Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Krypt 540
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.
Distributør
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.
Anvendes indenfor
Frugtavl, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
540  g/l  glyphosat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Areal udenfor vækstsæsonen 2,33 l/ha  0,429 BI/l
Vinterraps 2,33 l/ha  0,429 BI/l
Vintersæd 2,33 l/ha  0,429 BI/l
Vårraps 2,33 l/ha  0,429 BI/l
Vårsæd 2,33 l/ha  0,429 BI/l
Ærter 2,33 l/ha  0,429 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 13,3 l/ha 0,0750 B/l
Miljøadfærd 11,4 l/ha 0,0881 B/l
Miljøeffekt 42,6 l/ha 0,0235 B/l
I alt 5,36 l/ha 0,187 B/l
 
Pesticidafgift: 37 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
357-9
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse før såning, herunder nedvisning af efterafgrøder og efter såning men før fremspiring jf. brugsanvisningen. I følgende foderafgrøder: raps, korn, ærter, bønner, hestebønner, hør og græs, er det efter fremspiring kun tilladt at bekæmpe flerårigt ukrudt ved pletsprøjtning på mindre områder af marken. I følgende konsumafgrøder: konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale/rughvede og spelt), er det efter fremspiring ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende aktivstoffet glyphosat i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Raps og hør til frø må ikke behandles senere end 14 dage før høst. Hvede, rug, triticale, byg, havre, ærter og bønner må ikke behandles senere end 7 dage før høst. Græs må ikke behandles senere end 5 dage før høst. Ukrudtsbekæmpelse under vindruer inden bladknopudvikling (BBCH 00-03). Ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer. Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer om efteråret efter høst.
Behandlingsfrist
Raps og hør til frø må ikke behandles senere end 14 dage før høst. Hvede, rug, triticale, byg, havre, ærter og bønner må ikke behandles senere end 7 dage før høst. Græs må ikke behandles senere end 5 dage før høst. Se også godkendelsestekst
Forbehold
I følgende foderafgrøder: raps, korn, ærter, bønner, hestebønner, hør og græs, er det efter fremspiring kun tilladt at bekæmpe flerårigt ukrudt ved pletsprøjtning på mindre områder af marken. I følgende konsumafgrøder: konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale/rughvede og spelt), er det efter fremspiring ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende aktivstoffet glyphosat i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Frugter, fra et areal behandlet med glyphosat, må anvendes som foder til husdyr. Afgrøder behandlet med glyphosat må ikke anvendes som foder til fjerkræ og får, da det vurderes, at restindhold i animalske produkter vil overskride grænseværdien. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater op til og inklusiv 1,85 L produkt/ha (SPe3). Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 1,85 L produkt/ha op til og inklusiv 3,63 L produkt/ha (SPe3). Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 3,63 L produkt/ha (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 2. feb. 2024 15. dec. 2024 Krypt 540 (Glyphosate 540 K-Salt), reg.nr. 357-9

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær øjenbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Krypt 540
Sikkerhedsdatablad
Krypt 540
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.