Middeldatabasen   22. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Cyperb
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Klarsø A/S
Distributør
DLA Agro A.m.b.A.
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
175,00 kr/l  (24. sep. 2012)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  cypermethrin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Græs og kløver) 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Grøntsager) 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Kartofler) 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Majs) 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Roer) 0,160 l/ha  6,25 BI/l
(Vinterraps) 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Vintersæd) 0,125 l/ha  8,00 BI/l
(Vårraps) 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Vårsæd) 0,125 l/ha  8,00 BI/l
(Ærter) 0,160 l/ha  6,25 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
49-61
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i visse afgrøder indenfor landbrug, gartneri, frugtavl og skovbrug.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 6 uger før høst i korn. Må ikke anvendes senere end 1 måned før høst i raps og sennep. Må ikke anvendes senere end 4 uger før høst i græs efter helsæd. Må ikke anvendes senere end 3 dage før høst i tomater, agurker og peber i væksthuse. Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst i andre spiselige afgrøder og foderafgrøder. Behandling af blomstrende raps og sennep må kun foretages udenfor biernes flyvetid - fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid).
Forbehold
Må ikke anvendes til andre skadevoldere end de i brugsanvisningen nævnte, og brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Emballagen må ikke genanvendes.
Afstand til vandløb
Må i landbrug ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.). Må i frilandsgrønsager og frugtbuske ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.). Må i skovbrug, planteskoler og frugttræer ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 25. jul. 1996 1. jan. 2004 Cyperb
På forbudsliste 14. jun. 2011 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, ifølge Bekendtgørelse nr. 188 af 22/2-2012 er der opbevaringsforbud pr. 2/9-2012

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
_
Brandfarlig
Brandfarlig
 
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R10 Brandfarlig.
R22 Farlig ved indtagelse.
R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R51/53 Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S20/21 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Transport  
UN-nr.
2903
RID_ADR
6.1, 72(a)
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Cyperb
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.