Middeldatabasen   1. december 2020   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Karate 2,5 WG
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 og 5 kg
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Karate 2,5 WG
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
462,00 kr/kg  (23. sep. 2020)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
25  g/kg  lambda-cyhalothrin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
Græs og kløver 0,600 kg/ha  1,67 BI/kg
Grøntsager 0,600 kg/ha  1,67 BI/kg
Kartofler 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
Majs 0,600 kg/ha  1,67 BI/kg
Roer 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg
Vinterraps 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
Vintersæd 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
Vårraps 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
Vårsæd 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
Ærter 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 5,03 kg/ha 0,199 B/kg
Miljøadfærd 35,1 kg/ha 0,0285 B/kg
Miljøeffekt 0,367 kg/ha 2,73 B/kg
I alt 0,339 kg/ha 2,95 B/kg
 
Pesticidafgift: 318 kr. pr. kg

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-07-2021, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
1-163
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i raps, sennep, rybs, korn, græs, fodermajs, sukker- og foderroer, rødbeder, ærter til modenhed, kartofler, kål (rosenkål, blomsterkål og hovedkål), gulerødder, pastinak, persillerod, knoldselleri, bønner med bælg, ærter med og uden bælg, hestebønner, løg, porrer, forårsløg, æbler, pærer, kirsebær, blommer, solbær, ribs, stikkelsbær, hindbær, brombær, jordbær, planteskolekulturer, prydplanter i væksthus og skovbrug.
Behandlingsfrist
Må i fodermajs ikke anvendes senere end 60 dage før høst. Må i raps, sennep, rybs og korn ikke anvendes senere end 30 dage før høst. Må i hindbær, brombær, porrer, løg og forårsløg ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i æbler, pærer, kirsebær, blommer, jordbær, solbær, ribs, stikkelsbær, gulerødder, pastinak, persillerod, knoldselleri, kartofler, ærter til modenhed, hestebønner, græs, sukker- og foderroer og rødbeder ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i bønner med bælg og ærter med bælg ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i broccoli, blomkål, rosenkål, savoy-, rød- og hvidkål og ærter uden bælg ikke anvendes senere end 3 dage før høst.
Forbehold
Behandling af blomstrende raps, ryps og sennep må kun foretages udenfor biernes flyvetid - fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid). Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
Afstand til vandløb
Må i markafgrøder ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i frugtbuske og planteskoler ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i skovbrug og frugttræer ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 26. nov. 2015 31. dec. 2019 Karate 2,5 WG - godkendelse udvidet til pastinak, persillerod, knoldselleri, hestebønner og skovbrug
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jan. 2020 30. jun. 2021 Godkendelse af Karate 2,5 WG (1-163) til mindre anvendelse mod skulpesnudebiller i olieræddike til efterafgrøde om efteråret
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jan. 2020 30. jun. 2021 Godkendelse af Karate 2,5 WG til mindre anvendelse i juletræer og klippegrønt. Brugsanvisning fås hos Danske Juletræer
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jan. 2020 30. jun. 2021 Godkendelse af Karate 2,5 WG til mindre anvendelse mod bladlus og larver af målere og viklere i hyben. Brugsanvisning til mindre anvendelse fås hos Hyben Vital, Klausebøllevej 2, 5953 Tranekær
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jan. 2020 30. jun. 2021 Godkendelse af Karate 2,5 WG til mindre anvendelse i oliehør
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jan. 2020 30. jun. 2021 Off-label godkendelse af Karate 2,5 WG til bekæmpelse af gulerodsfluer i gulerødder, pastinak og persillerod
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jan. 2020 30. jun. 2021 Off-label godkendelse af Karate 2,5 WG til bekæmpelse af skadedyr i havefrø
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jan. 2020 30. jun. 2021 Off-label godkendelse af Karate 2,5 WG til bekæmpelse af skadedyr i markfrø
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jan. 2020 30. jun. 2021 Off-label godkendelse af Karate 2,5 WG til bekæmpelse af kløversnudebiller i rød- og hvidkløverfrø til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jan. 2020 30. jun. 2021 Godkendelse af Karate 2,5 WG (reg.nr. 1-163) til mindre anvendelse mod bygfluer i vårhvede, vårbyg og vintersæd
Afmeldt / registrering trukket 1. jan. 2020 30. jun. 2021 Karate 2,5 WG, reg.nr. 1-163 afmeldt
På forbudsliste 1. jul. 2021 31. dec. 2099 Karate 2,5 WG, reg.nr. 1-163, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
3A
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Karate 2,5 WG afmåles med doseringslåget. Vær opmærksom på, at doseringslåget skal være trukket helt ud, så hele skalaen er synlig for korrekt dosering. Karate 2,5 WG tilsættes den halvt fyldte sprøjtetank under omrøring.
Rengøring
Rengøring af sprøjteudstyr Rengør sprøjten grundigt udvendigt og indvendigt umiddelbart efter brug. HUSK, at skyllevandet ikke må komme i kontakt med brønde, dræn eller kloakker. Findes der ikke en egnet vaskeplads med fast underlag, opsamling og afledning (til gyllebeholder) rengøres sprøjten bedst i marken. TANKSPULEDYSE MONTERET Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/ vask, aktivér alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1) Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. 2) Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. 3) Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100 - 150 l / 1000 l tank), tilsæt 0,5 l All Clear™ Extra pr. 100 l vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom/dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. HUSK: Det er altid bedre at skylle flere gange med en mindre mængde skyllevand, end få gange med en større mængde skyllevand. 4) Dyser og sier afmonteres og renses med samme vaskeblanding. 5) Skyl tanken grundigt i 5 min. med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom/dyser.Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank klares punkt 2) også ude i marken. Hvis man har tilstrækkeligt rent vand, kan punkt 3) også startes i marken og omrøringen fortsættes, mens man kører hjem. INGEN TANKSPULEDYSE MONTERET I stedet for at anvende 10 - 15% af tankkapaciteten under punkt 3) (vaskningen), skal tanken fyldes helt.
Opbevaring
Frostfrit
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Acrobat New, Adimax, Agil 100 EC, Amistar, Atlantis OD, Azaka, Banjo 500 SC, Banjo Forte, Basagran M75, Basagran SG, Belkar, Betanal Classic, Betasana 160, Boxer, Broadway, Buctril EC 225, Catch, Cerone, Cliophar 600 SL, Cossack OD, Cuadro 25 EC, Cuadro NT, Fibro, Fighter 480, Folicur EW 250, Foxtrot, Goltix SC 700, Herbasan, Hussar OD, Hussar Plus OD, Input EC 460, Kayak, Kontakt 320 SC, Korvetto, Kunshi, Mateno Duo 600 SC, Matrigon 600 SL, Matrigon 72 SG, Metaxon, Mirador Forte, Moddus M, Moddus Start, Moxa, Nexide CS, NF-M 750, Nortron SC, Ohayo, Optimus Max, Option, Orius Max 200 EW, Othello, Pirimor G, Primera Super, Proline EC 250, Proline Xpert, Propulse SE 250, Ranman Top, Revus, Revus Top, Rexade 440, Riza, Rubric, Starane 333 HL, Tebusha 25% EW, Trimaxx M, Zignal 500 SC, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zeatrel, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate Max, Alliance, Ally 20 SX, ATR Clopyralid, ATR Floclopy, ATR Tribenuron, Avaunt 150 EC, Betanal, Caryx, Curbatur, Dalimo, Express 50 SX, Fidox EC, Flurostar 180, Focus Ultra, Frowncide, Harmony Plus 50 SX, Helmstar 75 WG, Isomexx, LFS Clopyralid 72 SG, LFS Cyazofamid, LFS Cyazofamid Top, LFS Cycloxydim, LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr, LFS Mancozeb DG, LFS Metconazol/Mepiquat-Chlorid, LFS Pirimicarb, LFS Prosulfocarb, LFS Prothioconazol, LFS Trinexapac-ethyl, Moddevo, Mystic 250 EC, Nicanor SG, Nuance Max 75 WG, Pediment, Penncozeb DG, Pirimor 500 WG, Pixxaro EC, Potato Top, PRO-Tector, Ratio Super 50 SX, Ricorso, Roxy EC, Savvy, Shirlan Ultra, Sonis, Stomp CS, Talius, Tomahawk 200 EC, Tombo, Tridex 75 DG, Tridus 250, Trimmer 500 WG, Trimmer SG, Winby, Zetrola, Zypar, Magnesiumsulfat 10% Mg, Mangansulfat 32, Solubor DF
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Goltix 70 WG
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Raps, Ryps, Sennep Jordlopper, rapsjordloppe, trips 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Max. 3 behandlinger pr. år.
Raps, Ryps, Sennep Glimmerbøsser 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Tidlige angreb. Blomstrende raps sprøjtes uden for biernes flyvetid (fra kl. 21-03). Max. 3 behandlinger pr. år. Der er på mange lokaliteter konstateret nedsat eller manglende virkning af pyretroider mod glimmerbøsser pga. resistens. Her vil virkningen af Karate 2,5 WG og andre pyretroider være utilstrækkelig og der bør anvendes et middel med anden virkningsmekanisme.
Raps, Ryps, Sennep Kålmøl, skulpesnudebille 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Ved begyndende blomstring. Blomstrende raps sprøjtes uden for biernes flyvetid (fra kl. 21-03). Max. 3 behandlinger pr. år. Der er på mange lokaliteter konstateret nedsat eller manglende virkning af pyretroider mod glimmerbøsser pga. resistens. Her vil virkningen af Karate 2,5 WG og andre pyretroider være utilstrækkelig og der bør anvendes et middel med anden virkningsmekanisme.
Raps, Ryps, Sennep Skulpegalmyg 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Ved varsling. Blomstrende raps sprøjtes uden for biernes flyvetid (fra kl. 21-03). Max. 3 behandlinger pr. år.
Korn Fritfluer 0,4 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået I kornets 1-2 bladstadium. Max. 3 behandlinger pr. år.
Korn Hvedegalmyg, sadelgalmyg 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Omkring skridning (vækststadie BBCH 37-65). Max. 3 behandlinger pr. år.
Korn Bladlus 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Max. 3 behandlinger pr. år.
Korn Kornbladbillens larve, trips 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Max. 3 behandlinger pr. år.
Græs Fritfluer 0,4 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået I græssets vækststadium 10-12. Max. 1 behandling pr. år.
Majs Fritfluer 0,4 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået I majsens vækststadium 10-12. Max. 1 behandling pr. år.
Roer Bedefluens larve, jordlopper, trips 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Sørg for god dækning af planterne. Max. 3 behandlinger pr. år.
Roer Bedelus, ferskenbladlus 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Tidlige angreb indtil roerne har 6 blade. Sørg for god dækning af planterne. Max. 3 behandlinger pr. år.
Roer Bladtæger, uglelarver, ådselbillens larve 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Sørg for god dækning af planterne. Max. 3 behandlinger pr. år.
Hestebønner, Ærter Bladrandbiller, kåltrips 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Max. 3 behandlinger pr. år.
Hestebønner, Ærter Bedebladlus, ærtebladlus, ærtetrips, ærtevikler 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Blomstrende ærter sprøjtes uden for biernes flyvetid (kl. 21-03). Max. 3 behandlinger pr. år.
Kartofler Bladlus, coloradobiller, tæger 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Ved begyndende angreb. Max. 2 behandlinger pr. år.
Kartofler Knoporme 0,4 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Ved begyndende angreb. Max. 2 behandlinger pr. år.
Kartofler Cikader 0,5 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Ved begyndende angreb. Max. 2 behandlinger pr. år.
Blomsterkål, Hovedkål, Rosenkål Jordlopper, kåltrips, rapsjordloppe 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år.
Blomsterkål, Hovedkål, Rosenkål Kålhveps, kålsommerfuglelarver 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år.
Blomsterkål, Hovedkål, Rosenkål Bladribbesnudebille, krusesygegalmyg, uglelarver 0,4 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år.
Gulerødder, Knoldselleri, Pastinak, Rodpersille Bladlus, gulerodsbladloppe, knoporme 0,4 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Ved angreb. Max. 2 behandlinger pr. år.
Forårsløg, Hvidløg, Løg, Porrer, Skalotteløg Trips 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Max. 2 behandlinger pr. år.
Forårsløg, Hvidløg, Løg, Porrer, Skalotteløg Knoporme 0,4 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Max. 2 behandlinger pr. år.
Bønner Kåltrips, stribet bladrandbille 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år.
Bønner Bladlus 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år.
Grønne ærter Bladrandbiller, kåltrips 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år.
Grønne ærter Viklere, ærtebladlus, ærtetrips 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år.
Rødbeder Bedefluens larve, jordlopper, trips 0,2 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Max. 3 behandlinger pr. år.
Rødbeder Bedebladlus, ferskenbladlus 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Tidlige angreb indtil roerne har 6 blade. Sørg for god dækning af planterne. Max. 3 behandlinger pr. år.
Rødbeder Bladtæger, uglelarver, ådselbillens larve 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Max. 3 behandlinger pr. år.
Pærer, Æbler Frostmåler, knopvikler, æblebladlopper, æblebladlus, æblebladvikler, æblesnudebille, æblevikler 0,4 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Max. 2 behandlinger pr. år.
Blommer, Kirsebær Blommebladhveps, blommevikler, kirsebærmøl, kirsebærsnudebiller, larver af målere 0,4 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Max. 2 behandlinger pr. år.
Ribs, Solbær, Stikkelsbær Bladlus, galmyg 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Max. 2 behandlinger pr. år.
Ribs, Solbær, Stikkelsbær Larver af målere, viklere 0,4 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Max. 2 behandlinger pr. år.
Brombær, Hindbær Bladlus, galmyg, hindbærbille, hindbærsnudebille 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Max. 2 behandlinger pr. år.
Jordbær Bladlus, hindbærsnudebille 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Max. 2 behandlinger pr. år.
Jordbær Larver af målere, viklere 0,4 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Max. 2 behandlinger pr. år.
Planteskolekulturer Bladbiller, bladlus 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Max. 2 behandlinger pr. år.
Planteskolekulturer Larver af målere, viklere 0,4 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Max. 2 behandlinger pr. år.
Prydplanter i væksthus Væksthusmellus 0,2-0,4 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået NB! Dosering 0,02-0,04% i sprøjtevæsken. Max. 5 behandlinger pr. år. Sprøjt til afdrypning. Bemærk! Ved sprøjtning af prydplanter tilrådes det at prøvebehandle et bord før et større areal behandles. Karate er ikke forenelig med biologisk bekæmpelse.
Skovbrug Bladbiller, bladlus, larver af målere, larver af viklere, ædelgranlus 0,4 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Begrænset effekt mod ædelgranlus. Max. 2 behandlinger. Vandmængde: 200-600 l/ha. Ved større træer (over 150-175 cm) skal den maksimale vandmængde bruges for at sikre tilstrækkelig dækning med sprøjtevæske.
Skovbrug Nåletræsnudebiller 0 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået NB! Dosering 2,0-8,0% i sprøjtevæsken. 1 behandling ved udplantning, samt evt. 1 behandling 2. år efter udplantning.
Fældet træ Barkbiller, vedborer 0 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået NB! Dosering 1,5-4,0% i sprøjtevæsken. 1 behandling.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10 ºC 10-20 ºC 25 ºC
Timers tørvejr 1   1-2   2  
Andet Karate 2,5 WG er regnfast når sprøjtevæsken er tørret ind på planten.
Virkemåde
Karate er et bredtvirkende kontaktmiddel mod insekter. Karate virker effektivt ved direkte kontakt mellem aktivstof og insekt. Ligeledes bekæmpes insekter der suger eller gnaver af behandlet plantemateriale. Endelig har Karate en vis afvisende (repellerende) virkning mod nyankomne insekter. Eventuelt overlevende skadedyr vil normalt være uden betydning pga. nedsat ædelyst. Langtidsvirkning opnås på plantemateriale, som er dækket med sprøjtevæske. Insekter der sidder skjult, fx bladlus ved stråbasis i korn, er vanskelige at bekæmpe, da det sprøjteteknisk er svært at dække de nedre dele af kornplanten.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Forklæde
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Kommer midlet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes gennem den kommunale affaldsordning, hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
Klasse 9, punkt 12 (c)
IMDG
Klasse 9, pakkegruppe III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Karate 2,5 WG
Sikkerhedsdatablad
Karate 2,5 WG
Vejledning i Planteværn  2020
Side 333 til 338
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.