Middeldatabasen   22. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Cyperb 100
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
SBM Developpement SAS
Distributør
Klarsø A/S
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Landbrug, Skovbrug
Pris (senest opdateret)
1.688,00 kr/l  (11. sep. 2014)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  cypermethrin (cis:trans 40:60)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,400 l/ha  2,50 BI/l
(Græs og kløver) 0,400 l/ha  2,50 BI/l
(Grøntsager) 0,400 l/ha  2,50 BI/l
(Kartofler) 0,400 l/ha  2,50 BI/l
(Majs) 0,400 l/ha  2,50 BI/l
(Roer) 0,320 l/ha  3,13 BI/l
(Vinterraps) 0,400 l/ha  2,50 BI/l
(Vintersæd) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Vårraps) 0,400 l/ha  2,50 BI/l
(Vårsæd) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Ærter) 0,320 l/ha  3,13 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,87 l/ha 0,348 B/l
Miljøadfærd 9,82 l/ha 0,102 B/l
Miljøeffekt 0,0703 l/ha 14,2 B/l
I alt 0,0681 l/ha 14,7 B/l
 
Pesticidafgift: 1663 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
579-2
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i byg, havre, hvede, rug, triticale, majs, græs og kløvergræs til afgræsning, kløvergræs til frøproduktion, frøgræs, raps, rybs og sennep, ærter, kartofler, hovedsalat, persille, dild, savoykål, hvidkål, rødkål, broccoli, blomkål, rosenkål, gulerødder, peberrod, persillerod, pastinak, skorzonerrod, knoldselleri, radise, bederoer og væksthuskulturer af agurk, drueagurk, tomat, aubergine, pepino samt tømmerstokke og rodhalssprøjtning/dypning af nåletræer.
Behandlingsfrist
Må i tomater og pepino ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i kartofler, gulerødder, peberrod, persillerod. pastinak, skorzonerrod, knoldselleri, radise, auberginer, agurker, drueagurk, hovedsalat, persille, dild, broccoli, blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål og rødkål ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i ærter m. bælg, ærter u. bælg og majs ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i byg, havre, hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end 21 dage før høst. Må i raps, rybs og sennep ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i bederoer ikke anvendes senere end 2 uger før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må i udendørsanvendelser kun anvendes 1 gang årligt. Halm fra græs, kløvergræs og frøgræshalm til frøproduktion må ikke bruges til foder. Kløverfrø behandlet med cypermethrin må ikke bruges til fodring. For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt kun anvendes udenfor biernes flyvetid - fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid). Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter i byg, havre, hvede, rug, triticale, majs, græs og kløvergræs til afgræsning, kløvergræs til frøproduktion, frøgræs, raps, rybs, sennep, ærter, kartofler og bederoer fra vandmiljøet (vandløb, søer o.l.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må ikke anvendes nærmere end 30 meter i frilandsgrønsager fra vandmiljøet (vandløb, søer o.l.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må ikke anvendes nærmere end 30 meter ved sprøjtning af tømmerstokke og rodhalssprøjtning/dypning af nåletræer fra vandmiljøet (vandløb, søer o.l.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 26. nov. 2015 31. maj 2022 Cyperb 100, reg.nr. 579-2
På forbudsliste 1. dec. 2023 31. dec. 2099 Cyperb 100, reg.nr. 579-2, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R10 Brandfarlig.
R22 Farlig ved indtagelse.
R38 Irriterer huden.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S24 Undgå kontakt med huden.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Cyperb 100
Sikkerhedsdatablad
Cyperb 100
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.