Middeldatabasen   24. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Maladan insektpudder
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer A/S
Anvendes indenfor
Landbrug, Væksthusgartneri
Pris (senest opdateret)
96,00 kr/kg  (25. aug. 2008)
Formulering
Pulver
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
40  g/kg  malathion
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 22,0 kg/ha  0,0455 BI/kg
(Græs og kløver) 23,2 kg/ha  0,0432 BI/kg
(Grøntsager) 22,0 kg/ha  0,0455 BI/kg
(Roer) 23,2 kg/ha  0,0432 BI/kg
(Ærter) 23,2 kg/ha  0,0432 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-35
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af skadedyr udendørs og i drivhuse samt kornlagre.
Behandlingsfrist
Behandlet korn må ikke anvendes til menneskeføde eller til opfodring før tidligst 1 uge efter behandling. Spiselige afgrøder og foderafgrøder må ikke behandles senere end 1 uge før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og i andre afgrøder end de i brugsanvisningen nævnte. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 11. nov. 1998 1. feb. 2001 Maladan insektpudder - anvendelsesområdet udvidet til at omfatte drivhuse og udendørs anvendelse
På forbudsliste 6. dec. 2008 31. dec. 2099 Maladan insektpudder - anvendelsesforbud på grund af manglende optagelse af aktivstoffet på EU's positivliste (Bilag 1)

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet
 
Bifare
Meget farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører bødestraf og erstatningsansvar.
Meget farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Maladan insektpudder
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.