Middeldatabasen   26. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Perfekthion 500 S
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug, Væksthusgartneri
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
500  g/l  dimethoat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,600 l/ha  1,67 BI/l
(Græs og kløver) 1,50 l/ha  0,667 BI/l
(Grøntsager) 0,600 l/ha  1,67 BI/l
(Kartofler) 0,600 l/ha  1,67 BI/l
(Majs) 0,600 l/ha  1,67 BI/l
(Roer) 0,600 l/ha  1,67 BI/l
(Vinterraps) 0,600 l/ha  1,67 BI/l
(Vintersæd) 0,600 l/ha  1,67 BI/l
(Vårraps) 0,600 l/ha  1,67 BI/l
(Vårsæd) 0,600 l/ha  1,67 BI/l
(Ærter) 0,600 l/ha  1,67 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
19-84
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af visse skadegørere i havebrug, frugtavl og landbrug.
Behandlingsfrist
Spiselige afgrøder og foderafgrøder må ikke behandles senere end 2 uger før høst. Salat må dog ikke behandles senere end 3 uger før høst.
Forbehold
Midlet må ikke anvendes i blomstrende afgrøder. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Tom emballage må ikke genanvendes.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 2. mar. 2001 1. mar. 2003 Perfekthion 500 S - godkendelse forlænget 2 år
På forbudsliste 1. jul. 2003 31. dec. 2099 Perfekthion 500 S - forbud mod anvendelse i blommer, solbær, ribs, jordbær, gulerødder, rødbeder, løg, hvidløg, hvidkål, bladgrønt (grønkål og kinakål), spinat og salat på nær hoved- og pluksalat), korsblomstrede rodfrugter, ærter, asparges, kartofler, majs, byg og havre pga. manglende MRL-værdi
På forbudsliste 14. jun. 2011 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, ifølge Bekendtgørelse nr. 188 af 22/2-2012 er der opbevaringsforbud pr. 2/9-2012

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
_
Brandfarlig
Brandfarlig
 
Bifare
Meget farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører bødestraf og erstatningsansvar.
Meget farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R10 Brandfarlig.
R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse.
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.
R48/22 Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S20/21 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
S39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.
S62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Transport  
UN-nr.
3017
RID_ADR
6.1 72(c)
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Perfekthion 500 S
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.