Middeldatabasen   1. maj 2017   SEGES P/S
Produktoplysningerhjælp

Trigard 100 SL
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES P/S Planter & Miljø sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES P/S, Planter & Miljø, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Grøn Plantebeskyttelse ApS
Anvendes indenfor
Væksthusgartneri
Pris (senest opdateret)
1.217,35 kr/l  (10. apr. 2002)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
100  g/l cyromazin
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af larver af minérfluer (Liriomyza sp.) i prydplanter i væksthuse.
Forbehold
Der må ikke sprøjtes mod andre skadevoldere end de i brugsanvisningen nævnte. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Registreringsnummer
1-144
Behandlingsfrist
Ingen.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav. grundet indendørs anvendelse.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 28. maj 1998 24. jan. 2004 Trigard 100 SL
På forbudsliste 14. jun. 2011 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, ifølge Bekendtgørelse nr. 188 af 22/2-2012 er der opbevaringsforbud pr. 2/9-2012

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
18A
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Prydplanter i væksthus Minerfluer, serpentinerminérfluen, tomatminerfluer, ærteminérfluen 1-2 lVed begyndende angreb NB! Dosering i sprøjtevæsken: 0,1 - 0,2% (100-200 ml opløst i 100 l vand). Gentag behandlingen med 7 dages interval indtil effektiv kontrol er opnået. Er især effektiv overfor minérfluernes larver. Har kun ringe virkning over for voksne fluer.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Systemisk. Kan også optages af plantens rødder. Cyromazin griber ind i larvernes udvikling, så de ikke kan gennemføre et normalt udviklingsforløb, bl.a. vil larverne ikke kunne udvikle hudvæv. Hvis de senere udvikles til pupper, vil pupperne blive deforme og gå til grunde. Har kun ringe virkning overfor de voksne fluer, men vil kunne påvirke fluernes æglægning.

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet
 
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Leverandør brugsanvisning
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  2007
Side 153
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES P/S og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES P/S.