Middeldatabasen   1. juni 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Sumirody 10 FW
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.
Distributør
Du Pont Danmark ApS
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug, Væksthusgartneri
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende middel
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  fenpropathrin
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
526-4
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af skadedyr på frugttræer og -buske, jordbær, prydplanter på friland og i væksthuse samt tomat, agurk og peber i væksthuse.
Behandlingsfrist
Spiselige afgrøder udendørs må ikke behandles senere end 2 uger før høst. Solbær dog ikke senere end 6 uger før høst. Tomat og agurk i væksthuse må ikke behandles senere end 3 døgn før høst. Peber i væksthuse må ikke behandles senere end 7 døgn før høst.
Forbehold
Behandling af blomstrende afgrøder må kun foretages uden for biernes flyvetid (fra kl. 22 til kl. 03). Må i væksthuse kun anvendes på tormat, agurk, peber og prydplanter. Der må ikke sprøjtes mod andre skadevoldere end de i brugsanvisningen nævnte, og doseringsangivelserne må ikke overskrides. Tom emballage må ikke genanvendes.
Afstand til vandløb
Ingen oplysninger
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 13. jan. 1994 31. dec. 2001 Sumirody 10 FW
På forbudsliste 1. jan. 2004 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud på grund af manglende notifikation af aktivstoffet (fenpropathrin) i forbindelse med EU-revurdering - Liste C - se f.eks. afsnit om forbudte midler i håndbogen Vejledning i Planteværn.

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R22 Farlig ved indtagelse.
R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
2902
RID_ADR
Klasse 6.1 71(b)
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.