Middeldatabasen   24. oktober 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Karate EW
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
209,00 kr/l  (18. sep. 2001)
Formulering
Olie i vand emulsion
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
25  g/l  lambda-cyhalothrin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Græs og kløver) 0,600 l/ha  1,67 BI/l
(Grøntsager) 0,600 l/ha  1,67 BI/l
(Kartofler) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Majs) 0,600 l/ha  1,67 BI/l
(Roer) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Vinterraps) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Vintersæd) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Vårraps) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Vårsæd) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Ærter) 0,250 l/ha  4,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
51-32
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af skadedyr udendørs i korn, græs, raps, sennep og andre korsblomstrede frøafgrøder, majs, roer, bønner, ærter, kartofler, gulerødder, kål, frugtbuske, frugttræer, jordbær og i skovbrug samt i væksthuse kun på prydplanter.
Behandlingsfrist
Behandlingsfrist før høst: Korn, gulerod, raps, majs, sennep og andre korsblomstrede frøafgrøder 1 mdr. Ærter til modenhed og bønner 14 dg. Konservesærter 7 dg. Frugtbusk og jordbær 7 dg. Kål 3 dg. Andre spiselige afgrøder og foderafgrøder 14 dg.
Forbehold
Behandling af blomstrende raps, sennep og andre korsblomstrede frøafgrøder må kun behandles uden for biernes flyvetid (kl. 21 til kl. 03). Brugsanvisningens doseringer må ikke overskrides, og midlet må kun anvendes mod de dér nævnte skadedyr.
Afstand til vandløb
Produktet må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 19. nov. 1993 31. jul. 2001 Karate
På forbudsliste 14. jun. 2011 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, ifølge Bekendtgørelse nr. 188 af 22/2-2012 er der opbevaringsforbud pr. 2/9-2012

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R22 Farlig ved indtagelse.
R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S24 Undgå kontakt med huden.

Transport  
UN-nr.
3052
RID_ADR
6.1 71(c)
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.