Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Inter-Pirimicarb 50
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Inter-Trade A/S
Distributør
Inter-Trade A/S
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Pris (senest opdateret)
740,00 kr/kg  (22. aug. 2011)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  pirimicarb
Parallelprodukt, identisk med Pirimor G
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,500 kg/ha  2,00 BI/kg
(Grøntsager) 0,500 kg/ha  2,00 BI/kg
(Kartofler) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
(Roer) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
(Vintersæd) 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg
(Vårsæd) 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg
(Ærter) 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
221-67
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i visse afgrøder i landbrug, gartneri, frugtavl og planteskoler.
Behandlingsfrist
Vinterhvede, vinterbyg, triticale, rug, vårbyg og havre må ikke behandles senere end 30 dage før høst. Salat, bredbladet endivie, karse, purløg, persille, dild og kørvel. Udendørs: jordbær, hindbær, ribs, stikkelsbær, solbær, brombær, hyldebær, spinat, rødbeder, kål- og majroer, vårsalat, krydderurter samt sukker- og foderroer må ikke behandles senere end 7 dage før høst. Tomater, auberginer, agurker, courgetter, grønkål, kinakål, ærter med og uden bælg, bønner med og uden bælg, hestebønner, tørrede ærter, squash, blomkål, broccoli, rød- og hvidkål, savoykål, rosenkål, melon, vandmelon må ikke behandles senere end 3 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. I væksthuse må der højst sprøjtes 2 timer om dagen ved udsprøjtning med håndholdt sprøjte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Emballagen må ikke genanvendes.
Afstand til vandløb
Må ikke udbringes nærmere end 20 meter til vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) ved behandling af korn og ikke nærmere end 30 meter til vandmiljøet ved behandling af øvrige afgrøder.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 16. sep. 2005 1. sep. 2010 Inter-Pirimicarb 50
På forbudsliste 2. nov. 2013 31. dec. 2099 Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
T
Giftig
Giftig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R20 Farlig ved indånding.
R25 Giftig ved indtagelse.
R38 Irriterer huden.
R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S1/2 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S22 Undgå indånding af støv.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.
S36 Brug særligt arbejdstøj.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
S38 Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Inter-Pirimicarb 50
Sikkerhedsdatablad
Inter-Pirimicarb 50
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.