Middeldatabasen   24. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Regent WG
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Anvendes indenfor
Væksthusgartneri
Pris (senest opdateret)
52,14 kr/g  (22. jun. 2006)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
800  g/kg  fipronil
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
19-158
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af saintpauliatrips (Frankliniella occidentalis) og nelliketrips (Thrips tabaci) i prydplanter i væksthuse.
Behandlingsfrist
Ingen oplysninger
Forbehold
Der må i væksthuse ikke sprøjtes mod andre skadevoldere end saintpauliatrips og nelliketrips. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Udsprøjtning må ikke ske under tågedannelse. Væksthuse skal efter behandling være afspærret i mindst 24 timer. Ved arbejde med planterne, der medfører berøring, skal der bruges handsker, og dette arbejde må ikke udføres mere end 4 timer om dagen. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Tom emballage må ikke genanvendes.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 22. maj 2002 31. mar. 2008 Regent 80 WDG
På forbudsliste 14. jun. 2011 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, ifølge Bekendtgørelse nr. 188 af 22/2-2012 er der opbevaringsforbud pr. 2/9-2012

Sikkerhed  
Fareklasse
T
Giftig
Giftig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R21 Farlig ved hudkontakt.
R25 Giftig ved indtagelse.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S20/21 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S28 Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.
S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
S38 Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.
S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.
S57 Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

Transport  
UN-nr.
2588
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Regent WG
Sikkerhedsdatablad
Regent WG
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.