrudt ved pletsprøjtning på mindre områder af marken. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst. I følgende konsumafgrøder: konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale og spelt), er det efter fremspiring ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Behandlingsfrist
Se godkendelsestekst
Forbehold
I følgende foderafgrøder: raps, korn, lupin, ærter, bønner, hestebønner, hør og græs er det efter fremspiring kun tilladt at bekæmpe flerårigt ukrudt ved pletsprøjtning på mindre områder af marken. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst. I følgende konsumafgrøder: konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale og spelt), er det efter fremspiring ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Behandlede afgrøder må bruges til fodring af husdyr bortset fra fjerkræ og får. Behandlede bær og frugter må bruges til fodring af alle husdyr. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding og påfyldning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter for doseringer op til og inklusiv 2,2 L produkt/ha (SPe3). Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter for doseringer over 2,2 L produkt/ha op til og inklusiv 4,4 L produkt/ha (SPe3). Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter for doseringer over 4,4 L produkt/ha (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 15. dec. 2023 15. dec. 2024 Roundup Flex 450, reg. nr. 18-686

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Roundup Flex 450
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.