Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

IT-Cypermethrin
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Inter-Trade A/S
Distributør
Inter-Trade A/S
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug, Væksthusgartneri
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  cypermethrin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Græs og kløver) 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Grøntsager) 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Kartofler) 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Majs) 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Roer) 0,160 l/ha  6,25 BI/l
(Vinterraps) 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Vintersæd) 0,125 l/ha  8,00 BI/l
(Vårraps) 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Vårsæd) 0,125 l/ha  8,00 BI/l
(Ærter) 0,160 l/ha  6,25 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
221-11
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af visse skadegørere i korn, majs, græs, korsblomstrede frøafgrøder, ærter, kartofler, bederoer, frilandsgrøntsager, prydplanter i væksthus, agurker, tomater og peber i væksthus, frugtavl samt skovbrug og planteskoler.
Behandlingsfrist
Korn må ikke behandles senere end 6 uger før høst. Raps og sennep må ikke behandles senere end 1 måned før høst. Græs efter helsæd må ikke behandles senere end 4 uger før høst. Tomat, agurk og peber i væksthus må ikke behandles senere end 3 døgn før høst. Andre spiselige afgrøder og foderafgrøder må ikke behandles senere end 14 dage før høst.
Forbehold
Behandlingen af blomstrende raps og sennep må kun foretages udenfor biernes flyvetid - fra kl. 21:00 til kl. 03:00 (dansk sommertid). Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i landbrug ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.). Må i frilandsgrøntsager og frugtbuske ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet. Må i skovbrug, planteskoler og frugttræer ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 15. okt. 1998 1. apr. 2004 Cyperguard Extra 10 ME
På forbudsliste 14. jun. 2011 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, ifølge Bekendtgørelse nr. 188 af 22/2-2012 er der opbevaringsforbud pr. 2/9-2012

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R20 Farlig ved indånding.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S28 Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.
S62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
IT-Cypermethrin
Sikkerhedsdatablad
IT-Cypermethrin
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.