Middeldatabasen   27. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Birlane granulat
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
218,80 kr/kg  (20. mar. 2003)
Formulering
Granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
100  g/kg  chlorfenvinphos
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Grøntsager) 15,0 kg/ha  0,0667 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
19-125
Miljøstyrelsens godkendelse
"Essential use dispensation": Må kun anvendes udendørs mod skadedyr i blomsterkål og hovedkål.
Behandlingsfrist
Rodfrugter må senest behandles 12 uger før indhøstning. Raps må senest behandles 16 uger før indhøstning. Kål må senest behandles 10 uger før indhøstning. Løg må senest behandles 5 uger før indhøstning.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Tom emballage må ikke genanvendes. Tom emballage skal udskadeliggøres som anført i brugsanvisningen.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 4. aug. 2000 1. mar. 2002 Birlane Granulat
På forbudsliste 1. jan. 2004 31. dec. 2007 Birlane Granulat - anvendelsesforbud i prydplanter på grund af manglende notifikation af aktivstoffet i forbindelse med EU-revurdering.
På forbudsliste 1. jan. 2008 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud på grund af manglende notifikation af aktivstoffet (chlorfenvinphos) i forbindelse med EU-revurdering - Liste C - se f.eks. afsnit om forbudte midler i håndbogen Vejledning i Planteværn.

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R22 Farlig ved indtagelse.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.
R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S24 Undgå kontakt med huden.
S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis beholder eller etiket.

Transport  
UN-nr.
2783
RID_ADR
6.1 73c
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Birlane granulat
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.